eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kolbuszowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 10

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172275880

1.5.8.) Numer faksu: 172271523

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kolbuszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kolbuszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2115335a-8915-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054451/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2115335a-8915-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: poprzez e-Zamówienia lub e-mail przetargi@kolbuszowski.pl.
z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona poprzez Platformę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie–dalej zwane jako „Rozporządzenie”:
1) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp), pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym., w ogólnie dostępnych formatach danych (określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 1517 ze zm.) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia)), w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
2) Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46MIE („RODO”) jest: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres: iod@kolbuszowski.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji (art. 275 ust. 1 ustawy Pzp) oraz na podstawie art.6 ust 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r., dalej „ustawa Pzp".
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
• uzyskania informacji, czy Zamawiający/Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to do uzyskania dostępu do nich, z takim zastrzeżeniem że Zamawiający/Administrator ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
• sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, jak również integralnością protokołu oraz jego załączników;
• uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, jak również integralnością protokołu oraz jego załączników;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem że prawo nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; • wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust 1 lit. f RODO,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane .
a) w celu związanym z prowadzeniem postępowania - zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b) w przypadku prowadzenia postępowań na roboty budowlane lub usługi - okres przechowywania dokumentacji postępowania wynosi 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy czas trwania umowy koncesji przekracza 5 lat - przez okres jego trwania.
c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; tj. odrzucenie oferty, lub wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
cd zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego w następujących przypadkach:
1) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, robót zamiennych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy bez zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, innych materiałów, parametrów technicznych, innego rodzaju robót niż wskazane w dokumentacji przetargowej, i/lub technicznej a wynikających ze stwierdzonych nieprecyzyjnych zapisów, nieprawidłowości, błędów, tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i/lub obowiązujących przepisów prawnych i/lub w celu zapewnienia optymalnych parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy lub ułatwiających późniejsza eksploatację
b) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego - wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały, sprzęt o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane w SIWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania przedmiotu umowy, walory użytkowe lub obniżenie kosztów eksploatacji
c) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, technologii wykonania, wykonania robót zamiennych, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń, technologii wykonania, robót wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, późniejszą lepszą eksploatacją przedmiotu umowy lub wynika to z względów technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych lub materiałowych, uzasadnione jest postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa robót budowlanych lub obiektu, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu, lub wpływa to na podniesienie standardu, lepszej eksploatacji, walorów użytkowych i/lub przyczyni się do skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy lub rozwiązania te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń,
Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt posiadać powinny co najmniej takie same parametry jakościowe jak i cechy użytkowe jak te, które wskazano w pierwotnej dokumentacji technicznej lub ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje trzy obiekty:
1) Modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej:
a) przebudowa i rozbudowa wejścia głównego,
b) zadaszenia wejścia i schodów głównych
c) zadaszenia wejścia od strony "Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej",
d) zadaszenia wejścia od strony "Wydziału Komunikacji",
e) zadaszenia 3 wejść od strony parkingu głównego,
f) instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy do 50 kW, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
g) wykonanie rozbudowy okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej (LAN).,wykonanie okablowania w pom. wejściowym pod planowane zmontowanie w przyszłości systemu wejść/wyjść pracowników
h) Dostawa serwera sieciowego telekomunikacyjnego umożliwiającego podniesienie funkcjonalności i parametrów oraz uruchomienie nowych usług poprzez pełną integrację z centralą telefoniczną KX-TDA200 wraz z uruchomieniem usług w środowisku Zamawiającego.
i) wymiana okien w budynku Starostwa, zamurowania
j) wykonanie orynnowania, malowanie i impregnacja podbicia dachowego
k) przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej mająca na celu zmianę sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia biurowe oraz salę narad.
2) Modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej:
Remont pomieszczeń polegający m.in. na zerwaniu starych wykładzin, frezowaniu posadzek z położeniem wylewki samopoziomującej oraz nowych płytek, szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana inst. elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Pracy.
3) Budowę zaplecza Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej:
Zakres rzeczowy obejmuje roboty inwestycyjne w zakresie budowy
zaplecza dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (np. zjazdy, parking, ogrodzenie). Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie powiatu kolbuszowskiego w miejscowości Werynia.

Uwaga 1!. Zadanie dotyczące „Przebudowy części pomieszczeń piwnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia gospodarcze” (ujęte w projekcie budowlanym i przedmiarach dotyczących budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonanym przez firmę „Rexi budownictwo holistyczne”, styczeń 2021 r. nie jest przedmiotem niniejszego postepowania i nie należy go uwzględniać w zakresie robót i wyceniać.
Podobnie zadanie ujęte w SWZ dotyczące budowy zaplecza dla Zarządu Dróg Powiatowych nie obejmuje budowy budynku głównego i nie należy go wyceniać.

Uwaga 2. W przedmiarach nie uwzględniono wykonania rozbudowy okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej (LAN). wykonanie okablowania w pom. wejściowym pod planowane zmontowanie w przyszłości systemu wejść/wyjść pracowników, dostawy serwera sieciowego telekomunikacyjnego wraz z uruchomieniem usług w środowisku Zamawiającego, wymiany wskazanych okien w budynku Starostwa, wykonania orynnowania, malowanie i impregnacja podbicia dachowego, są one jednak przedmiotem niniejszego zamówienia i należy je wkalkulować w cenę oferty


cd zmiany umowy- zm. zakr. rzeczowego:
d) niedostępności lub czasowej dłuższej niedostępności na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku lub zbyt dużą ilością zamówień u producenta w wyniku czego nastąpiłoby opóźnienia w realizacji umowy,
e) pojawienia się na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych, poprawiających warunki realizacji robót, co umożliwi skrócenie terminu realizacji umowy, lepsze funkcjonowanie przedmiotu umowy lub eksploatacji obiektu, obniżenie kosztów późniejszej eksploatacji, walory użytkowe itp.
f) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń projektowych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedm. Umowy,
h) wystąpienia warunków terenu budowy, linii elektrycznych i innych, kabli, rur, przewodów odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
i) wystąpi konieczność wykonania zamówień, robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia których realizacja spowoduje zmianę w zakresie rzeczowym zamówienia podstawowego (np. materiały, technologia).
Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji Zamawiającego.
2) zakresu robót poprzez rezygnację z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji, rozpoczęcia eksploatacji ub zakończenia przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, jeżeli nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku:
1) zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej wskazanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych.
2) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, akcyzowego
b) wprowadzenia nowego podatku lub opłaty wpływającej istotnie na koszt realizacji umowy
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust 1 pkt 2 lit a, b lub c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość podatków, minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji:
1) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 5 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów dla miesiąca poprzedzającego dzień składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 5%. Ustalone zostanie to na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Gł. Urzędu Statyst. i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% Wykonawca może złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzić do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją umowy. W celu wykazania wpływu zmian, o których mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów lub kosztów uwzględniającą dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po danej zmianie cen materiałów lub kosztów oraz wskaże kwotę (w tym przedłoży kosztorys szczegółowy), o jaką wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223220-4 - Roboty zadaszeniowe

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Kryteria oceny i wyboru ofert i ich znaczenie:
l) KI: Cena -60%.
2) K2: Okres gwarancji i rękojmi- 40 %
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Ad 1) Kryterium: Cena (na podstawie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty) - znaczenie w ocenie 60% (60 pkt)
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

/Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu /Cena badanej oferty brutto X 60 pkt;

Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 60 punktów
Ad 2) Kryterium: okres gwarancji i rękojmi- znaczenie w ocenie 40%.
Punkty za kryterium „okres gwarancji i rękojmi ” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt., na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym. Okres rękojmi będzie wynosił tyle samo ile zaproponowany w ofercie przez Wykonawcę okres gwarancji.
Maksymalny okres gwarancji do oceny ofert wynosi 5 lat. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat do oceny ofert zostanie przyjęty okres 5 lat. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (5 lat) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja
Liczba punktów w ramach kryterium ,,okresu gwarancji” wylicza się następująco:

Lp. Ok. gw-cji i rękojmi (w latach) Liczb. przyznanych pkt
1. 3 lata 0
2. 4 lata 20
3. 5 lat 40

Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi to 3 lata. Punkty w kryterium „okres gwarancji i rękojmi" zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, na podstawie którego będzie można przyznać punkty w tym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczenia (nie wpisania okresu oferowanej gwarancji) Zamawiający uzna, że zaoferowano 3 lata i przyzna 0 pkt. W przypadku zadeklarowania krótszego okresu gwarancji, podania kilku okresów lub podania okresów w niepełnych latach oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P=Kl+K2):
P - wynik oceny
K1 - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
K2 - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi-

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane w ust 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wskazuje żadnego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie i uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli:
4.1) Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie przebudowie lub remoncie budynku o wartości prac co najmniej 800 000,00 zł brutto,
b) wykonanie min. 1 instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem o mocy min. 40 kWp (w ramach jednej umowy)
c) co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy/przebudowy konstrukcji żelbetowej i stalowej o wartości, co najmniej 800,00 tys. zł.
Każda robota budowlana wykazywana na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków (lit. a, b, c) może być wykonana w ramach jednej osobnej umowy (kontraktu) na każdą robotę (osobno warunek wskazany w lit. a), osobno wskazany w lit b) osobno w lit c)) lub łącznie w jednej umowie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót budowlanych z różnych kontraktów w celu ich zsumowania dla osiągnięcia określonej wartości np. wartość remontu/modernizacji/przebudowy budynku
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami np. w konsorcjum, wówczas może wykazać tylko te roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał).
W przypadku, gdy wykazywana robota budowlana realizowana była z innymi robotami budowlanymi, usługami, lub dostawami niewymienionymi w ust. 2 pkt 4, lit a Wykonawca musi określić wartość tylko tej roboty budowalnej, która potwierdza spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
b) dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia i kwalifikacje tj:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami, które będą wykonywać przedmiot zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy –
posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik budowy,
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik robót/ budowy
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych – posiadającą uprawnienia budowlane - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik robót/budowy/
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych -posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - oraz posiadającą min. 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu funkcji na stanowisku: kierownik robót/budowy

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
3. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu/oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

cd zmiany umowy ust 7 waloryzacja
Zamawiający ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień lub dowodów co do poszczególnych elementów kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrą aneks zmieniający Umowę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę wynikającą z kalkulacji
W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% Zamawiający może złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dz. Urzędowym RP „Monitor Polski” .
Wniosek o podwyższenie wynagrodzenia złożyć można nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejny wniosek może złożyć po zaistnieniu kolejnej sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 5% w stosunku do miesiąca, w którym podpisano aneks dotyczący pierwszej waloryzacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst.art. 108 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kk, w art. 46–48 ust. z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spoż. specjaln. przeznaczenia żywien. oraz wyrobów medycznych (
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165aKk, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kk
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 S 20 Kk, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczyp,Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kk, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 ;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamaw. może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępo.chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przyp. o których mowa w art. 85 ust. IJ doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsum. chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, każdy wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - stanowiący załącznik nr 4 do SWZ;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców np. spółka cywilna, konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują również:
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wymaga się aby Wykonawca wykazał należyte wykonanie min.:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości prac co najmniej 800 000,00 zł brutto,
- wykonanie min. 1 instalacji fotowoltaicznej wraz z dostawą i montażem o mocy min. 40 kWp,( w ramach jednej umowy)
- co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy/przebudowy konstrukcji żelbetowej i stalowej o wartości, co najmniej 800,00 tys. zł.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy
cd wykluczenie
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w
art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. ((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1). wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2). wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3). wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
formularz ofertowy
cd zmiany umowy -waloryzacja wynagrodzenia:
8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
9. Waloryzacja zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy tylko części zamówienia, która nie została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia i nieodebrana przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku o waloryzację.
10. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust 1.
11. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 7 określa się na podstawie wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, F – średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie przed dniem złożenia wniosku wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;
12. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 10.
13. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie waloryzacji zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 7, implikowałyby zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy łącznie o więcej niż 15 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy), okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności i w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy (w całości bądź w części) w terminie 30 od powzięcia informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutków prawnych.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
Strony ponadto dopuszczają:
1) zmiany zapisów umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2) zmiany adresu, lub oznaczenia Stron Umowy, przedstawicieli - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

wadium w kwocie 50 000 zł
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 291).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 09 1240 1792 1111 0010 8529 4083
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Kolbuszowski ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Gwarancja przedkładana jako wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne musi mieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze żądanie. Gwarant/Poręczyciel w zapisach gwarancji/poręczenia musi zobowiązać się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Jeżeli gwarant uzależni zapłatę sumy gwarancyjnej od dokonania czynności sprawdzających, które mają wykazać zasadność żądania beneficjenta (zamawiającego), to takie żądanie nie odpowiada wymogom co do jej bezwarunkowości.
7. Wadium powinno zostać przekazane Zamawiającemu drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Jeżeli Wykonawca przesyła wadium poza ofertą np. mailem powinno ono być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie, którego postępowania dotyczy (przypisanie do postępowania).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (art.117 ust.4 Pzp), z którego ma wynikać, które roboty budowlane dotyczące przedmiotu zamówienia) wykonają poszczególni wykonawcy.
2) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V SWZ ust 6 oraz Rozdział VII ust 9 pkt 4 tj. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz oświadczenie o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp – jeśli ofertę składają podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółki cywilne)- z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) tj . pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez podmioty wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oraz pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
a) Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie dziennej temperatury niższej niż minus 10 °C. oraz wyższej niż plus 30 stopni.
Dopuszcza się jako niekorzystną inną temperaturę jeżeli uniemożliwia ona prawidłowe wykonanie robót, montażu, z powodu technologii realizacji prac/robót, wymagań sprzętowych, materiałowych określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych temperatur i warunków atmosferycznych.
b) Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 dni w zakresie robót budowlanych zewnętrznych.
c) Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót, podtopienia, zalegający śnieg, oblodzenia.
Przesunięcie terminu nastąpi o okres adekwatny do występującego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, czasu jego trwania i o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
2) prowadzenia równoległych robót budowlano - montażowych przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu.
3) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojna, operacje wojskowe, stan wojenny, stan wyjątkowy, rozruchy, niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, strajki, epidemie, stany pandemii, znaleziska archeologiczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
4) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy w szczególności:
a) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn, których nie mógł przewidzieć, lub w przypadku niezbędnej konieczności np. z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, pracowników, konieczność realizowania zadań szkoły np. matury itp.
b) brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody, gazu czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy),
- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
5) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej np. urzędy nadzoru budowlanego (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych, - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
6) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
7) realizacji w drodze odrębnej umowy, w tym zleconej przez innego Zamawiającego, przez inny podmiot prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych – o czas niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd zmieny umowy
8) niedostępności lub czasowej dłuższej niedostępności na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji, ograniczeniem produkcji, dużą ilością zamówień u producenta a w związku z tym długim oczekiwaniem na produkt, wycofaniem z rynku- o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji technicznej, oraz niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z tymi zmianami lub o czas oczekiwania na zamówiony produkt/materiał/ towar, jeśli nie jest to spowodowane zbyt późnym zamówieniami towaru przez Wykonawcę na hurtowni/u producenta.
9) wykonywania robót, prac zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową. jeżeli konieczność ich wykonania może spowodować opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy–o czas wynikający z przygotowań do ich realizacji oraz o czas ich wykonywania jeżeli wymagają one dłuższego okresu wykonywania niż w pierwotnej umowie
10) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, w tym przeprojektowania.
11) wystąpienia warunków architektonicznych tj. przebiegu kabli przewodów elektrycznych, rur, przewodów wentylacyjnych i innych w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, w tym przeprojektowania.

§19.
Zamawiający dopuszcza zmianę przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja i.t.p.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ.

§20.
Zamawiający dopuszcza:
1) zmianę podwykonawcy (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu),
2) rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) możliwość zmiany zakresu /robót/ prac jakie Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy Podwykonawców (zmniejszenie, zwiększenie), jeżeli w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa (nie dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu)
Zmiany mogą nastąpić po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców, w szczególności wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy.
Zapisy dotyczące podwykonawców i zawierania z nimi umów wynikające z SWZ oraz wzoru umowy stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.