eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych dla 29 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. "Bank Inicjatyw Społecznych"Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych dla 29 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Bank Inicjatyw Społecznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Toruńskie Centrum Usług Społecznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520850227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Konopnickiej 13

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tcus.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych dla 29 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Bank Inicjatyw Społecznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72028f98-89f4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032132/36/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.39 Usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych dla 29 osób na potrzeby projektu "Bank Inicjatyw Społecznych"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tcus.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tcus.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się przy użyciu
Platformy https://tcus.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z
Wykonawcami: - w zakresie formalno-prawnym: Pan Daniel Krzywda, e-mail: d.krzywda@tcus.torun.pl - w zakresie merytorycznym:
Pani Sara Jakubowska, e-mail: s.jakubowska@tcus.torun.pl. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu
na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Społecznych: https://tcus.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanieprzekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie
powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego
https://tcus.ezamawiajacy.pl. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach: txt, rtf,pdf,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc. Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich wczytania do Platformy https://tcus.ezamawiajacy.pl Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W
związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w
postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta, po zalogowaniu Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej . Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności.
Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod
adresem https://tcus.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńskie
Centrum Usług Społecznych, ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń b) inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego
jest Pan Jakub Rutkowski, tel. 56 611 79 30, e-mail: j.rutkowski@tcuw.torun.pl c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; -
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 2. nie przysługuje Pani/Panu: - związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.US.2611. 34 .2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji działań w ramach aktywizacji zawodowej tj. szkoleń zawodowych dla 29 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu pn. „Bank Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. zgodnie z zapisami SWZ oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż
oferta nieodrzucona, która otrzymała najwyższą liczbę w ocenie kryteriów oceny ofert i ich znaczenia (suma uzyskanych punktów)
jest ofertą najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba godzin szkoleniowych powyżej liczby minimalnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS) przy właściwym miejscowo WUPie,
 jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
a) PUP i inną instytucją rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach PAI, w tym:
- Publiczną służbą zatrudnienia,
- Ochotniczym Hufcem Pracy,
- Agencją zatrudnienia,
- Instytucją szkoleniową,
- Instytucją dialogu społecznego,
- Instytucją partnerstwa lokalnego.
b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) przedsiębiorstwem społecznym;
d) organizacją pozarządową, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozdział 6, Agencje zatrudnienia, art. 18 i posiada aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.
 posiada uprawnienia MEN i innych niezbędnych do prowadzenia szkoleń objętych zamówieniem egzaminowania, wydania zaświadczeń i certyfikatów;
 zna i stosuje Wytyczne w zakresie monitorowania i postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 i MIiR.
1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednego:

Trenera realizującego kursy i szkolenia zawodowe, posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, posiadającego wykształcenie wyższe, posiadający co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń o podobnej tematyce

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.2 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
4.2.1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1.1 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SWZ)
4.1.2 Informacja z Rejestru Instytucji Szkoleniowych
4.1.3 Informacja z Rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotycz

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty:
1.1 Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Załącznik nr 1 do SWZ);
1.3 W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo;
1.4 Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (Załącznik nr 4 do SWZ);
1.5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o Zobowiązaniu do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 8 do SWZ);
1.6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 7 do SWZ);
1.7 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z art. 117 ustawy Pzp. (o którym mowa w dziale V pkt 5 SWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum),Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postacielektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawców. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w Dziale VI pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, pkt 3 i 4, ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
2.1 składu osób, wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 5 do SWZ), jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem że nowe osoby, spełniać będą warunki określone w dziale IV pkt 1 ppkt 1.4
2.2 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2, wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
2.3 terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności:
2.3.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia,
2.3.2 wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, epidemie.
2.3.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności,
2.3.4 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem,
2.3.5 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy;
2.3.6 sposobu płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności zmiany terminów realizacji zamówienia lub wynikać to będzie z innych zmian wprowadzonych do umowy.

4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.
5. Inne zmiany w zakresie przewidzianym w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tcus.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.