eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi gminnej 560852K - ul. Długa w WieliczceOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi gminnej 560852K – ul. Długa w Wieliczce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121398842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lednicka 16a

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 278-20-10

1.5.8.) Numer faksu: 12 250-11-90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzd@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzd.wieliczka.eu/pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 351555364

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Powstania Warszawskiego

1.11.4.) Miejscowość: Wieliczka

1.11.5.) Kod pocztowy: 32-020

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.11.9.) Numer telefonu: 12 263 43 31

1.11.10.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.wieliczka.eu/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi gminnej 560852K – ul. Długa w Wieliczce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27436cf2-89da-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00509039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026820/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji – Rozbudowa drogi gminnej 560852K – ul. Długa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/849767

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka w zakładce „postępowania”. Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/849767

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka w zakładce „postępowania”. Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/849767

2. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gzd_wieliczka w zakładce „postępowania”. Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/849767 Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty), przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy na adres e-mail podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.

5. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie postępowania, należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).

7. Z uwagi na techniczne ograniczenia formularza ogłoszenia (limit znaków) pozostałe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 6 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1 W związku z faktem, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w całości w imieniu i
na rzecz zamawiającego - Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informujemy że,
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
1.1 w ramach czynności przetwarzania związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia jest Burmistrz
Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;
1.2 w ramach czynności przetwarzania związanych z przechowywaniem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania oraz
wykonywania umowy podjętej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania jest Dyrektor Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z siedzibą
przy ul. Lednickiej 16a, 32-020 Wieliczka.
2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce oraz w Gminnym Zarządzie Dróg w Wieliczce jest
Pan Jacek Krzyżaniak – Inspektor Ochrony Danych. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z
wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu za pomocą nr tel. 500 610 605, po
zakończonym postępowaniu za pomocą adresu email: iod@synergiaconsulting.pl
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8 Posiada Pani/Pan:
8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
przy czym:
na etapie trwającego postępowania:
8.1.1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
po zakończeniu postępowania:
8.1.2) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Z uwagi na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia pozostała treść klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt 30 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZD.422.3.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 247000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy drogi gminnej 560852K – ul. Długa w Wieliczce od skrzyżowania z drogą gminną nr 560851K – ul. Bogucka do skrzyżowania z drogą gminną nr 560833K – ul. Wygoda w Wieliczce, gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie o długości około 0,8 km.
2. Warunki techniczne do projektowania rozbudowy drogi gminnej nr 560852K – ul. Długa w Wieliczce:
2.1) Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi należy opracować zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518) oraz zgodnie ze wzorcami i standardami (WIS) rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu. Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego należy przedłożyć (w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy) do uzgodnienia Zarządcy drogi projekt koncepcyjny (plan sytuacyjny, profil podłużny, przekrój typowy i szacunkowe koszty inwestycji). Zarządca drogi po zasięgnięciu opinii Rady osiedla wyda zalecenia / uwagi do dalszego procedowania.
2.2) Należy przewidzieć budowę chodnika jednostronnego na całej długości rozbudowy drogi,
2.3) Należy przewidzieć rozbudowę oświetlenia ulicznego zasilanego z sieci elektrycznej. W obrębie przejść dla pieszych przewidzieć oświetlenie dedykowane. Nie dopuszcza się budowy oświetlenia w systemie hybrydowym,
2.4) Należy przewidzieć rozbudowę skrzyżowań z wszystkimi drogami gminnymi w obrębie opracowania,
2.5) Należy rozwiązać wszelkie kolizje branżowe z istniejącą infrastrukturą techniczną na warunkach określonych przez poszczególnych dysponentów sieci.
2.6) W miejscach dużych różnic wysokościowych należy przewidzieć budowę konstrukcji oporowych. Do projektu budowlanego należy załączyć stosowane obliczenia (obliczenia stanów granicznych konstrukcji oporowej z uwagi na nośność gruntu pod podstawą ściany oporowej, warunek na przesunięcie w poziomie posadowienia (poślizg), warunek na obrót w narożu podstawy podbudowy fundamentowej, warunek ogólnej stateczności na obrót) potwierdzające poprawność założeń projektowych,
2.7) Zarządca drogi dopuszcza zawężenie przekroju jezdni i drogi dla pieszych w miejscach znacznych różnic wysokościowych i / lub w przypadku trudnych warunków lokalnych.
2.8) Należy ograniczyć do minimum rozbiórkę istniejących obiektów kubaturowych. Na etapie koncepcji projektowej należy szczegółowo uargumentować konieczność i zasadność rozbiórki budynków zamieszkałych kolidujących z inwestycją.
3. Do projektowania należy przyjąć poniższe dane geometryczne:
Jezdnia/pasy ruchu: 1/2 - Zarządca drogi dopuszcza odcinkowy przekrój 1/1 celem uniknięcia rozbiórki obiektów kubaturowych;
Klasa techniczna drogi: L (lokalna);
Prędkość do projektowania (ulica): 40 km/h;
Szerokość pasa ruchu: 2,75 m;
Szerokość pobocza: min. 0,75 m;
Szerokość drogi dla pieszych: 1,8 m
Szerokość skrajni jezdni: min. 0,5 m
Kategoria ruchu: KR2;
Obciążenie: 115 kN/oś.
4. W zakresie odwodnienia należy spełnić warunki:
4.1) Urządzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniać sprawne odprowadzenie wody.
4.2) Odwodnienie drogi nie powinno powodować zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
4.3) Sposób odwodnienia jezdni nie powinien powodować odprowadzenia wód opadowych na grunty sąsiednie.
4.4) Realizując odwodnienie drogi należy uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i opinie w tym w zależności od rodzaju zastosowanych urządzeń służących odwodnieniu drogi/ulicy w przypadku konieczności uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.
5. Inwestycję należy realizować na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 162).
6. Zamawiający (w celach poglądowych) udostępnia opracowaną koncepcję projektową (zał. nr 7 do SWZ). Zarządca drogi oczekuje budowy przystanków na jezdni (zamienne do zaprojektowanych zatok autobusowych). Na etapie koncepcji należy przedłożyć lokalizację przystanków celem zaopiniowania.
7. Na etapie koncepcji projektowej należy pozyskać odrębne opracowania celem dowiązania rozwiązań projektowych w zakresie:
- Rozbudowy drogi gminnej nr 560833K - ul. Wygoda w Wieliczce
- Rozbudowy drogi gminnej nr 560832K – ul. Winnicka w Wieliczce
- Rozbudowy drogi gminnej 560810K – ul. Reformacka w Wieliczce
8. Geometrię drogi należy przedłożyć do uzgodnienia na etapie koncepcji projektowej do Zarządcy ruchu.
9. Zakresem opracowania jest sporządzenie w trzech egzemplarzach + wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, jednego egzemplarza + wersja elektroniczna specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i dokumentów niezbędnych do zrealizowania zadania rozbudowy drogi gminnej 560852K – ul. Długa w Wieliczce.
10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach Przeniesienia Praw Autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części. Przeniesienie praw autorskich będzie bezwarunkowe, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:
a) utrwalania,
b) zwielokrotnienia określoną techniką, wprowadzania do obrotu,
c) wprowadzania do pamięci komputera,
d) najmu,
e) dzierżawy,
f) zastosowania do wielu budów.
Przeniesienie Praw Autorskich obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa zależnego.
11. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967. ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) i ustawie z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
12. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, tj. w szczególności w dokumentacji technicznej, w przedmiarze robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
13. W zakres zamówienia wchodzi również przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych jeżeli taka sytuacja wystąpi, przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie prowadzenia robót budowlanych przewidzianych do realizacji przy założeniu że okres wykonywania robót budowlanych nie przekroczy 24 miesięcy.
14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu do posiadania opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia do wysokości minimum 30 000,00 zł.
15. Zamawiający informuje, że dopuszcza się możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym możliwe jest złożenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiający nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania. Z uwagi na fakt, iż teren przyszłej budowy jest ogólnie dostępny i nie ogrodzony, możliwie jest przeprowadzenie fakultatywnej wizji lokalnej we własnym zakresie przez zainteresowanych Wykonawców. Wszelkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania i w związku z tym Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w t.j. oferty nie podlegające odrzuceniu z postępowania. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dla budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi o długości nie mniejszej niż 0,5 km.
Uwaga: Wykonawcy, którzy zdobyli wymagane zdolności techniczne (doświadczenie) w ramach konsorcjum, zobowiązani są w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać rzeczywisty zakres robót jaki wykonywali w ramach w/w konsorcjum.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ i opatrzony stosownym podpisem (patrz pkt 8.3. SWZ). Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, tj. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ i opatrzony stosownym podpisem (patrz pkt 8.3. SWZ). W/w oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ oraz opatrzyć stosownym podpisem (patrz punkt 8.3. SWZ).
2. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), o których mowa w art. 118 ust. 3 uPzp
3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty – (np. odpis z KRS, CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa).
4. Oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 4 uPzp. Oświadczenie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia:
6.1) Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z tych Wykonawców musi posiadać wymagane doświadczenie.
6.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, (oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2.4) SWZ). Zgodnie z powyższym Wykonawca, który wykazuje posiadanie wymaganego doświadczenia w wykonywaniu dokumentacji projektowych zobowiązany jest wykonać w niniejszym zamówieniu usługę tego typu.
6.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp praz oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy - w zakresie terminu lub sposobu realizacji - na etapie realizacji prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziału lub zmiany podwykonawców,
3) zmiany terminu wykonywania umowy oraz terminów rozliczeń o których mowa w § 14 ust. 1, wynikających z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji),
4) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych,
5) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych, nie leżących po stronie Wykonawcy przyczyn powodujących opóźnienie w wykonaniu umowy,
6) zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiana technologii ich wykonywania), pod warunkiem że nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia;
7) możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
8) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi,
9) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze Stron,
b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie,
c) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),
e) z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody.
11) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
12) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza i ich wprowadzenie na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
13) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.
14) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
c) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.
16) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 14 lit. a) oraz 14 lit. b) może dojść do negocjacji między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.
17) Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawcę – w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie dodana nowa wartość podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy.

c.d. w sekcji IX ogłoszenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/849767

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.d. przewidywanych zmian umowy:

18) Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach (tzw. klauzula waloryzacyjna).
a) Zmiana wynagrodzenia musi być związana ze zmianą kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczącej części odsetkowej oraz jest możliwa jeden raz w okresie wykonywania umowy, w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem) publikowanego raz na miesiąc przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”).
b) Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
c) Waloryzacja może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy/terminu składania ofert1 i będzie dokonywane na następujących zasadach:
- Zwiększenie wynagrodzenia pierwszą waloryzacją nastąpi w przypadku gdy skumulowany wzrost cen (miesiąc do poprzedniego miesiąca) począwszy od miesiąca w którym zawarto umowę/upłynął termin składania ofert, na moment złożenia wniosku przez stronę, będzie większy niż 20%.
- Zmniejszenie wynagrodzenia pierwszą waloryzacją nastąpi w przypadku gdy skumulowany spadek cen (miesiąc do poprzedniego miesiąca), począwszy od miesiąca w którym zawarto umowę/upłynął termin składania ofert, na moment złożenia wniosku przez stronę, będzie większy niż 20%.
d) Sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia:
- W przypadku wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi ono w kwocie odpowiadającej procentowemu wzrostowi ponad ustalony poziom od którego przewiduje się waloryzację (np. w przypadku wzrostu cen o 23% wynagrodzenie podlegające waloryzacji zostanie powiększone o 3%).
- W przypadku obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi ono w kwocie odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu poniżej ustalonego poziomu od którego przewiduje się waloryzację (np. w przypadku spadku cen o 23% wynagrodzenie podlegające waloryzacji zostanie pomniejszone o 3%).
e) Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień pkt 18) wynosi 10% wynagrodzenia całkowitego brutto. Zapłata wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany dokonanej na podstawie klauzuli waloryzacyjnej dotyczy tylko usług które zostaną wykonane po waloryzacji umowy.
f) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 18), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, o ile przedmiotem umowy z podwykonawcą są usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, pod rygorem kary umownej o której mowa w § 11 ust. 1 tiret szóste.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.