eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kluczbork › Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu KluczborskiegoOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kluczborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Kluczbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774185218

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatkluczborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd5f85c6-8540-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043348/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet Oneplace pod adresem: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Pytania o SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej przez link: https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl, bądź drogą emailową na adres zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 pzp, podm. śr. dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych i składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4.Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego. Zasady opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego. 5.Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minim. param. techn. wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami: 1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl 2) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.4) Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; 5)Rejestracja oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. 6.Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozp.Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia śr. komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych,dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl: a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b.Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej; c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 7.Pozostałe informacje zawiera SWZ Rozdz. VIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA KLUCZBORSKI Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KLUCZBORKU, UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
starostwo@powiatkluczborski.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nr postępowania FP.272.19.2023.AM. obejmuje cały czas trwania umowy; 4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 6) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (1) c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (2)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 7) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
(1)Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2)Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy cd. w pkt. 3.16 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. sekcji 3.15
7). Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8).W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 9).Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych1);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
10). Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FP.272.19.2023.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 (jednego) nowego wcześniej nierejestrowanego autobusu kategorii M3 z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego o minimum 45 miejscach siedzących + kierowca + pilot oraz minimum 15 miejscach stojących – spełniającego wymagania techniczne określone w Opisie przedmiotu zamówienia (Specyfikacji Technicznej) stanowiącej zał. nr 1 A do SWZ, w tym normę emisji spalin EURO VI E.
2.Przedmiotowy autobus musi spełniać następujące wymagania:
1)musi posiadać niezbędne dokumenty do rejestracji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów, podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian.
W szczególności obowiązek ten dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusu spełniającego wymagania określone wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów umożliwiających zarejestrowanie autobusu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
2)musi spełniać normę emisji spalin EURO VI step E, układ sterowania silnikiem nie może zawierać ukrytych programów zmieniających poziom emisji spalin w zależności od trybu jego pracy,
3)musi być przystosowane do paliwa zawierającego biokomponenty w ilościach maksymalnych przewidzianych przez obowiązujące normy i przepisy (PN EN590:2013; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z późniejszymi zmianami - Dz.U z 2015, poz. 1680 ze zm.),
4)spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1137 ze. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022 z późn.zm.),
5)musi być pojazdem nowym wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2024 roku musi być wolny od wad fizycznych oraz prawnych, wcześniej nierejestrowanym.
3.Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: „Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego” na które Powiat Kluczborski otrzymał wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3415/PolskiLad.
4.Oferowany przez wykonawcę autobus musi odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym, które nie mogą być gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto autobus musi zawierać wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji technicznej i musi być gotowy do pracy. W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej wskazane zostały nazwy handlowe lub znaki towarowe materiału bądź urządzenia technicznego to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenia techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych i zostały one podane przykładowo określając jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z ustawą Pzp, należy do Wykonawcy.
5.Odbiór techniczny autobusu nastąpi w siedzibie Wykonawcy na terenie RP na podstawie protokołu odbioru pojazdu, zgodnie z terminem określonym w umowie. Transport pojazdu do miejsca odbioru zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko. Adres dostawy: PKS w Kluczborku Sp z o.o. ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork.
6.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do 180 dni od dnia podpisania umowy (skrócenie terminu realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert) maksymalne skrócenie wynosi 90 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Tabela zawarta w Formularzu ofertowym (punkt 2 Rozdział II) służąca potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowi przedmiotowy środek dowodowy. Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Tabela zawarta w Formularzu ofertowym (punkt 2 Rozdział II) służąca potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Do oferty Wykonawca dołącza 1)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
2)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania).
3)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.4. ppkt 1.4.1. SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
4)Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VB ust. 1 pkt 1.2. lit. a) i b) SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu w Regulaminie procentowi udziału własnego w planowanej wartości inwestycji tj. w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. Zaliczka będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa może być wystawiona po podpisaniu umowy jednak nie wcześniej niż w roku 2024. Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczką w kwocie brutto. Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu niniejszej umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązuje się wystawić fakturę korygującą.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający oprócz zmian określonych w art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:
1)wystąpienia zmian organizacyjnych dotyczących Stron, w tym zmiany przedmiotu działalności, sposobu reprezentacji, siedziby, zmiany danych teleadresowych oraz zmiany formy organizacyjnej dokonanej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w którym zmiana organizacyjna nastąpiła,
2)jeżeli po podpisaniu umowy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia odnośnie terminu realizacji zamówienia (wprowadzenie nowych dni ustawowo wolnych od pracy) lub wynagrodzenia (zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług wówczas zmianie może ulec stawka podatku i cena brutto) oraz warunków technicznych, jakim winien odpowiadać przedmiot umowy (homologacje i normy dopuszczające pojazd do ruchu). W powyższych przypadkach umowa ulegnie zmianom jedynie w tym zakresie, w jakim zmiany pozwalają na dostosowanie jej treści (dotyczącej terminu, wynagrodzenia lub określonych umową warunków technicznych) do obowiązujących przepisów prawa,
3)zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron ani osób, którymi strony posługują się w celu wykonania umowy powodujących niemożliwość świadczenia oraz zmiany terminu umowy spowodowane zaistnieniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, zewnętrzne i niezależne od Stron: działania wojenne, zamieszki, rewolty, złośliwe uszkodzenie ważnych urządzeń, embargo, zakaz importu, akty władzy, strajk (za wyjątkiem strajku u Wykonawcy), pożar, epidemia, powódź. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności zmianie ulegną terminy w umowie wskazane, jednak jedynie o ilość dni odpowiadającą ilości dni trwania przeszkody,
4)zmiany terminu realizacji umowy będącej następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
5) zmiany terminu realizacji umowy, gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
6)gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, bowiem powodują:
a)obniżenie ceny,
b)zastosowanie materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na uzyskanie przedmiotu umowy o lepszych walorach technicznych, estetycznych lub obniżających koszty eksploatacji.
W powyższym przypadku zmiany obejmowały będą jedynie obniżenie wynagrodzenia lub zmianę warunków technicznych wskazanych w umowie, z zastrzeżeniem, iż urządzenia lub materiały, o których mowa powyżej muszą posiadać parametry techniczne wyższe lub równe dotychczasowym,
7)w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 357ˡ kodeksu cywilnego, umowa może ulec zmianie w zakresie sposobu wykonania zobowiązania oraz wysokości świadczenia, jedynie w zakresie wskazanym w prawomocnym orzeczeniu sądowym.
8)zmiany terminów i warunków płatności:
a)będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
b)będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
c)konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
d)okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania, w wyniku którego zawarto umowę,
DALSZA CZĘŚĆ ZAWARTA W SEKCJI IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę pod adresem https://powiatkluczborski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. pkt. 7.4
9)zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego:
a)zmiana terminu dostawy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia.
b)zmiana zasad dokonywania odbiorów przedmiotu zamówienia, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.
10)gdy zmianie ulegnie wykaz osób upoważnionych do kontaktów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, lub innych osób w umowie wskazanych. W takim przypadku osoby te zostaną w umowie zastąpione osobami wskazanymi przez Strony,
11)dotyczące poprawienia błędów ortograficznych i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,
12)wynikające z rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w treści umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana usunie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, nie powodujących zmiany celu ani istoty umowy,
13)jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu ani istoty umowy.
14)wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 15r ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm)..
15)Zmiany technologiczne, a w szczególności:
a)pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
b)pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c)konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
16)Jeśli wykonywanie zamówienia ze względu na okoliczności wskazane w lit a) i b), c) będzie powodować poniesienie dodatkowych kosztów, wynagrodzenie z tytułu umowy nie zostanie zwiększone o wysokość tych kosztów.
17)W przypadku wskazanym w pkt. 11 – 13 powyżej zmianie mogą ulec te zapisy, które powodują rozbieżności, niejasności, doprecyzowania, uszczegółowienia, wykładni lub wymagają poprawy, w zakresie niezbędnym do ich usunięcia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.