eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Świadczenie usług medycznych specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG w zakresie usług medycznych dot. badań prowadzonych przez lekarza medycyny pracy.Ogłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG w zakresie usług medycznych dot. badań prowadzonych przez lekarza medycyny pracy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650186837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników BiOSG w zakresie usług medycznych dot. badań prowadzonych przez lekarza medycyny pracy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fed7324f-890d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00125193/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Świadczenie usług medycznych w postaci badań prowadzonych przez lekarza medycyny pracy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/biosg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę SmartPZP, zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwaną dalej „Platformą”. Platforma jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Aby złożyć ofertę Wykonawca musi zarejestrować się na Platformie klikając przycisk „Załóż konto”. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty oraz załączyć załączniki (w tym m.in. wypełniony Formularz ofertowy oraz inne dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale X sekcja A SWZ), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany, wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpis zaufany, lub podpis osobisty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: https://www.nccert.pl/kontakt.htm. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi profilu zaufanego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania podpisu osobistego można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/e-dowod/podpis-osobisty. Korzystanie z Platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia – posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje; b.przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11; c. lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek. W zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP): a. zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre); b. w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web; c. oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca zamieszcza na Platformie uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z „wszytym podpisem” (typ wewnętrzny), przy czym: dokumenty w formacie „pdf” powinny być podpisane formatem PAdES, a dokumenty w formacie innym niż „pdf” powinny być podpisane formatem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zakładania konta przez Wykonawcę na Platformie znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie internetowej Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg/elearning. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że: a. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl; b. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tj. Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, za pośrednictwem adresu e-mail: woi.biosg@strazgraniczna.pl; c. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia; d. odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.; e. ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; f. obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycznych w przedmiotowym postępowaniu), dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.; g. w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu posiadają: na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników), na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw); prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 33/SZ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usług medycznych w postaci badań lekarskich specjalistycznych dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, dotyczących badań prowadzonych przez lekarza medycyny pracy. Badania, o których mowa powyżej obejmują: 1. Badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy i wydanie orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Szacunkowa ilość osób skierowanych na badania: 150. 2. Badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego. Szacunkowa ilość osób skierowanych na badania: 50.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121200-5 - Specjalistyczne usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność do usługi w godzinach popołudniowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej i zrealizuje usługi, do których te uprawnienia są wymagane. 2. Zdolności zawodowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponować, osobami posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie, a osoby te zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jednym lekarzem posiadającym uprawnienia do wykonywania badań osób narażonych na promieniowanie jonizujące oraz badań z zakresu medycyny pracy na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia i zrealizuje usługi, do których są one wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w Rozdziale IX pkt. 2 SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie składa podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2 ppkt 2.1. SWZ: aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten Wykonawca, który posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2.2. SWZ: oświadczenie Wykonawcy na temat wykształcenia, uprawnień i kwalifikacji zawodowych lekarza, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten Wykonawca, który spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy: Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców; Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale IX pkt 2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Ww. oświadczenie składają odrębnie: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt. 2 SWZ, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, stanowiące dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Ww. oświadczenie składają odrębnie: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 6. Oświadczenie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ. 7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach zawodowych innych podmiotów w celu wykazania spełniania postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ). Sposób złożenia dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale X SWZ. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców, tworzących konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia będą mieli obowiązek złożyć Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę, zawierającą co najmniej: zobowiązanie do wspólnej realizacji przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych Stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wspólników spółki cywilnej, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: wartości umowy, terminu realizacji umowy, ilości usług objętych niniejszą umową.
2. Zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 13 projektowanych postanowień umowy może nastąpić w przypadku wcześniejszego wyczerpania wartości umowy, określonej w § 9 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.
3. Zmiana ilości usług medycznych objętych umową, polegająca na niezrealizowaniu umowy w pełnym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb oraz możliwości finansowych Zamawiającego z zastrzeżeniem, że minimalna wartość świadczonych usług medycznych będzie wynosić 30% wartości umowy określonej w § 9 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.
4. Zmiana wartości umowy może nastąpić w przypadku: a. zmiany stawki podatku VAT; b. zmiany ilości zrealizowanych usług w sytuacji, o której mowa w pkt. 3.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron, spisanej w formie aneksu i mogą być dokonane w trybie i na zasadach określonych w ustawie p.z.p. pod rygorem nieważności, z wyłączeniem pkt. 2-3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/biosg.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2024 r. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zwanej dalej „ustawą sankcyjną”: wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. 3. Wykluczenie Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej następuje na okres trwania tych okoliczności. 4. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu (art. 7 ust. 3 ustawy sankcyjnej).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.