eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bobrowniki › Budowa dwóch wiat rekreacyjnych i dwóch trybun sportowychOgłoszenie z dnia 2023-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dwóch wiat rekreacyjnych i dwóch trybun sportowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOBROWNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nieszawska 10

1.5.2.) Miejscowość: Bobrowniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-617

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugbobrowniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugbobrowniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch wiat rekreacyjnych i dwóch trybun sportowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfacdeba-89dd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123159/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa dwóch wiat rekreacyjnych i dwóch trybun sportowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfacdeba-89dd-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularz do komunikacji dostępny na
EPUAP oraz udostępniony przez https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGG.ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach części 1 przewiduje się
• budowę zespołu dwóch typowych, prefabrykowanych trybun sportowych, trzyrzędowych na 38 miejsc o długości 9,60 m i szerokości 3,00 m z siedziskami wysokości 36 cm z ocynkowanej konstrukcji stalowej
• budowę typowego, prefabrykowanego zadaszenia z ocynkowanej konstrukcji stalowej nad trybunami z dachem o wymiarach 10,60 x 3,0 m i o kącie nachylenia 110 z tylną ścianą o wymiarach 9,60 m x 3,0 m z pokryciem z poliwęglanu wielokomorowego
• budowę fundamentów pod konstrukcję zadaszenia
• wykonanie placu utwardzonego pod trybuny z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223821-7 - Elementy gotowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

44191000-5 - Różne drewniane materiały budowlane

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

34928210-3 - Wiaty drewniane

44212221-4 - Słupy stalowe

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

37535280-3 - Trybuny do placów zabaw

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39113600-3 - Ławki

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

44316000-8 - Drobne wyroby żelazne

45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe

39290000-1 - Wyposażenie różne

44114200-4 - Produkty betonowe

44140000-3 - Produkty związane z materiałami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach części 2 przewiduje się
• budowę dwóch drewnianych, wolnostojących wiat rekreacyjnych o powierzchni do 35 m2 o wymiarach w rzucie 8,75 x 4,00 m i wysokości 4,61 m z dachem dwuspadowym o spadku 320 krytym gontem bitumicznym w kolorze czerwonym w tradycyjnej ciesielskiej metodzie wykonawstwa
• wykonanie nawierzchni utwardzonej pod wiatami rekreacyjnymi z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie wraz z chodnikiem od drogi gminnej
• budowę czterech stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla NS wydzielonego stanowiska na mały kontener z pojemnikami na śmieci i odpady segregowane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223821-7 - Elementy gotowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

44191000-5 - Różne drewniane materiały budowlane

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

34928210-3 - Wiaty drewniane

44212221-4 - Słupy stalowe

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych

37535280-3 - Trybuny do placów zabaw

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39113600-3 - Ławki

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

44316000-8 - Drobne wyroby żelazne

45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe

39290000-1 - Wyposażenie różne

44114200-4 - Produkty betonowe

44140000-3 - Produkty związane z materiałami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
6.2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.2.1 zdolności technicznej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości
co najmniej 80.000,00 zł brutto, porównywalną do przedmiotu zamówienia tj. zawierającą
w swoim zakresie roboty polegające na budowie wiat rekreacyjnych i trybun sportowych.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w niniejszej SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
12. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
14. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
15. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani (w „Formularzu oferty” ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1800

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności na zasadach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiany wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta i Inspektora nadzoru,
2) Zmniejszenie wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót,
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy,
b) wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności.
c) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.) Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności.
d) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności.
e) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego ograniczenia.
f) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót.
4) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.