eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedziana Góra › Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym na działce nr ewid. 123/6 w obrębie Wykień, gm. Miedziana GóraOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym na działce nr ewid. 123/6 w obrębie Wykień, gm. Miedziana Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedziana Góra

1.3.) Oddział zamawiającego: Gm Miedziana Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędnicza 18

1.5.2.) Miejscowość: Miedziana Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-085

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3067721

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miedziana-gora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedziana-gora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym na działce nr ewid. 123/6 w obrębie Wykień, gm. Miedziana Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2da9d22-8932-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00508064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, projekt "Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin-Wykień poprzez przebudowę boiska wielofunkcyjnego", umowa nr 01656-6935-UM1312467/22 z dnia 20.07.2023

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektr.:
a) platformy do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dostępnej pod adresem:
https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet (dalej jako Platforma);
w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się komunikację na wskazane poniżej adresy e-mail:
b) poczty elektronicznej: emilia.majka@miedziana-gora.pl, tomasz.zboch@miedziana-gora.pl i anna.zolbach@miedziana-gora.pl
- z zastrzeżeniem, że oferta, wraz z oświadczeniami (załączniki opisane w rozdziale V), mają zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. Zgłoszenie do postępowania wymaga zarejestrowania Wyk. do systemu na subdomenie Gm.Miedziana Góra: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowo opisano w rozdziale XI SWZ!!! Zam. infor., że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wyk. winien kont.się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Miedziana
Góra tel.+48 22 257 22 23 (infolinia w dni rob., w godz. 9.00-17.00)e-mail: oneplace@marketplanet.pl Wykonawca winien korzystać
z aktualnej Instrukcji dla Wykonawców dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 r., dostępnej z poziomu strefy publicznej w
zakładce "Regulacje i procedury procesu zakupowego" na stronie: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl. Dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:a.dokumenty w formacie „pdf”zaleca się podpisywać formatem PAdES,b.dopuszcza
się podpisanie dok. w formacie innym niż „pdf”,wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W zw. z tym Wyk. będzie
zobowiązany zał.,oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na PlatformieZakupowej, tj.: a. Stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s; b. Komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS
1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d.Zainstalowany program Acrobat Reader
lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: a.Plik załączony przez Wyk. na
Platf.Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otw.pliku dostępna
jest po odszyfrowaniu przez Zam. po upływie terminu otwarcia ofert. Ozn. czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchr. odpowiednim źródłem czasu.
Ze względu na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków w tym punkcie ogłoszenia, Zamawiający obowiązkowo odsyła
Wykonawcę do szczegółowych zapisów w rozdziale XII SWZ!

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra;2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl3) Dane osobowe będą
przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres zgodnie z art.78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ust. 4 PZP.7) Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z PZP.8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Również:Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672)
przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sądrejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON:017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Miedziana Góra
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl
Ze względu na możliwość wprowadzenia ograniczonej ilości znaków w tym punkcie ogłoszenia, Zamawiający obowiązkowo odsyła
Wykonawcę do szczegółowych zapisów w SWZ w Sekcji XXIII.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGPOS.271.129.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem sportowym, obejmującego w szczególności:
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki oraz do piłki siatkowej
- piłkochwyty
- bramki do piłki nożnej
- stojaki do koszykówki
- słupki do siatkówki
- tablica z regulaminem
- nawierzchnia trawiasta
- demontaż oraz ponowny montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%;
2) Okres udzielonej gwarancji jakości (G) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena brutto za przedmiot zamówienia
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
2) Okres udzielonej gwarancji jakości
Za udzielenie gwarancji jakości na okres:
• 24 miesiące, Wykonawca otrzyma – 0 pkt
• 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 10 pkt
• 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 20 pkt
• 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 40 pkt
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym
Wpisanie wartości poniżej 24 m-cy w formularzu ofertowym, równe jest z odrzuceniem oferty.
Niewpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym, zostanie przyjęte jako udzielenie jej na okres 24 m-cy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
a) wykonanych robót:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
• co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem obiektów sportowo - rekreacyjnych zewnętrznych (typu boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne (out-door), place zabaw, itp.) o nawierzchni sztucznej, a wartość inwestycji wynosiła minimum 120 000,00 zł brutto
Do pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz spełniania warunków w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi załącznik 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami do SWZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1 i 2.
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 3 wraz z oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
3) oświadczenie podmiotu trzeciego, na którego zdolności lub sytuacji polega wykonawca, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3a do SWZ – jeśli wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu.
4) oświadczenia podmiotu trzeciego, na którego zdolności lub sytuacji polega wykonawca, o braku podstaw do wykluczenia według wzoru - zał. nr 4a do SWZ – jeśli wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu.
5) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji).
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np.: odpis z KRS, CEIDG) lub wskazanie w formularzu ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów, aby Zamawiający mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne.
7) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
9) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości :
2 000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach”
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w BS Kielce oddział M/Góra nr rachunku 75 8493 0004 0020 0303 0078 0006 z dopiskiem "Wadium – IGPOS.271.129.2023”
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miedziana Góra;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać przekazane w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu umożliwienia identyfikacji.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia (np. które roboty budowlane) realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale V SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
a. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli jeden z tych Wykonawców wykaże się całym wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem i Wykonawca ten, zgodnie z treścią art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, czyli posiadający wymagane zdolności, faktycznie wykona roboty budowlane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy i SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miedziana-gora.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – dalej „ustawa” (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.