eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › Zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w LublińcuOgłoszenie z dnia 2022-12-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. św. Rafała Kalinowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001270196

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Emila Cyrana 10

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/ 356-40-04

1.5.8.) Numer faksu: 34/356-41-93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpskombatant.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskombatant.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a157c4f-80a9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068516/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup energii elektrycznej (DAG.26.28.23)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.dpskombatant.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dpskombatant

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”:
https://platformazakupowa.pl/pn/dpskombatant na stronie danego postępowania.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuję się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy
poprzez kliknięcie przycisku „wyślij” wiadomości”, po którym pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
za pośrednictwem udostępnionego kanału. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej
ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 284 ustawy p.z.p. Treść
pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o
dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w
sekcji „Komunikaty”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych w w/w postępowaniu jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu
przy ul. Cyrana 10,
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest – Pani Alicja Wojciuszkiewicz-Kopyto dane kontaktowe tel. 530-035-528 oraz e-mail
– iod2@lubliniec.starostwo.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na
zakup energii elektrycznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu przy ul. dr E. Cyrana 10,
prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie Pana/Pani dobrowolnej i świadomej zgody.
4) Odbiorcą Pana/ Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Lublińcu,
5) Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
8) Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9) Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z prowadzonym
postepowaniem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.26.28.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 248850 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektu
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” z siedzibą w Lublińcu przy
ul. dr Emila Cyrana 10 w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385).
2. Usługi dystrybucji są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z
Operatorem Systemu Dystrybucji (TAURON DYSTRYBUCJA),
3. Podstawowe informacje o zamówieniu:
a. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną: 2,
b. Punkt poboru zamawiającego: 42-700 Lubliniec, ul. dr Emila Cyrana 10,
numer ewidencyjny punktów poboru:
1 - nr licznika 13415750, nr PPE: 5903 2242 8300 6543 20,
2 - nr licznika 13415795, nr PPE: 5903 2242 8300 6543 37,
c. Całkowita moc umowna [kW]: 120,
d. Grupa taryfowa wg OSD: G11, G13,
e. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh]: 315,
f. Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy: kolejna zmiana,
g. Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego: Umowa zawarta
na czas określony do 31.12.2022 r. z Wykonawcą: RESPECT ENERGY S.A.
h. Sposób wypowiedzenia umów: Umowa nie wymaga wypowiedzenia,
i. Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub
lojalnościowych:
Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych
i promocyjnych,
j. Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa:
Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej
załącznik,
k. Informacja o płatnikach: Zamawiający jest płatnikiem należności za zużytą energię
elektryczną,
l. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego
postępowania: 1.
4. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma
charakter orientacyjny, służy do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi
ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego przewidywanej ilości energii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
4. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
4.2 zdolności technicznej:
Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat lub jeżeli
okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonuje lub wykonał dostawę lub dostawy energii elektrycznej o łącznej
wartości co najmniej 100.000 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z udziału w postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ oraz zgodnie z
Załącznikiem nr 9 do SWZ oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust.1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz 835).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona obejmują:
5.1. Wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
5.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.5. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt. IX.2. SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy niezgodnych z art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, chyba że zmiana będzie dotyczyła
następujących zdarzeń:
Zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne lub aktów wykonawczych w szczególności dotyczących standardów dostawy
energii elektrycznej;
3) wystąpienia konieczności zmiany osób wyznaczonych przez strony do wzajemnych kontaktów
w sprawach związanych z realizacją umowy a także konieczności zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy (np. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe);
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
a w szczególności z przyczyn określonych w § 7 niniejszej Umowy;
zmiana ilości punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 niniejszej umowy;
6) zmiana miejsca dostawy energii elektrycznej;
7) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
zmiana zakresu zamówienia, poprzez rezygnację z części realizacji, w przypadku sprzedaży budynku objętego przedmiotem
zamówienia;
9) zmiana umowy może nastąpić na podstawie art.15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych;
10) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;
b) zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych;
c) inne przyczyny zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy (okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna), za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości
należytego wykonania umowy lub niemożliwością prowadzenia dostaw energii elektrycznej.
3. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia
z wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz w przypadku zmian
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 i 3 podlega unieważnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-27 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dpskombatant

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający jest odbiorcą wrażliwym i przysługuje mu rekompensata związana ze wzrostem cen energii wg. zapisu art.5 ust.8 ustawy z dnia 27 października 2022 o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. poz. 2243).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.