eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) WRAZ Z KONSERWACJĄ SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) I GRUPĄ INTERWENCYJNĄ ORAZ OCHRONA FIZYCZNA NA 2024 ROKOgłoszenie z dnia 2023-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH
(ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) WRAZ Z KONSERWACJĄ SYSTEMÓW
ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) I GRUPĄ
INTERWENCYJNĄ ORAZ OCHRONA FIZYCZNA NA 2024 ROK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282688

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Regera 6

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338512933

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kfirla@muzeumcieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzeumcieszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH
(ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) WRAZ Z KONSERWACJĄ SYSTEMÓW
ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) I GRUPĄ
INTERWENCYJNĄ ORAZ OCHRONA FIZYCZNA NA 2024 ROK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b67606cf-8919-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118216/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) WRAZ Z KONSERWACJĄ SYSTEMÓW ALARMOWYCH (ANTYWŁAMANIOWYCH I PPOŻ) I GRUPĄ INTERWENCYJNĄ ORAZ OCHRONA FIZYCZNA NA 2024 ROK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b67606cf-8919-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń będzie odbywała się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu portalu e-zamówienia tj. systemu zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest za pośrednictwem strony: https://ezamowienia.gov.pl
W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: kfirla@muzeumcieszyn.pl lub drogą elektroniczną na portalu e-zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy e-zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z platformy e-zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn,
− Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: − pod adresem poczty elektronicznej: rodo@muzeumcieszyn.pl , tel. 33 8512933,
− pisemnie na adres siedziby Administratora; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Monitorowanie systemów alarmowych (antywłamaniowych i ppoż) wraz z konserwacją systemów alarmowych (antywłamaniowych i ppoż) oraz ochrona fizyczna”,
− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
− posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ul. Regera 6, 43-400 Cieszyn,
− Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: − pod adresem poczty elektronicznej: rodo@muzeumcieszyn.pl , tel. 33 8512933,
− pisemnie na adres siedziby Administratora; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Monitorowanie systemów alarmowych (antywłamaniowych i ppoż) wraz z konserwacją systemów alarmowych (antywłamaniowych i ppoż) oraz ochrona fizyczna”,
− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
− obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
− w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
− posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
(2) wyjaśnienie: zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp wystąpienie z zadaniem o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.252.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 140000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

monitorowanie systemów alarmowych (antywłamaniowych i ppoż) wraz z konserwacją systemów alarmowych (antywłamaniowych i ppoż) oraz grupą interwencyjną dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego:
1. Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ul. T. Regera 6, 43-400
Cieszyn;
2. Biblioteka Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ul. Srebrna 1,
43-400 Cieszyn;
3. Muzeum im. Gustawa Morcinka, ul. Fabryczna 5, 43-430 Skoczów;
4. Muzeum im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 2, 43-436 Górki Wielkie;
5. Muzeum im. Andrzeja Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, 43-460 Wisła
(wraz z towarzyszącymi budynkami).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr 6.
Uwaga:
Wykonawca winien zapewnić czas reakcji grypy interwencyjnej zgodnie z Planem Ochrony Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

4.2.5.) Wartość części: 50000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona fizyczna (posterunek jednoosobowy) dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ul. T. Regera 6, 43-400 Cieszyn, od wtorku do niedzieli. Otwieranie/zamykanie muzeum w Cieszynie wraz z rozbrojeniem/uzbrojeniem systemów alarmowych w poniedziałki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr 6.

4.2.5.) Wartość części: 90000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1995 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia – DOTYCZY CZĘŚCI I i II;

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie z art. 115 ustawy Pzp) - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 250.000zł - DOTYCZY CZĘŚCI I i II;

4. Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp):
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będą dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie), wykonał w sposób należyty co najmniej jedną usługę:
- dla części I: polegającą na monitorowaniu systemów alarmowych (antywłamaniowych i ppoż) o wartości minimum 10.000zł brutto;
- dla części II: polegającą na pełnieniu ochrony fizycznej o wartości minimum 20.000zł brutto.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).

b) Wykonawca winien dysponować odpowiednio:
- w zakresie część I:
• min. 1 pracownikiem ochrony fizycznej wpisanym na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz posiadać aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 6 i art. 9 a ustawy o ochronie osób i mienia. Powinien posiadać co najmniej roczne ciągłe doświadczenie w zakresie monitorowania systemów alarmowych (antywłamaniowych i ppoż). Powinien posiadać zezwolenie na broń palną.
• min. 1 pracownikiem zabezpieczenia technicznego wpisanym na „listę kwalifikowanych pracowników technicznego zabezpieczenia”, prowadzoną zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz posiadać aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika technicznego zabezpieczenia, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 6 i art. 9 a ustawy o ochronie osób i mienia. Powinien posiadać co najmniej roczne ciągłe doświadczenie w zakresie konserwacji systemów alarmowych.
• min. 2-osobową uzbrojoną grupą interwencyjną. Każdy z pracowników ochrony powinien być wpisany na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz posiadać aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 6 i art. 9 a ustawy o ochronie osób i mienia. Każdy z pracowników powinien posiadać pozwolenie na broń palną.

- w zakresie część II:
• minimum 2 pracowników ochrony świadczących usługę w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Zamawiającego na terenie Cieszyna. Każdy z pracowników ochrony powinien być wpisany na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz posiadać aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 6 i art. 9 a ustawy o ochronie osób i mienia. Każdy z pracowników powinien posiadać pozwolenie na broń (przedmiot służący do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza ofertowego” dostępnego na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.