eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27Ogłoszenie z dnia 2023-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639815948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 27

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614262455

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zol@zolgniezno.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfa8b03c-89c9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042654/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 62-200 Gniezno ul. E. Orzeszkowej 27 tel: 61 426-24-55 do 57 e-mail: zol@zolgniezno.com.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest Pan Michał Zajdowicz, kontakt: zol@zolgniezno.com.pl, 61 426-24-55;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAT 372.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie. Zgodnie z załącznikiem nr 1a formularz asortymentowo – cenowy do SWZ
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych w innej postaci.
3. Zamawiający dopuszcza tylko zakup produktów zarejestrowanych jako leki, a nie akceptuje suplementów diety.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania leków w innych opakowaniach handlowych przeliczając do pełnych opakowań w górę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu zamiennika danego produktu leczniczego
w przypadku gdy na rynku nie można uzyskać zaoferowanego w ofercie produktu lub wstrzymano bądź zakończono produkcję danego leku (o tych samych parametrach
i właściwościach) z zastrzeżeniem, iż cena jednostkowa zamiennika nie przekracza ceny leku (odpowiednika) podanego w ofercie za zgodą osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że zamiennik zaoferowanego produktu leczniczego winien posiadać równoważność farmaceutyczną, przez co należy rozumieć sytuację, w której porównywane leki zawierają taką samą ilość środka leczniczego w takiej samej (lub zasadniczo podobnej - np. tabletki, kapsułki) postaci leku, odpowiadającej tym samym porównywalnym normom i które przeznaczone są do podawania taką samą drogą. Z uwagi na fakt, że równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej, gdyż różnice w zakresie substancji uzupełniających i procesu produkcyjnego mogą powodować różnice w rozpuszczaniu oraz biodostępności, a w konsekwencji w działaniu środka farmaceutycznego Zamawiający wymaga również by zaoferowane produkty lecznicze winny posiadać równoważność terapeutyczną. Pod pojęciem równoważności terapeutycznej należy rozumieć sytuację w której dwa środki są równoważne farmaceutycznie i po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie same, jak można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań. Powyższa procedura zakupu powinna być zrealizowane w terminie do 48h.

6. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji, atest, świadectwo jakości, deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a ponadto właściwe oznakowanie opakowań zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Ilości wymienione w załączniku Nr 1a są wielkościami szacunkowymi, w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Z tytułu nie wykorzystanej części umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za wykonane dostawy leków
8. Wielkości zapotrzebowania uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.
9. Okres ważności leków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
10. Zmiana cen dopuszczalna jest tylko w przypadku:
a) obniżenia ceny urzędowej leku
b) zmiany stawki podatku VAT
c) obniżenia ceny producenta lub wykonawcy
10. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń
11. Termin i miejsce dostawy leków:
a) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego - 24 godz.
b) w przypadku „leku na ratunek” - 8 godz.
c) miejsce dostawy: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie, ul. E. Orzeszkowej 27 – Dział Farmacji Szpitalnej
d) Terminy dostaw: od poniedziałku do piątku w godzinach od 735 do 1400.
12. Prawo opcji
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego asortymentu) – max do 20 % wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy, Prawo opcji przysługuje Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji.
W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu dostaw (danego asortymentu) – max do 20 % wielkości zamówienia, po stawkach (cenach) i na warunkach (terminach dostaw) określonych w ofercie Wykonawcy, Prawo opcji przysługuje Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60 pkt i termin realizacji reklamacji - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi zezwolenie na prowadzenie działalności farmaceutycznej lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski oraz posiada zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SWZ) dołączonych do oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument składany na wezwanie Zamawiającego);
7.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.1. SWZ
a) Wykonawca przedstawi zezwolenie na prowadzenie działalności farmaceutycznej lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski oraz posiada zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, tj.
7.6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument składany na wezwanie Zamawiającego);
7.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.1. SWZ
a) Wykonawca przedstawi zezwolenie na prowadzenie działalności farmaceutycznej lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski oraz posiada zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, tj.
7.6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument składany na wezwanie Zamawiającego);
7.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.1. SWZ
a) Wykonawca przedstawi zezwolenie na prowadzenie działalności farmaceutycznej lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski oraz posiada zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy:
a)zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego.
b)zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego,
c)zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d)wydłużenia czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,
e)wydłużenia czasu trwania umowy spowodowane okolicznościami niezależnymi od stron zawartej umowy
f) gdy producent produktu zakończył produkcję lub wycofa ze sprzedaży (rynku) produkt zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia dostawy – Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia innego leku o lepszych właściwościach, parametrach technicznych i jakościowych niż podanych w niniejszej specyfikacji ,
g) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, że nowy produkt spełnia wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SWZ i nie powoduje wzrostu ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo udokumentować,
h) w przypadku gdy obniżeniu ulegnie urzędowa cena danego produktu – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny wynagrodzenia umownego za dany lek o różnicę między ceną urzędową, która obwiązywała w dniu składania ofert, a wartością ceny urzędowej po zmianie.
i) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto , cena netto pozostanie bez zmian,
j) zmiany ceny w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania) wprowadzonej przez producenta produktu w trakcie realizacji niniejszej umowy – z zachowaniem zasady proporcjonalności,
k) obniżenia ceny produktów w przypadku akcji promocyjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub producenta,
m) w przypadku gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
- wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
- modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnych.

2. Warunki dokonania zmian:
a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę postanowień umowy.
3. Wniosek o którym mowa w pkt 2 lit. b) musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku nie zrealizowania umowy w terminie 12 miesięcy w ramach maksymalnego zakresu prawa opcji. W tej sytuacji umowa może zostać przedłużona do czasu wykorzystania pełnej wartości wynikającej z prawa opcji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.