eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › "Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Świnoujście w latach 2024 - 2026"Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Świnoujście w latach 2024 – 2026”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 321 24 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Świnoujście w latach 2024 – 2026”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1250291c-8931-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00505989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030040/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Świnoujście w latach 2024 - 2027

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/851934

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/851934

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/851934

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że:
1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą: Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;
1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście, mail: iodo@um.swinoujscie.pl;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.58.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Świnoujście w latach 2024 – 2026.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1.1 Cena oferty brutto ( C) - 60 %
1.2 Termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów (T1) - 20 %
1.3 Termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED (T2) - 20 %

2. Punkty będą przyznawane dla każdej części osobno wg następujących zasad:
1) cena (C) – 60 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

najniższa cena ofertowa brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa brutto w ofercie ocenianej

2) termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów (T1) – 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów”:

liczba punktów przyznana badanej ofercie za
termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów

T1 = ------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 20 %
maksymalna liczba punktów za ocenę terminu usuwania zakłóceń
w pracy sygnalizatorów

Ocena punktowa w kryterium „termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów” (T1) w badanej ofercie dokonana zostanie na podstawie przyznanych punktów wg poniższego kryterium:
10 pkt. – gdy termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów zostanie przez wykonawcę określony w ofercie na 6 godzin,
3 pkt. – gdy termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów zostanie przez wykonawcę określony w ofercie na 12 godzin,
1 pkt – gdy termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów zostanie przez wykonawcę określony w ofercie na 24 godziny.

UWAGA: termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów musi być określony przez wykonawcę w ofercie, jako jedna z wartości: 6, 12 lub 24 godz.

Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie terminu usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów, Zamawiający przyjmie, że podał termin maksymalny, tj. 24 godziny i przyzna Wykonawcy 1 pkt.

W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie czasu dłuższego niż określony przez Zamawiającego limit czasu (24 godziny) Zamawiający przyjmie, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, w efekcie czego oferta zostanie odrzucona.


Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, opis kryterium 1.3 Termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED (T2) zawarto w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE ogłoszenia oraz w Rozdziale XV pkt. 2 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów (T1)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED (T2)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100).
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
a) wykonał należycie w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
Przez pojedynczą usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie usługę związaną
z konserwacją i utrzymaniem bieżącym sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ulic miejskich, o wartości wykonanej przez wykonawcę usługi nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćset tysięcy) (w ramach jednej umowy).
b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
- minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. z 2019 r. poz. 1186) lub im odpowiadające uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.);
- minimum dwiema osobami odpowiedzialnymi za eksploatację sygnalizacji świetlnej posiadającymi wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nN.
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj.:
- minimum dwoma podnośnikami samochodowymi z koszem o wysokości podnoszenia minimum 10 m,
- minimum jednym zestawem do lokalizacji uszkodzeń kabli,
- minimum jednym reflektometrem do kabli,
- minimum po jednym urządzeniu do pomiarów: rezystancji izolacji kabli/ przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu, parametrów wyłączników RCD,
- minimum jednym magazynem zamkniętym o powierzchni min. 200 m2 (pełne powierzchnie boczne i dach, chroniące przed działaniem warunków atmosferycznych), zlokalizowanym na terenie miasta Świnoujście, z możliwością stałego dostępu, na każde żądanie, Zamawiającego.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2. potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
2.3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2.4. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia;

2.5. wykaz narzędzi, urządzeń technicznych i pomieszczeń.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. Rozdziału VIII SWZ , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu.
W przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1. Rozdziału VIII SWZ oraz załączników 2.2 lub 2.3 Rozdziału VIII SWZ, odpowiednio – w zależności od udostępnianych zasobów.


6. Oferta powinna zawierać:
6.1. Wypełniony formularz ofertowy wykonawcy – (załącznik nr 1 do SWZ);
6.2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (załącznik nr 2 do SWZ); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
6.3. Zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
6.4. Wypełniony załącznik nr 6.2 do SWZ („Wykres wycenionych elementów”)
6.5. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
6.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).
6.7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia). Wymagane jest wówczas załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do wystawcy.
6. UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie nie może ograniczać Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji/poręczenia w skutecznym przedstawieniu żądania zapłaty kwoty wadium gwarantowi/poręczycielowi w terminie jego ważności. Przez ww. brak ograniczeń rozumie się, że gwarant uzna żądanie zapłaty kwoty wadium przesłane drogą elektroniczną na wskazany w gwarancji adres poczty elektronicznej przed upływem terminu związania ofertą lub uzna za złożone skutecznie żądanie nadane u operatora pocztowego przed upływem terminu związania ofertą (decydującą dla uznania złożenia żądania zapłaty kwoty wadium będzie data stempla pocztowego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej
podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich.
- dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące robót wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).
2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 58 ustawy Pzp).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczenie znaków w tej sekcji Zamawiający informuje, że katalog zmian umowy zawarto w § 14 załącznika nr 6 "Projekt umowy" do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/851934

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CD. Kryterium:

3) termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED (T2) – 20 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED”:

liczba punktów przyznana badanej ofercie za termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED
T2 = ---------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 20 %
maksymalna liczba punktów za ocenę terminu wymiany, niesprawnych
lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED

Ocena punktowa w kryterium „termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED” (T2) w badanej ofercie dokonana zostanie na podstawie przyznanych punktów wg poniższego kryterium:
10 pkt. – gdy termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED zostanie przez wykonawcę określony w ofercie na 6 godzin,
3 pkt. – gdy termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED zostanie przez wykonawcę określony w ofercie na 12 godzin,
1 pkt – gdy termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED zostanie przez wykonawcę określony w ofercie na 24 godziny.
UWAGA: termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED musi być określony przez wykonawcę w ofercie, jako jedna z wartości: 6, 12 lub 24 godz.
Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie terminu wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED Zamawiający przyjmie, że podał termin maksymalny, tj. 24 godziny i przyzna Wykonawcy 1 pkt.
W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie czasu dłuższego niż określony przez Zamawiającego limit czasu (24 godziny) Zamawiający przyjmie, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia, w efekcie czego oferta zostanie odrzucona.


3. Całkowita liczba punktów, jaka zostanie przyznana ofercie, zostanie obliczona wg wzoru
S = C + T1 + T2
gdzie:
S – całkowita liczba punktów przyznana ofercie,
C – punkty uzyskane z kryterium ceny (60%),
T1 – termin usuwania zakłóceń w pracy sygnalizatorów (20%),
T2 – termin wymiany, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, żarówek oraz wkładów LED (20%)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.