eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS MysłowiceOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS Mysłowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków z naturalnych składników dla klientów MOPS Mysłowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfcf2c3f-74a9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00505201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076984/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Gorący posiłek dla klientów MOPS Mysłowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cfcf2c3f-74a9-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w formie elektronicznej za pomocą platformy e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń może również składać Wykonawca za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki za pośrednictwem ePUAP.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach opisany w pkt. 1 SWZ
Inspektorem Danych Osobowych jest Agnieszka Kotwas, kontakt: agnieszka.kotwas@mops-myslowice.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w pkt. 5 SWZ,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 18 i 74 Pzp
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
20.2 Posiada Pani/Pan:
- na podst. art. 15 RODOD prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podst. Art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podst. Art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
20.3 Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b , d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.241-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 241920 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie gorących posiłków z naturalnych składników, ich wydawanie oraz na zlecenie Zamawiającego dowożenie posiłków, a w przypadku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego wydawanie posiłków na zlecenie MOPS w formie suchego prowiantu.
Przewiduje się wydawanie ok:
- 10 zestawów dziennie w jednorazowych opakowaniach z dowozem oraz
- 32 zestawów dziennie z możliwością spożycia na miejscu w lokalu Wykonawcy
przez 7 dni w tygodniu. Podana ilość jest wielkością orientacyjną przyjętą na potrzeby przedmiotowego zamówienia.
Podana ilość posiłków jest wartością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków o 20% i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.
Miejsce wydawania posiłków ma być usytuowane w Mysłowicach w dzielnicy Centrum lub Szopena-Wielka Skotnica lub Piasek lub Stare Miasto w odległości nie większej niż 500 m od przystanku autobusowego/tramwajowego (wykaz ulic wchodzących w skład wymienionych dzielnic, stanowi załącznik nr 6 do swz). Odległość miejsca wydawania posiłków od przystanku autobusowego będzie sprawdzona na stronie https://www.google.pl/maps/
Miejsce wydawania posiłków ma być w lokalu ogrzewanym. W miejscu wydawania posiłków będzie możliwość spożycia na miejscu przez min. 10 osób jednocześnie, a na życzenie klienta będzie wydawane w formie "na wynos" w jednorazowych pojemnikach na żywność.
Zamawiający w szczególnych przypadkach (np. klient niepełnosprawny, starszy) może zlecić Wykonawcy dowóz posiłku do domu klienta na terenie miasta Mysłowice oraz może zlecić dowożenie posiłków na Noclegownię dla bezdomnych mężczyzn w Mysłowicach przy ul. Strażackiej 9.
Awaria pojazdu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku transportu.
Gorące posiłki będą wydawane i dowożone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 12:00 do 14:00. W tym czasie w miejscu wydawania posiłków nie będą sprzedawane napoje alkoholowe.
Suchy prowiant będzie wydawany w godzinach i dniach wyznaczonych przez Zamawiającego - w zależności od zaistniałej sytuacji.
Miejsce przygotowywania oraz wydawania posiłków, osoby mające kontakt z żywnością oraz środek transportu posiłków muszą spełniać wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023, poz. 1448) - w szczególności Dział IV Wymagania higieniczne a w okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa (ustaw, rozporządzeń a także poleceń wojewody) wydanych w związku z zaistniałą sytuacją oraz Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia zmian tych przepisów.
Posiłki będą wydawane na podstawie decyzji administracyjnych (wydawanych zgodnie z ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tj. Dz.U. 2023r. poz.1693) pokazywanej przez klienta tut. Ośrodka i bonów żywnościowych. W przypadku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego posiłki w formie suchego prowiantu będą wydawane na zlecenie tut. Ośrodka a decyzja administracyjna zostanie wydana w późniejszym terminie.
Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia na zmianę I i II danie. Posiłki mogą być jednogarnkowe. Na posiłek składa się np.: zupa z wyrobem mięsnym/rybnym lub bigos z mięsem lub pierogi z mięsem lub mięso/ryba z ziemniakami i surówką itp. - całość o wadze min. 60 dkg. z zastrzeżeniem, że gotowy wyrób mięsny/rybny podawany w ramach posiłku stanowi co najmniej 10 dkg danego posiłku.
Zamawiający pod pojęciem wyrób mięsny/rybny rozumie mięso / rybę po obróbce termicznej, przygotowane do spożycia.
Jadłospis tygodniowy ma być wysyłany mailowo do osoby wymienionej w § 6 ust 1 umowy najpóźniej do godz. 13:00 w ostatni dzień roboczy poprzedzający tydzień którego jadłospis dotyczy. Jadłospis tygodniowy ma uwzględniać na przemian I i II danie i nie może się powtarzać w ciągu tygodnia. Osoba wymieniona w § 6 ust 1 umowy najpóźniej na koniec ostatniego dnia roboczego wyśle Wykonawcy akceptację jadłospisu lub zażąda zmiany w przypadku powtarzającego się jadłospisu w ciągu tygodnia lub braku naprzemiennego i i II dania.
Na suchy prowiant składa się minimum: 2 bułki, 5 dkg wędliny, 5 dkg nabiału, 5 dkg masła, 2,5 dkg dżemu, owoc typu jabłko, gruszka, banan lub pomarańcz, 1 l soku.
Zamawiający stawia warunek zatrudnienia co najmniej 1 osoby na co najmniej 1/2 etatu na umowie o pracę, która będzie przygotowywała gorące posiłki dla klientów MOPS Mysłowice.
Do każdej faktury Wykonawca będzie dołączać oświadczenie o spełnieniu warunku o zatrudnieniu j/w.
Przed przekazaniem Wykonawcy danych osobowych osób uprawnionych do wydania im gorącego posiłku, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełniony formularz oceny podmiotu przetwarzającego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ważne, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
- cena brutto wykonanie przedmiotu zamówienia – 60pkt.
- odległość miejsca wydawania posiłków od przystanku autobusowego/tramwajowego: - 20 pkt.
- za deklarację, że Wykonawca dowiezie gorące posiłki na zlecenie Zamawiającego również w godzinach od 14:00 do 19:00 - 20 pkt.

Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące:
- za cenę brutto C zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
C = cena minimalna x 60 pkt x 100%,
cena badana

- za lokalizację miejsca wydawania posiłków usytuowaną w promieniu do 200 m od przystanku autobusowego/ tramwajowego wykonawca uzyska 20 pkt. Odległość zostanie sprawdzona na stronie internetowej https://www.google.pl/maps

Wykonawca otrzyma dodatkowo 20 pkt za deklarację, że dowiezie gorące posiłki na zlecenie Zamawiającego również w godzinach od 14:00 do 19:00. Zlecenie posiłku nastąpi na zasadach opisanych w przypadku suchego prowiantu.

Najkorzystniejsza oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: lokalizacja miejsca wydawania posiłków

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklaracja, że Wykonawca dowiezie gorące posiłki na zlecenie Zamawiającego również w godzinach 14-19

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania zamówienia:

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca do oferty dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ oraz zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca do oferty dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy, na wniosek Zamawiającego zostanie zawarty aneks w formie pisemnej.
3. Zmiana samochodu rozwożącego posiłki wymaga tylko poinformowania Zamawiającego i złożenia oświadczenia, że nowy samochód przewidziany do rozwożenia posiłków spełnia warunki określone w § 1 pkt. 11.
4. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z uwzględnieniem następujących reguł:
1) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w stosunku do miesiąca, w którym została zawarta umowa, 2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniający strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktów procentowych,
3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający z tytułu przesłanki opisanej w niniejszym ustępie w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy wynosi 15% wartości netto wynagrodzenia stanowiącego iloczyn kosztu za przygotowanie 1 posiłku /dowóz posiłków na 1 lokalizację i ilości przygotowanych posiłków / ilości dowozów na 1 lokalizację
5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.
6. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, mogą być wprowadzone nie częściej niż raz na 6 miesięcy, przy czym pierwsza zmiana może być dokonana najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, poprzez zestawienie kosztów świadczenia usług, na które została zawarta niniejsza umowa oraz wskaźnika, o którym mowa w ust. 4.
8. Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 4 należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zapisy w ust. 4-7 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego.
9. W przypadku akceptacji żądania przez druga stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu.
10. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyższe zapisy dotyczące zmiany wynagrodzenia, Wykonawca wraz z wnioskiem, składa oświadczenie o braku udziału Podwykonawców w realizacji niniejszej umowy. W przypadku, gdy przy realizacji niniejszej umowy będą brali udział Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom oraz w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania powyższej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.