eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie zadaniem "Rozbudowa skrzyżowania w m. Zimnice Małe"Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie zadaniem „Rozbudowa skrzyżowania w m. Zimnice Małe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie zadaniem „Rozbudowa skrzyżowania w m. Zimnice Małe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f3694f2-8559-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00504948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, prowadzenie postępowania odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Wykonawca, musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy
jest bezpłatne.
2. Instrukcja korzystania z Platformy:
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez
Platformę;
- Wykonawca nieposiadający konta na Platformie – powinien „zgłosić się do udziału w postępowaniu” przechodząc do Formularza
rejestracyjnego;
- po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość e-mail informującą, że może dokonać pierwszego
logowania, rejestracja nowego konta i może potrwać do 24h (8h roboczych).
3. Zalecenia Zamawiającego dotyczące podpisów.
3.1. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (PDF Advanced Electronic Signature),
- dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES (XML Advanced Electronic Signature).
3.2. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego :
- w przypadku wykorzystywania aplikacji eDO App (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na telefonach z obsługą technologii
NFC wielkość dokumentów do 5 MB,
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
3.3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego :
- wielkość plików do 10 MB,
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .pdf),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES (podpisany plik ma rozszerzenie .xml).
3.4. Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności
wszystkich złożonych podpisów. W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie
pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;
- komputer klasy PC lub lub Mac, o j konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden
z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze
niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej –sugerujemy najnowsze wersje:
Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. - włączona obsługa JavaScript;
zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader ).
5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych przepisami prawa, Zamawiający zaleca
wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów
podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
6. Informacja na temat kodowania:
- pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
7. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki organizatora”.
8. Pytania/wnioski o wyjaśnienie treści SWZ/odwołania składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. W trakcie etapu
składania ofert, ofertę wraz z załącznikami , składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” polecenie „Dodaj
załącznik”. Po złożeniu ofert, korespondencja odbywa się przy użyciu zakładki „Pytania/informacje” polecenie „Nowe/wysłane” i
następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” albo jako korespondencja w wątku polecenie „Otrzymane” i następnie „Odpowiedz”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, email: kancelaria@gddkia.gov.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu
archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym
z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych
umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego
z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami.
Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.51.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 337020 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie zadaniem „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową 1716O na typ „rondo” w m. Zimnice Małe”
Zamówienie obejmuje pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz
zarządzanie zadaniem , w zakresie:
• robót i prac branży drogowej
• robót i prac branży energetycznej i elektroenergetycznej
• robót i prac branży sanitarnej
• robót i prac branży teletechnicznej
• robót i prac branży geodezyjnej
• usług poradnictwa prawnego
• prac związanych z obmiarami, rozliczeniami i kosztorysowaniem
• prac związanych z wdrażaniem i usuwaniem organizacji ruchu

oraz wszelkich innych prac objętych przedmiotowym zadaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Drogowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- nie dotyczy
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać:
a) średni roczny przychód w obszarze objętym zamówieniem za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w wysokości niemniejszej niż 180 000,00 PLN
b) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 60 000 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 3) Wykonawcy
wykazują łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej:
a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G o wartości robót co najmniej 15,0 mln PLN brutto .
Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania Zamawiający uzna usługę polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami zamawiającego w zakresie sprawozdawczości.
Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1693 ze zm.).
Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).
Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.

4.2) Osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

a) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, pełniący również funkcję Inspektora Nadzoru Robót Drogowych:
wymagana liczba osób: 1
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót budowlanych przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę albo nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. G o wartości robót co najmniej 15,0 mln PLN brutto każde na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy, Kierownika Robót Drogowych, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

b) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Energetycznych i Elektroenergetycznych - 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności elektrycznej zgodne z wymogami Prawa Budowlanego
- doświadczenie w branży: min. 3 lat (od uzyskania uprawnień).

c) osoba proponowana do pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Teletechnicznych - 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności telekomunikacyjnej zgodne z wymogami Prawa Budowlanego,
- doświadczenie w branży: min. 3 lat (od uzyskania uprawnień)

d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych (wod.-kan.) - 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej zgodne z wymogami Prawa Budowlanego,
- doświadczenie w branży: min. 3 lat (od uzyskania uprawnień)

e) osoba proponowana do pełnienia funkcji Specjalista ds. obmiarów i rozliczeń - 1 osoba posiadająca:
- wykształcenie techniczne w dyscyplinie budownictwo,
- doświadczenie w branży: min. 3 lata

f) osoba proponowana do pełnienia funkcji Technolog – 1 osoba posiadająca:
- doświadczenie na stanowisku Technologa lub Inspektora nadzoru ds. materiałowych przy realizacji zadania obejmującego remont, przebudowę lub budowę drogi klasy co najmniej G o nawierzchni bitumicznej o wartości robót min 10 mln PLN netto lub 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika lub Z-cy Kierownika Laboratorium.

g) osoba proponowana do pełnienia funkcji Geodeta – 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia geodezyjne – zakres czwarty
- doświadczenie w branży: min. 3 lata (od uzyskania uprawnień z zakresu czwartego).

h) osoba proponowana do pełnienia funkcji Radca prawny /Adwokat - 1 osoba posiadająca:
- uprawnienia radcy prawnego lub adwokata potwierdzone aktualnym wpisem odpowiednio na listę radców prawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych lub na listę adwokatów, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 roku o adwokaturze.
- doświadczenie zawodowe - minimum 24 miesiące doświadczenia zawodowego jako radca prawny lub adwokat,

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia jednocześnie jakichkolwiek dwóch z wymienionych powyżej funkcji .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 8.2.4. Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i pkt 10.2 IDW
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za ostatnie 3 lata obrotowe , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 9.2. IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) w pkt.8.2.4 IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na zasadach i warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 10:50

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https:// gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczenia co do ilości znaków nazwa zamówienia podana została podana w wersji skróconej .
Pełna nazwa zamówienia brzmi :
"Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie zadaniem „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 oraz drogą powiatową 1716O na typ „rondo” w m. Zimnice Małe”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.