eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów, zbiornika bezodpływowego, zjazdu z drogi powiatowej, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenuOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokumentacja projektowo–kosztorysowa: Budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów, zbiornika bezodpływowego, zjazdu z drogi powiatowej, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910041776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 412-18-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: saniko@saniko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.saniko.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowo–kosztorysowa: Budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów, zbiornika bezodpływowego, zjazdu z drogi powiatowej, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7812b2b-8852-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00504942

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7812b2b-8852-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub w uzasadnionych przypadkach wskazanych w SWZ, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: saniko@saniko.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl., z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu
Platformy e-Zamówienia. Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2) Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452 ze zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).
3) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Zamawiający zaleca przesyłanie danych w formacie .pdf
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia link:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
6) Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.
7) Ofertę złożyć należy na Formularzu ofertowym (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
8) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
9) Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale XIV, oraz w przypadku składania ofert - w Rozdziale XV SWZ oraz regulaminach i instrukcjach tam wskazanych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@saniko.com.pl, tel. 54/412-38-75;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.ZP.17/20/10/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów, zbiornika bezodpływowego, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu, we Włocławku przy ul. Wiklinowej - Działka Nr 4/37.
2. W zakresie realizacji przedmiotu postępowania wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1) opracowania koncepcji zagospodarowania terenu [zwanej dalej Koncepcją, lub koncepcją funkcjonalno-użytkową] w ramach której należy przewidzieć rezerwę terenu pod budowę instalacji recyklingu odpadów betonu i gruzu budowlanego z rozbiórek i remontów, układ dróg komunikacji wewnętrznej i zjazd z ulicy Wiklinowej (droga powiatowa) oraz urządzenia i instalacje uzbrojenia terenu;
2) w ramach czynności przedprojektowych pozyskania, we własnym zakresie i na własny koszt mapy do celów projektowych, jeżeli zakres mapy posiadanej przez Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ okaże się niewystarczający;
3) opracowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - w postaci pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej „dokumentacją projektową”) dla inwestycji pn. „Budowa magazynu do tymczasowego magazynowania odpadów, zbiornika bezodpływowego, zjazdu z drogi powiatowej oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu - we Włocławku przy ul. Wiklinowej Działka Nr 4/37”;
4) przygotowania wniosku, wystąpienie i uzyskanie przez Wykonawcę – zgodnie z art.30 ust.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2021r.,poz.2351 ze zm.) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji;
5) opracowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu oddziaływania na środowisko
i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - po opracowaniu Koncepcji i uzyskaniu jej akceptacji przez Zamawiającego;
6) Ustalenia kategorii geotechnicznej warunków posadowienia obiektów i w zależności od potrzeb i decyzji Projektanta opracowanie wymaganej dokumentacji geologicznej.
7) W zależności od rodzaju zaprojektowanego sposobu odprowadzenia wód deszczowych i opadowych – uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
8) Uzyskania warunków technicznych od gestorów mediów na podłączenie do sieci:
- wod-kan w zakresie instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- energetycznej,
- teletechnicznej i inne wymagane;
9) Uzyskania warunków technicznych na budowę zjazdu z drogi powiatowej;
10) Uzyskania innych opracowań wymaganych zakresem prac projektowych, których opracowanie okaże się konieczne do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej;
11) Uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji i opinii, dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej, w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załacznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną w wysokości min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Aby powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego miało charakter realny w zakresie polisy OC dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, podmiot trzeci powinien zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia na rzecz wykonawcy. Tylko wtedy bowiem będzie możliwe wykazanie, że podmiot trzeci jest w stanie ponieść ciężar składki z tytułu opłacenia policy OC na rzecz Wykonawcy (por. wyrok KIO
z dn. 9.02.2022 r., sygn.. akt KIO 175/22).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
4.1) W zakresie prac projektowych:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał min. 2 usługi polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej zakresem branże: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną i elektryczną - obiektu budowlanego kategorii XVIII lub XXII, o których mowa w załączniku do ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 967 ), dla których wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
b) dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za projektowanie:

- Projektant w specjalności architektonicznej - osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.
Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w projektowaniu w specjalności architektonicznej.
Projektant w specjalności architektonicznej będzie pełnił funkcje Głównego Projektanta.
- Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- Projektant w specjalności sanitarnej - osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w projektowaniu w specjalności sanitarnej;
- Projektant w specjalności elektrycznej - 1 osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w projektowaniu w specjalności elektrycznej.
- Projektant branży drogowej - osoba, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie: co najmniej 5 –letnie doświadczenie zawodowe (liczone od uzyskania uprawnień) w projektowaniu w branży drogowej.
UWAGA: Wyżej wymienieni projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023r., poz. 334 ze zm.).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
3. Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń i pozostałych dokumentów, a w szczególności zastrzega prawo bezpośredniego kontaktu z podmiotami, na które wykonawca powołuje się lub które wskazuje na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek,
o którym mowa w:
1) pkt. 2 ppkt 3 lit a) zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek;
2) pkt. 2 ppkt. 4.1) lit a) zostanie spełniony wyłącznie jeżeli jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (sygn. akt: KIO 1495/14);
3) pkt. 2 ppkt 4.1) lit b) zostanie spełniony jeśli chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
− dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale IX pkt. 2 ppkt 3) lit. a) SWZ);
Wymóg opłacenia dokumentu ubezpieczenia winien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert (por. wyrok KIO z dn. 10.08.2011 r., sygn. akt KIO 1623/11, wyrok z dn. 6.12.2011 r., sygn. akt KIO 2537/11). W sytuacji gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek. Zgodnie z art. 809 § 1 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny, ubezpieczyciel obowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.
2) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
− wykaz usług [według załącznika nr 8 do SWZ] wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oferty. Zgodnie
z warunkiem określonym w rozdziale IX pkt. 2 ppkt 4.1) lit. a) SWZ.
− wykaz osób [według załącznika nr 9 do SWZ], skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale IX pkt. 2 ppkt 4.1) lit. b) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą („Formularzu oferty” – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Załącznik nr 4A - Wykaz osób do punktacji oferty w ramach kryterium oceny ofert,
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SWZ [zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ],
3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SWZ dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 5a do SWZ [jeśli dotyczy],
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPZP (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 3 SWZ zgodnie
z załącznikiem nr 7 do SWZ [jeżeli dotyczy],
6) Wadium (jeśli było wymagane)
Wymagana forma:
- Jeśli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej,
- Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert;
7) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy),
8) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 09.01.2024r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
w Banku Ochrony Środowiska S.A., numer rachunku: 40 1540 1069 2106 8700 2743 0005, w tytule przelewu wpisując: „Wadium - postępowanie nr BZ.ZP.17/20/10/23”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
− gwarancjach bankowych;
− gwarancjach ubezpieczeniowych;
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę dokumentu.
5. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
6. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
− nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek,
− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
− kwotę gwarancji/poręczenia,
− termin ważności gwarancji/poręczenia,
− zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 3, w treści dokumentu muszą być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, a jeżeli wymieniony jest jeden z tych Wykonawców, to powinno być zaznaczone, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyroku z dnia 7 lipca 2017 r., KIO 1222/17; KIO 1224/17), z zastrzeżeniem, że gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej (argumentacja na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., sygn.. akt: IV CSK 86/17).
8. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie
z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 przekazuje się zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej przez osobę umocowaną do działania w imieniu konsorcjum kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej, to zamawiającemu przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone, przez osobę umocowaną do działania w imieniu członka konsorcjum, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.