eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Zakup oraz dostawa oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup oraz dostawa oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6471277603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogumińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miasto Wodzisław Śląski – Urząd Miasta w imieniu i na rzecz: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6471277603

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Bogumińska 4

1.11.4.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-300

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.wodzislaw-slaski.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz dostawa oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb32db0f-83b9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00503836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,147052,8c279d1f59fc1b2fb95bdcf1966dba4a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,147052,8c279d1f59fc1b2fb95bdcf1966dba4a.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem:
https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,147052,8c279d1f59fc1b2fb95bdcf1966dba4a.html
oraz poczty elektronicznej wskazany w rozdziale I sekcja 1 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach). Każda inna forma komunikacji obarczona jest ryzykiem nie dotarcia na czas do zamawiającego.
2. Oferta, oświadczenie z art. 125 ust 1 składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
3. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt IOD możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta – pok. 207, 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4B, adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, lub pod nr tel. 32 459 05 72. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ściśle określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji zakresu działania archiwów zakładowych oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółową określają umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest bezpośrednio Pani/pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu : -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Część 1 - zakup oraz dostawę oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Młodzieżowa 47

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024:
- ok. 35.000 litrów dla ZSP nr 6
w temperaturze referencyjnej + 15 stopni C. Przedstawiona ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy.

Olej opałowy musi spełniać polskie normy i posiadać parametry:
- wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
- zawartość wody max. 200 mg/kg
- gęstość w temp. 15 stopni C max. 0,86 g/cm3
- temperatura zapłonu powyżej 56 stopni C
- zawartość siarki max. 0,1% m/m

Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej dostawie świadectwa jakości na dostarczony olej opałowy.

Opis sposobu realizacji dostawy dla części 1:
Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy sukcesywnie w ilości określonej przez Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez cały okres grzewczy w 2024 roku. Przeciętna jednorazowa dostawa oleju opałowego to 7.000 litrów. Zgłoszenia zamówienia będą potwierdzane pisemnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego. Miejsce odbioru oleju opałowego to siedziba Zamawiającego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
ul. Młodzieżowa 47
44-373 Wodzisław Śląski

Informacje dodatkowe:
a) Na olej opałowy Zamawiający posiada zbiornik 10 000 litrów. Rozładunek następuje przy użyciu pompy przy autocysternie.
b) Dostawa możliwa tylko autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m.
c) Dostawy oleju opałowego realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
d) Zamawiający nie wyraża się zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdorazowo przy zakupie oleju opałowego będzie podpisywane oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego przygotowane przez Dostawcę i dołączone przez niego do faktury.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Część 2 - zakup oraz dostawę oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Konwaliowa 4.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024:
- ok. 35.000 litrów dla ZSP nr 1
w temperaturze referencyjnej + 15 stopni C. Przedstawiona ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy.

Olej opałowy musi spełniać polskie normy i posiadać parametry:
- wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
- zawartość wody max. 200 mg/kg
- gęstość w temp. 15 stopni C max. 0,86 g/cm3
- temperatura zapłonu powyżej 56 stopni C
- zawartość siarki max. 0,1% m/m

Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy każdej dostawie świadectwa jakości na dostarczony olej opałowy.

Opis sposobu realizacji dostawy dla części 2:
Dostawca zobowiązany jest dostarczać olej opałowy sukcesywnie w ilości określonej przez Zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez cały okres grzewczy w 2024 roku. Przeciętna jednorazowa dostawa oleju opałowego to 7.000 litrów. Zgłoszenia zamówienia będą potwierdzane pisemnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego. Miejsce odbioru oleju opałowego to siedziba Zamawiającego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Konwaliowa 4
44-373 Wodzisław Śląski

Informacje dodatkowe:
a) Na olej opałowy Zamawiający posiada zbiornik 10 000 litrów. Rozładunek następuje przy użyciu pompy przy autocysternie.
b) Dostawa możliwa tylko autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m.
c) Dostawy oleju opałowego realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
d) Zamawiający nie wyraża się zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdorazowo przy zakupie oleju opałowego będzie podpisywane oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego przygotowane przez Dostawcę i dołączone przez niego do faktury.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualną koncesję lub zezwolenie, licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu
paliwami ciekłymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem [aktualność będzie oceniana na podstawie daty ważności
określonej w dokumencie], dokument należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
osobę/osoby uprawnioną do podpisania - dotyczy to części 1 oraz 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualną koncesję lub zezwolenie, licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami
ciekłymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem [aktualność będzie oceniana na podstawie daty ważności określonej w dokumencie], dokument należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania - dotyczy to części 1 oraz 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- wydruk ze strony internetowej, potwierdzający hurtową cenę producenta oleju opałowego obowiązującą w dniu ogłoszenia postępowania na godz. 12.00, u którego będzie się zaopatrywał Wykonawca tj. 22.11.2023 rok.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach
podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia
na formularzu ofertowym);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana ceny sprzedaży oleju opałowego nastąpi wyłącznie w przypadku zmian cen przez producenta lub akcyzy
ustalonej przez organy państwowe w danym dniu, lub też w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
2. W przypadku zmiany ceny hurtowej brutto lub akcyzy oleju opałowego przez producenta, nowa cena sprzedaży brutto
będzie obliczana w następujący sposób :
C= A+B
A - nowa cena hurtowa brutto producenta obliczona na podstawie ceny podanej na stronie internetowej producenta w dniu
dostawy zamówienia przez Zamawiającego za 1 litr pozaokrąglaniu do drugiego miejsca po przecinku
B - wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy /stały/
C - nowa cena sprzedaży brutto Wykonawcy
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena oleju opałowego będzie naliczana odpowiednio według nowej stawki.
4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień wskazanych powyżej to 100% wartości wskazanej w & 4 pkt 5.
Zapis dotyczy części 1 oraz 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,147052,8c279d1f59fc1b2fb95bdcf1966dba4a.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Postępowanie prowadzone jest dla:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

Dane w Sekcji I "Zamawiający" niniejszego ogłoszenia dotyczą podmiotu prowadzącego postępowanie tj. Miasto Wodzisław Śląski - Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego w imieniu i na rzecz: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.


2. Zadanie ujęte jest w planie postępowań zamówień publicznych:
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śląskim
Pozycja w planie: 1.2.1 - Zakup oraz dostawa oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024.
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim
Pozycja w planie: 1.2.1 - Zakup oraz dostawa oleju opałowego w roku kalendarzowym 2024.

3. Dodatkowy adres strony internetowej prowadzonego postępowania w przypadku awarii:
https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/013

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.