eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 kWp.Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 kWp.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GWDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 572051342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Na Leszkowie 4

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gwda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gwda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Oczyszczalnia ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 kWp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66678889-84cc-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00503637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gwda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gwda.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej jako załączniki.
4. Szczegółowe informacje związane z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zawarte są w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zaleca się aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na Platformie Zakupowej, nie jest to warunek niezbędny.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
4. Ofertę oraz oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
5. Pozostałe warunki zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GWDA/ZP/12/23/AO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 kWp.
2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:
2.1. wykonanie projektu budowalno-technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniem robót do Starostwa powiatowego w Pile,
2.2. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 60 kWp.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (zwanym dalej PFU).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 146 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę: wartość brutto zaoferowaną za wykonanie całości zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
a) przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w przypadku gdy występuje jako przedsiębiorca, jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie odrębne instalacje fotowoltaiczne oparte na trackerach dwuosiowych o łącznej mocy zainstalowanej na jednym trackerze minimum 9 kWp - każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w przypadku wykonawców prowadzących działalność gospodarczą - dokument potwierdzający wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
2. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz robót wykonywanych nie wcześniej niż pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że Wykonawca wykonał co najmniej dwie odrębne instalacje fotowoltaiczne oparte na trackerach dwuosiowych o łącznej mocy zainstalowanej na jednym trackerze minimum 9 kWp – każda, wraz ze wskazaniem daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. w pieniądzu – przed upływem terminu do składania ofert należy dokonać wpłaty wadium – przelewem na konto 61 1500 1041 1210 4003 1323 0000 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu GWDA/ZP/12/23/AO” (za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający przyjmie faktyczne uznanie rachunku bankowego przed terminem składania ofert - decyduje data i godzina wpływu pieniędzy na konto zamawiającego.
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać przekazane w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu zostanie uznane za wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane przez bank na rachunku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1, przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2-3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.2-3.4 nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczenia przyczyn zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
2. W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu ofertowym należy wpisać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach o których mowa w Rozdz. VI pkt 1, a warunki udziału w postępowaniu opisane w Rozdz. VI:
4.1. Rozdz. VI pkt 1.2 lit. a) - musi spełniać każdy z Wykonawców.
4.2. Rozdz. VI pkt 1.2 lit. d) - musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców,
Uwaga. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 1.2 lit. d) SWZ - jeżeli w wykazie Wykonawca przedstawi sumę dwóch robót zrealizowanych z osobna przez poszczególnych wykonawców składających ofertę wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdz. VIII pkt 1 oraz pkt 3.1. SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast dokumenty, o których mowa w Rozdz. VIII pkt 3.2. składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postepowaniu. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – wg załącznik nr 6 do SWZ, z którego wynika, które zadania wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania do wglądu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy polegającej na:
2.1. zmianie terminu realizacji zamówienia,
2.2. zmianie przedmiotu zamówienia,
na zasadach określonych w § Projektowanych postanowień umowy – stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/gwda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Termin wykonania zamówienia – do 146 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, w tym:
1. Etap pierwszy – w terminie 45 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu dokumentację projektową do akceptacji. Zamawiający sprawdzi jej zawartość i zatwierdzi projekt w przypadku braku uwag w ciągu 5 dni kalendarzowych od jego protokolarnego przekazania. Następnie Wykonawca po otrzymaniu pełnomocnictwa dokona zgłoszenia budowy elektrowni w Starostwie Powiatowym w Pile (Wydział Architektury i Budownictwa). Zamawiający wymaga przedłożenia pisemnego braku sprzeciwu Starostwa do złożonego zgłoszenia.
2. Etap drugi – wybudowanie elektrowni w terminie 75 dni od daty uzyskania pisemnego braku sprzeciwu Starostwa do złożonego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

II. 1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej miejsca budowy instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej (do wyboru Wykonawców) na dzień 27.11.2023 r. o godz. 13:00 oraz 04.12.2023r. godz. 13:00
2. Zbiórka uczestników przed budynkiem GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, Piła. Osoba wyznaczona do kontaktu – Mirosław Mikołajczak tel. 67 211 35 19, e-mail: mikolajczak@gwda.pl.
3. Poświadczeniem odbycia wizji będzie podpisane przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego „Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej”.
UWAGA! Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.