eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Górowo Iławeckie w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Górowo Iławeckie w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GÓROWIE IŁAWECKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510513288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 11

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (089) 76-11-133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl/public/?id=93177

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Górowo Iławeckie w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0be59f96-88ff-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00503411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062957/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Górowo Iławeckie w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0be59f96-88ff-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą
elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania zapytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na adres email:
sekretariat@cus-gorowoilaweckie.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
https://ezamowienia.gov.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma e-Zamówienia działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę e-Zamówienia stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań a także udzielanie odpowiedzi przez Wykonawcę. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego
się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług
Społecznych w Górowie Iławeckim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 89 761 11 33, e-mail: sekretariat@cus-
gorowoilaweckie.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur związanych z udzielaniem niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.222.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandytach, Szkoły Filialnej im. Ireny Kwinto w Pieszkowie i Szkoły Filialnej im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach, od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej, w formie obiadów jednodaniowych:
• 1 raz w tygodniu – zupa plus 2 kromki chleba plus owoc lub sok 100% (min. 200 ml),
• 3 razy w tygodniu – obiad typu drugie danie: 2 razy w tygodniu mięsne, 1 raz w tygodniu rybne z wykorzystaniem fileta (z wyłączeniem ryby pangi i tilapii) plus ziemniaki zamiennie kasza, ryż makaron, plus surówka lub jarzyny gotowane, plus kompot owocowy,
• 1 raz w tygodniu – obiad typu drugie danie półmięsne lub jarskie plus surówka lub owoc plus sok 100% (min. 200 ml).

Ustala się obowiązującą gramaturę posiłków:
• zupa – co najmniej 250 ml,
• danie mięsne – co najmniej 80 g,
• ryż, makaron z owocami, serem – co najmniej 350 g,
• pierogi, racuchy, itp. – co najmniej 200 g,
• placki ziemniaczane, bigos, fasolka – co najmniej 250 g,
• gulasz itp. – co najmniej 120 g,
• kasza, ryż, ziemniaki – co najmniej 150 g,
• surówka lub jarzyna – co najmniej 80 g.
Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Posiłki mają być urozmaicane i o odpowiedniej wartości odżywczej dla danej grupy wiekowej.
2. W niniejszym zamówieniu przez posiłek należy rozumieć posiłek gorący o jakości i wartości odżywczej i kalorycznej zgodnje z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży. Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i
zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Posiłki musza być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności oraz zgodne z wykazem wymagań jakie zostały określone obowiązującymi przepisami prawa (m. in.: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2022, poz. 2132), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154)) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia Wykonawca przygotowywał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od dnia zawarcia umowy, biorąc pod uwagę aktualny stan prawny w odniesieniu do
zabezpieczeń przed koronawirusem, w zakresie personelu i warunków produkcji, pakowania i transportu oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Każdy obiad należy ugotować zgodnie ze sztuką kulinarną i zasadami żywienia, używając włoszczyzny oraz przypraw kuchennych, tak aby obiad był smaczny i apetycznie wyglądał.
3. Posiłki do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych, a także zapewnić na własny koszt naczynia i sztućce zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, MZ i GIS.
4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania dwutygodniowych jadłospisów i przedkładania ich (raz na dwa tygodnie do każdego piątku do godz. 1000) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kandytach (sposób przedłożenia wynikać będzie z uzgodnień z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kandytach) celem ich zapoznania i akceptacji, najpóźniej na 3 dni robocze
przed terminem ich obowiązywania. Brak zastrzeżeń zgłoszonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kandytachskutkuje akceptacją zaproponowanego jadłospisu. Zgłoszenie przez Dyrektora Szkoła Podstawowej w Kandytach uwag lub zastrzeżeń do zaproponowanego jadłospisu obliguje Wykonawcę do wprowadzenia zmian w jadłospisie. Wykonawca ma
prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowiązywania po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kandytach. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kandytach zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu.
5. Dostarczane posiłki powinny charakteryzować się w momencie ich wydawania temperaturą:
zupa – min. 75°C, obiad typu drugie danie – min. 65°C, sałatki i surówki – poniżej 4°C.
6. W przypadku kiedy dzieci korzystające z posiłków szkolnych jadą na wycieczkę, zawody szkolne itp. organizowane przez szkołę, a na wyjeździe nie będzie zapewniony posiłek, wówczas Wykonawca będzie obowiązany zapewnić dzieciom suchy prowiant. Suchy prowiant składać się będzie z kanapki z masłem i wędliną lub serem żółtym, soku owocowego 100% (min. 200 ml)
i owocu. Suchy prowiant powinien być dostarczony świeży w dniu wyjazdu dzieci. Szkoła powinna zgłosić takie zapotrzebowanie na 2 dni przed wyjazdem dzieci.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wydawania posiłków w szkołach przez własny personel. Zamawiający wymaga, by Wykonawca świadczący usługę dożywiania dysponował osobami (personelem) odpowiedzialnymi za realizowanie usługi w wymaganym zakresie (wydawanie posiłków, czyszczenia i dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł, sprzątanie po spożyciu posiłków itp.). Wykonawca ma dobrowolność w zakresie formy dysponowania personelem przewidzianym do realizacji w/w zakresu zamówienia. Nie jest w gestii Zamawiającego wskazywanie tych osób.
8. Dostawa posiłków własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach zapewniających właściwą temperaturę i posiadających wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi w dni nauki szkolnej w godzinach między 11:00, a 13:00
9. Rodzaj zamówienia: usługi;
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – klasyfikacje:
55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych;
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.
10. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno–sanitarnych oraz sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
11. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
12. Istnieje możliwość, że Gmina Górowo Iławeckie udostępni odpłatnie w ramach umowy dzierżawy zaplecze kuchenne przy Szkole Podstawowej w Kandytach o łącznej powierzchni 153,25 m2 w cenie 10 zł netto za 1 m2 (w przypadku dzierżawy powierzchnia zaplecza kuchennego do uzgodnienia).
13. Po spożyciu posiłków Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu podania, usunie z budynków szkoły wszelkie resztki i odpady. Koszty zagospodarowania odpadów pokrywa Wykonawca.
14. Wykonawca uzgodni z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kandytach miejsce, czas, sposób wydania posiłków oraz usunięcie odpadków żywnościowych.
15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za ilość faktycznie wydanych posiłków.
16. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kandytach lub osoby przez niego upoważnione będą zobowiązani do bieżącego informowania Wykonawcy o ilości dożywianych uczniów w danym dniu; w Szkole Podstawowej w Kandytach do godz. 8:30, natomiast w Szkole Filialnej w Pieszkowie i Szkole Filialnej w Toprzynach do godz. 900.
17. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Zamawiający zastrzega możliwość zawieszenia obiadów na czas nieokreślony lub zamówienia mniejszej ilości obiadów w trakcie trwania umowy. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie.
18. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie w zakresie przygotowania posiłków, ich wydawania i nadzoru zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. W ramach kontroli, wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia na realizację usług, obowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie wskazanych osób. W przypadku nie spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu drugim, Wykonawca, któremu udzielono
zamówienia, jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku niezatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę do przygotowania posiłków, ich wydawania i nadzoru nad przedmiotem umowy.
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
20. Zamawiający zastrzega u Wykonawcy możliwość wykupienia posiłków przez uczniów nie objętych dożywianiem w cenie podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
21. W przypadku podejrzenia, że dostarczone posiłki są nieświeże bądź nie spełniają wymogów określonych w dziale 3 pkt
2, Dyrektor szkoły może takich posiłków nie przyjąć. W takim przypadku nie przysługuje wynagrodzenie za te posiłki.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli zgodności dostarczanych posiłków. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu pobranie próbek posiłków wydawanych uczniom do spożycia w danym dniu w celu zbadania kaloryczności posiłku, zawartości białka, węglowodanów
itp. koszt takich badań ponosi Wykonawca.
23. W przypadku zmiany obowiązujących w dniu ogłoszenia przetargu przepisów prawnych dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Wykonawca ma obowiązek uwzględnić obowiązujące przepisy w trakcie realizacji zadania co nie będzie miało żadnego wpływu na jego wynagrodzenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-15 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe wyznaczonych osób do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Określenie warunku:
Posiadanie przez Wykonawcę numeru KRS lub CEIDG albo wskazanie strony internetowej, na której jest dostęp do danych podmiotu. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w według formuły „spełnia / nie spełnia”.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Określenie warunku:
obowiązujące zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023, poz. 1448) oraz w przepisach wykonawczych. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku według formy „spełnia / nie spełnia”;
3) sytuacji technicznej lub zawodowej:
Określenie warunku:
a) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) potencjał techniczny:
-posiadanie przez Wykonawcę pojazdu przystosowanego do przewożenia posiłków, spełniającym normy określone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku według formuły spełnia / nie spełnia,
-potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100.000,00 zł. Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę „potwierdzenia że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dokona oceny spełniania w/w warunku według formuły spełnia/nie spełnia;
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj.: przygotowywania posiłków. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w pkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem;
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, że usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) numer KRS lub CEIDG Wykonawcy albo wskazanie strony internetowej, na której jest dostęp do danych podmiotu;
3) obowiązujące zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego;
4) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę pojazdu przystosowanego do przewożenia posiłków, spełniającym normy określone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 100.000,00 zł;
6) dokument potwierdzający, że osoba wyznaczona przez Wykonawcę pełni zawód kucharza przez okres oświadczony w formularzu ofertowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu stron.
2. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie
o następujących zdarzeniach dotyczących Wykonawcy:
1) zmiana siedziby lub nazwy;
2) zmiana osób reprezentujących,
3) ogłoszenie upadłości lub likwidacji,
4) wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
5) zawieszenie działalności.
3. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa
w art. 15r. ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust, 1, może w uzgodnieniu w Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2) zmianę sposobu wykonywania usług
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.