eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2021- Etap IOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji
i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2021- Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji
i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2021- Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4696115-5c30-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00503125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010422/124/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.83 „Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2021- Etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00413532

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 128/BZP-U.510.121/2023/EP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 684763,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja etapu I zadania inwestycyjnego pn.: „Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2021”.
W ramach inwestycji ma powstać przestrzeń rekreacji i spotkań mieszkańców wszystkich grup wiekowych przy ul. Srebrnej, która stanowić powinna połączenie parku z placami zabaw i miejscami odpoczynku. Planuje się wyposażenie terenu w ciągi piesze, ścieżki sensoryczne urządzenia do zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz elementy małej architektury.
Obiekt ma być zlokalizowany na obecnie niezagospodarowanym, zadrzewionym terenie.
2. Zakres rzeczowy zamówienia:
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego (I etap realizacji zał. nr 2), w tym następujące elementy:
 Wycinkę drzew i krzewów,
 Usunięcie darni,
 Przygotowanie terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw,
 Wykonanie nawierzchni,
 Wykonanie suchego potoku,
 Dostawę i montaż urządzeń zabawowych:
 zjazd linowy,
 piramida linowa,
 zestaw sprawnościowy z pajęczyną,
 zestaw sprawnościowy niższy,
 równoważnia, huśtawka potrójna,
 ścianka wspinaczkowa,
 tablica regulaminowa placu zabaw,
 Wyposażenie terenu w małą architekturę:
 ławka z oparciem,
 kosz na śmieci
, słupek blokujący (1 szt.)
 nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin,
 wykonanie trawników siewem,
 Montaż tablicy informacyjnej (dalej zwanej również: „tablicą promocyjną”)
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym kosztem i staraniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 762174,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 892084,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 762174,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „WT BONSAI” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5841025722

7.3.3) Ulica: ul. Hausbrandta 29

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-126

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 762174,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 231 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.