eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piasek › Budowa budynku administracyjnego - zestawu kancelarii leśnictw w Kobiórze- II turaOgłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku administracyjnego - zestawu kancelarii leśnictw w Kobiórze- II tura

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Kobiór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 141

1.5.2.) Miejscowość: Piasek

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-211

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobior@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobior.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku administracyjnego - zestawu kancelarii leśnictw w Kobiórze- II tura

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-703d4403-886d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00158289/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa zestawu kancelarii leśnictw w Kobiórze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:/josephine.proebiz.com/pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje
wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wym.tech. i organ wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dok. i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Reg.e korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym załącznik nr od 10
do15 do SWZ. Max rozmiar plików przesyłanych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. 4. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. Za datę przekazania wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, świadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust. 8 poniżej. lub złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ tj.a. Połączenie z Internetem umożliwiające prawidłowe korzystanie z sieci www.;b. Przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i wyżej, Mozilla Firefox wwersji13.0 i
wyżej c. Google Chrome;d. W celu zapewnienia płynnego uczestnictwa w systemie Josephine, przeznaczonym do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych z obowiązkowym zastosowaniem podpisu elektronicznego, należy zainstalować element ICA PKIService Host i odpowiednie akcesoria do przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox. Szczegóły dotyczące instalacji i odsyłacze do pobrania komponentu i odpowiednich dodatków można znaleźć po kliknięciu przycisku "Test el. podpisu" lub na link htps://josephine.proebiz.com/pl/testpodpis; e. W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE. f. Jeżeli do komunikacji w poczcie elektronicznej w systemie JOSEPHINE
wymagany jest podpis elektroniczny, komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie Java; g.Konieczne jest włączenie obsługi Java Script w przeglądarce internetowej i włączenie plików cookie. 6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w cz. XII ust. 1. lit. a) SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(e-dowód).W celu minimalizacji problemów związanych ze składaniem dokumentów w formie lub postaci elektronicznej Zamawiający zaleca elektroniczne sporządzenie oferty lub oświadczenia, o którym mowa w cz. XII ust. 1. lit. a) SWZ,,zapisanie ich w formacie PDF oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES, bądź opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym(e-dowód). .a.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. W formularzu Oferty (zał. nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. b.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minim. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor. (tekst jedn.:Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym ( e-dowód). Sposób złożenia oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Kobiór 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwo Kobiór 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, pocztą elektroniczną na adres e-mail: kobior@katowice.lasy.gov.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zam. publ. oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamaw.;
• odbiorcami Pani/Pana danych os. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udzielenie zam. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do spr.lub uzup. nie może skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku administracyjnego – zestawu kancelarii leśnictw w Kobiórze
Lokalizacja inwestycji: PGL LP Nadleśnictwo Kobiór, , Kobiór ul Leśników, Gmina Kobiór, obręb Kobiór km. 1, działki nr 136/45, 1528/22, 134/45, 137/45
Opis ogólny :
Zadanie obejmuje wybudowanie kompletnego budynku administracyjnego wraz z jego wykończeniem i wyposażeniem, wykonaniem przyłączy, wykonaniem instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz robotami towarzyszącymi jak również uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku
Charakterystyka ogólna zadania :
a/ RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: kategoria XII, budynek administracji publicznej – kancelarie leśnictw.
Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej.
ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY: Budynek administracyjny, parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony. PARTER: komunikacja, poczekalnia, kuchnia, biuro x3 , WC (niepełnosprawni), pom. pomocnicze x3.
UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA W TYM WYGLĄD I KOLORYSTYKA: Budynek o prostej konstrukcji w technologii murowanej o zwartej bryle, parterowy. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym.
Kolorystyka:
Elewacje – w kolorze ecru; Elementy drewniane – w kolorze brązowym; Cokół – w kolorze ecru; Dach – w kolorze ceglanym.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Powierzchnia całkowita budynku: 154,51m2
Powierzchnia zabudowy budynku: 143,00m2
Powierzchnia użytkowa: 110,03 m2
Kubatura razem - 825,10m3
Max. wysokość budynku: 7,77m
Szerokość i długość budynku ze słupami przed wejściem: 15,46mx9,25m
Kąt pochylenia połaci dachowych: 40 0
b/ opis wymaganych przyłączy:
– przyłącze wody – podłączenie do istniejącej studzienki wodociągowej – na terenie inwestora
- podłączenie energii elektrycznej – zgodnie z wydanymi warunkami wykonania przyłącza
- przyłącze kanalizacyjne – do istniejącej studzienki kanalizacyjnej na terenie inwestora
Warunki wykonania przyłączy zawarte są w załącznik nr 7c.
c/ opis instalacji do wykonania :
- elektryczna + fotowoltaika
- wod-kan
- co + pompa ciepła
- odgromowa
- kanalizacyjna
d/ ogólny opis zagospodarowania terenu – w ramach zagospodarowania terenu należy wykonać parkingi przed budynkiem, chodniki i dojścia do budynku, poddać renowacji istniejący parking wewnętrzny, murek oporowy, plac manewrowy, ścieżki w sąsiadującym parku, wyremontować część drogi dojazdowej, rozebrać cześć istniejącego ogrodzenia oraz wykonać nowe ogrodzenie - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
ceną (60%), okresem gwarancji (30%) i terminem płatności (10%)
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższa ilością przyznanych punktów, będącą sumą punktów przyznanych w
poszczególnych kryteriach.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych
składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez
zamawiającego.
5. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:
1) Kryterium – CENA (C)
Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za przedmiot zamówienia, która podana zostanie w formularzu oferty.
Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru:
C = Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych x 100 x 60 %
Cena brutto ocenianej oferty
2) Kryterium – OKRES GWARANCJI (G)
Sposób obliczenia punktów dla kryterium okres gwarancji jakości:
a) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym
okresu gwarancji jakości.
b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy liczonych od daty ostatecznego odbioru
robót, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego. Najdłuższy oceniany okres gwarancji to 84 miesiące.
c) Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 30 punktów.
d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach. Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
e) W przypadku braku wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 36 miesięczny okres gwarancji jakości.
f) ocena kryterium gwarancji odbywać się będzie poprzez porównanie okresu gwarancji wg wzoru
A
G = ------------x 30% x100
B
Gdzie:
A- okres gwarancji w ocenianej ofercie, przy czym nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 84 miesiące. W
przypadku dłuższego oferowanego okresu gwarancji niż 84 miesiące za liczbę A w liczniku podstawiona będzie wartość 84.
B- najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, przy czym maksymalny okres gwarancji podstawiony do
wzoru to okres 84 miesięcy. W przypadku gdy najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich nieodrzuconych ofert będzie wynosił
84 miesiące, jako cały mianownik należy przyjąć równy 1. W przypadku dłuższych oferowanych okresów gwarancji niż 84 miesiące
za liczbę B w mianowniku podstawiona będzie wartość 84.
G- kryterium gwarancji - liczba punktów uzyskana w tym kryterium
3) Kryterium termin płatności:
3.1. Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium
TP - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 10 pkt.
Termin płatności Liczba punktów
14 dni - 0 pkt.
21 dni - 5 pkt.
30 dni - 10 pkt.
a) Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie terminu zadeklarowanego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.
b) Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.
c) Minimalny termin płatności 14 dni.
d) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 14 dni to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
e) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 14 dniowy
termin płatności.
f) W przypadku zaoferowania terminu płatności dłuższego niż 30 dni to Zamawiający przyjmie zadeklarowany termin płatności
jednakże przyzna punktację odpowiednią dla 30dni

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 800 000,00 zł.
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną min. 800 000,00 zł.
d. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- oraz że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) zrealizował, co najmniej 2 roboty z zakresu budowy budynków o wartości minimum 800 000,00 zł netto każda
Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na moment realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym w szczególności:
• 1 osobę – kierownika budowy posiadającego: uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym, będącego członkiem izby samorządu zawodowego, posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi - który pełnił funkcję kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu budowlanego, który
będzie sprawował nadzór z ramienia Wykonawcy, kontrolę jakości oraz kierowanie robotami.
• Inspektorów nadzoru:
-1 osobę – inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do nadzorowania robót elektrycznych
-1 osobę – inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do nadzorowania robót instalacyjno-sanitarnych
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub przepisów nie będących prawem krajowym, będącego członkiem izby samorządu zawodowego, posiadający doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi - który pełnił funkcję inspektora nadzoru branżowego przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego obiektu budowlanego, który będzie sprawował nadzór z ramienia Wykonawcy, Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023., poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 334 ze zm.), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 551 ze zm.). Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy min. o wysokości 800 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem oraz dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o minimalnej wysokości wymaganej dla zamówienia określonej w cz. XI ust. 1 lit. c. -Wykazu robót (załącznik nr 16 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
-Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 17 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ (załącznik nr 1) z kosztorysem ofertowym;
- Pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika);
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5).
- oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie, określające
zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik powinien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.58 ustawy pzp. Wymagania dotyczące oferenta stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, a w szczególności:
1. Strony mają prawo do przedłużenia wykonania przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zam., w szczególności będą:
- następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwającego dłużej niż 7 dni,
- następstwem wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zam. trwające dłużej niż 7 dni.
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
b) Zam. ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wyk. na piśmie dokonanie
zmiany kolejności wykonania robót określonych w uaktualnionym HRF.
c) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi
odpowiednich warunków, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady
deszczu, opady śniegu, panujące ujemne temperatury poniżej minus 15 st. C
Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych na zasadach określonych przepisami
ustawy Pzp, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub
usunięcia tych kolizji. e) Gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy adm.państ. do których są zobowiązane na podstawie przepisów prawa, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wyk. ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia.
f) Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
Zmiany w tym zakresie mogą spowodować wydłużenie terminu, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy
g) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
h) Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”.
2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia Podwyk. w sytuacji, gdy Wyk. nie zadeklarował w ofercie realizacji zadania przy pomocy Podwyk.
14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zam. i Wyk. w formie pisemnej w drodze
aneksu

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści postanowień
SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także wskazania nazw (firm) podwykonawców na
zasoby,których się powołuje w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców o których mowa w
art. 94 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań do osobistego wykonania przez wykonawcę.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
11.Na wykonany przedmiot zamówienia - Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości minimum 36 miesięcy.
12. Zgodnie art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia, a związanych z wykonywaniem prac fizycznych, obsługą maszyn i prowadzeniem pojazdów, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (dalej „Obowiązek Zatrudnienia”). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej Zamawiający uwzględnia w postępowaniu podstawy wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U 2022 poz.83

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.