eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › "Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych obejmującą budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych"Ogłoszenie z dnia 2023-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych obejmującą budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubaczowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900281

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166328700

1.5.8.) Numer faksu: 166328709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatlubaczowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatlubaczowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc2d7d30-5dde-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych obejmującą budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc2d7d30-5dde-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062248/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych obejmującą budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00418791

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ABR.272.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 132435,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań związanych z przebudową dróg powiatowych obejmującą budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych”.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji niżej wymienionych zadań:
a) Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-jezdnego dwukierunkowego) w ciągu DP1656R Cieszanów – Nowe Sioło po stronie lewej w Cieszanowie w km 0+117 - 0+477 o długości 360 mb.
b) Zadanie nr 2 – Budowa chodnika wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2409R Nowe Brusno – PGR Polanka.
c) Zadanie nr 3 – Budowa chodnika wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1644R Narol – Werchrata w miejscowości Werchrata.
d) Zadanie nr 4 – Budowa chodnika wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra w miejscowości Młodów i Karolówka.
e) Zadanie nr 5 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów – Futory w miejscowości Futory.
f) Zadanie nr 6 – Budowa chodnika wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1553R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce w miejscowości Cewków i Stary Dzików.
g) Zadanie nr 7 – Budowa chodnika wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1696R Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy w miejscowości Wielkie Oczy.
h) Zadanie nr 8 – Przebudowa drogi powiatowej 1641R w miejscowości Lipsko i Lipie obejmująca budowę chodnika dla pieszych.
i) Zadanie nr 9 – Przebudowa drogi powiatowej 1664R w miejscowości Załuże obejmująca budowę chodnika dla pieszych.

3. Szczegółowa dokumentacja dotycząca inwestycji, o których mowa powyżej znajduje się na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4881edbd-2c59-11ee-a60c-9ec5599dddc1.

4. Zakres usługi obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej, technicznej, wykonawczej i powykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. Opis przedmiotu zamówienia – obowiązki inspektora nadzoru zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75945,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 119880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75945,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDOWNICTWO NOWAK SP.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922306811

7.3.4) Miejscowość: Michałówka 98

7.3.5) Kod pocztowy: 37-550

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75945,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.