eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 600 000,00 złOgłoszenie z dnia 2023-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614245750

1.5.8.) Numer faksu: 614245751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d648e39-87de-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006735/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Gniezno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850530

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850530 opcja "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”)
informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniezno;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail: iod@lesny.com.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GR.271.59.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa długoterminowego złotówkowego kredytu bankowego w
kwocie 1.600.000,00 zł dla Gminy Gniezno z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
1) Złotówkowy kredyt bankowy w kwocie 1.600.000,00 zł z możliwością wykorzystania niepełnej kwoty bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów i odsetek z tym związanych i bez wymaganej zgody wykonawcy oraz
konieczności sporządzenia aneksu do zawartej umowy.
2) Okres kredytowania – od zawarcia umowy kredytowej do 31.12.2029 r.
3) Realizacja kredytu – jednorazowo w terminie do 3 dni od zawarcia umowy.
4) Spłata kredytu od zaciągnięcia kredytu do 31.12.2029 r.
5) Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego w okresach miesięcznych po zawarciu umowy kredytowej.
6) termin płatności pierwszej raty 31 stycznia 2024 r.
7) Spłata kapitału
- 2024 r ( 12 rat miesięcznych po 22 222,00 zł każda rata)
- 2025 r. ( 12 rat miesięcznych po 22 222,00 zł każda rata)
- 2026 r. ( 12 rat miesięcznych po 22 222,00 zł każda rata)
- 2027 r. ( 12 rat miesięcznych po 22 222,00 zł każda rata)
- 2028 r. ( 12 rat miesięcznych po 22 222,00 zł każda rata)
- 2029 r. ( 11 rat miesięcznych po 22 222,00 zł każda rata i ostatnia rata w kwocie 22 238,00 zł)
8) Spłata całości kredytu może ulec skróceniu, przy czym w takim wypadku:
- odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu,
- nie będzie to miało wpływu na zmianę warunków umowy, jak również bank z tego powodu nie będzie pobierał
żadnych opłat/prowizji.
9) Jednorazowa prowizja bankowa, opłata wstępna itp. – przygotowawcza od przyznanego kredytu.
10) Formę zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami stanowi weksel „in blanco” wraz z
deklaracją wekslową równą wielkości wnioskowanego kredytu. W razie potrzeby weksel „in blanco” stanowiący
zabezpieczenie spłaty kredytu zostanie opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy Gniezno.
11) Oprocentowanie kredytu należy ustalić na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o
marżę Banku, która w całym okresie kredytowania nie może być większa niż w dniu podpisania umowy.
Sposób obliczania stawki WIBOR 1M – zgodnie z kwotowaniem z poprzedniego miesiąca
12) Do obliczenia ceny oferty wykonawca winien przyjąć kalendarz rzeczywisty.
13) Do wyceny należy przyjąć jako termin uruchomienia kredytu datę: 20.11.2023 r

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2029-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
Nazwa kryterium: cena (CC)
CC = Comin / Cobad x Kp x Wc
sposób oceny: Comin – najniższa oferowana cena brutto
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 60 %
Nazwa kryterium: Termin uruchomienia kredytu (T) – 40 pkt.
Przez uruchomienie kredytu należy rozumieć ilość dni, w których nastąpi uruchomienie kredytu liczone
od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji o wypłatę kredytu złożonej najpóźniej do godziny
12:00. Za dzień uruchomienia kredytu Zamawiający uzna dzień wpływu środków na rachunek
Zamawiającego najpóźniej do godziny 15:00.
Maksymalnie ilość punktów za termin uruchomienia kredytu - 40 pkt.
40 pkt. za uruchomienie kredytu w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania
Wykonawcy dyspozycji uruchomienia kredytu
 20 pkt. za uruchomienie kredytu w drugim dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania
Wykonawcy dyspozycji uruchomienia kredytu
 0 pkt. za uruchomienie kredytu w trzecim dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania
Wykonawcy dyspozycji uruchomienia kredytu.
Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym terminu uruchomienia kredytu,
zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin uruchomienia kredytu w trzecim dniu roboczym
przypadającym po dniu przekazania Wykonawcy dyspozycji uruchomienia kredytu i przyzna 0 pkt. Termin
uruchomienia kredytu może wynosić maksymalnie trzy dni robocze przypadające po dniu przekazania
Wykonawcy dyspozycji uruchomienia kredytu.
Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady
matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia kredytu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale X ust 1 SWZ
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają (aktualne)
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa
w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 180 ze zm.)
a w przypadku o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument
GR.271.59.2023

5
potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa
w art. 193 ustawy Prawo bankowe
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale X ust 1 SWZ;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie
sieci wodociągowej w technologii zgrzewania o długości jednego odcinka co najmniej 150 mb (wzór
wykazu stanowi załącznik Nr 5).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
1) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego przewidzianego ustawą Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 180 ze zm.) lub innego dokumentu równoważnego uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej w Polsce

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
GR.271.59.2023

7
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr do 4.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850530

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.