eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodziczno › Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn - etap IOgłoszenie z dnia 2023-11-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Grodziczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziczno 17a

1.5.2.) Miejscowość: Grodziczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-324

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 564729722

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: benia@grodziczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 183014N Krzemieniewo-Boleszyn - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83267c86-820c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00501536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005337/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi gminnej 183014N Krzemieniewo-Boleszyn - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_grodziczno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem plat-formazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno
(platformazakupowa.pl). Wymagany podpis (kwalifikowany/zaufany/osobisty)
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. I ppkt. 1 i 2 niniejszego
Rozdziału SWZ,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem email: iod@grodziczno.pl,
c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
d) odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy,
e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata – okres przechowywania obejmie cały czas
trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),
f) obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy,
g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pan(i):
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pani(a) dotyczących
narusza przepisy RODO – organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
3. Nie przysługuje Pani(u):
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 8 a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osobowy, której dane dotyczą, wskazania do takowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu
(art. 8a ust. 2 ustawy Pzp);
2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby. Której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp).
Obowiązek informacyjny Wykonawcy
1) W przypadku, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane
osobowe osób fizycznych, których te dane dotyczą i które przekazuje Zamawiającemu, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku
informacyjnego względem tych osób, wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści:
„Oświadczam(y), że w wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy)w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.1.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej 183014N Krzemieniewo-Boleszyn – etap I.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację, między innymi: roboty przygotowawcze, wycinka drzew i karczowanie karp, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie kolektora deszczowego wraz z budową przepustów i wpustów, przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów, regulację i utwardzenie poboczy, budowę chodnika, regulację rowów przydrożnych, montaż znaków pionowych, sadzenie drzew, uporządkowanie terenu przyległego.
3. W ramach przebudowywanej drogi gminnej 183014N Krzemieniewo-Boleszyn – etap I, zostanie wykonany odcinek w km 0+000 – 3+326 w jednym etapie robót.
4. Przedmiotowa droga w km 0+000 – 0+550 posiada nawierzchnię tłuczniową na podbudowie z destruktu bitumicznego, na pozostałym odcinku jest wykonana z kruszywa naturalnego – pospółki. Istniejąca droga jest szerokości zmiennej od 5,0 do 6,0 m, pobocza zarośnięte trawą. Droga zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części gminy Grodziczno Na przeważającej długości, droga biegnie przez tereny rolnicze o luźnej zabudowie gospodarskiej.
5. Droga gminna na w/w odcinku posiada następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne: sieć kanalizacji deszczowej, wodociąg wiejski, linię telefoniczną, napowietrzną linię energetyczną, sieć ciepłowniczą, które nie kolidują w przebudowie drogi.
6. Nie ingeruje się w istniejącą infrastrukturę podziemną.
7. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni odbywać się będzie na części drogi do istniejącego kolektora deszczowego, a na pozostałym odcinku za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni na pobocza i przyległe tereny oraz rowami przydrożnymi.
8. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
9. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót z uwzględnieniem wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych z zastosowaniem ruchu wahadłowego, zapewniającego stały dojazd do istniejącej Biogazowni.
10. Zakres robót został ujęty w przedmiarach robót, które stanowią część niniejszej dokumentacji postępowania i stanowią element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie może korygować zakresu robót umieszczonych w przedmiarze robót. Jeżeli natomiast w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegł nieprawidłowości, to wyjaśnienia wszelkich wątpliwości może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 284 Pzp.
11. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
13. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
14. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy zostaną wykorzystane lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań zamawiającego.
15. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji wszystkich materiałów odpadowych powstałych podczas realizacji inwestycji na podstawie ustawy o odpadach.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót i za ich zgodność z dokumentacją projektową.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane zostaną rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania zgromadzone w dokumentacji technicznej. Każdy materiał lub produkt nieposiadający odpowiednich atestów, certyfikatów, itd. niezaakceptowany przez Zamawiającego, który został wbudowany lub użyty przez Wykonawcę będzie podlegał wymianie na właściwy. Wykonawca musi liczyć się z ryzykiem, że niewłaściwy materiał wbudował na własny koszt i będzie musiał go wymienić także na własny koszt. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wymieni niewłaściwego materiału, Zamawiający zleci jego wymianę na koszt Wykonawcy.
18. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
19. Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby nie możliwa, a w szczególności:
a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
b) organizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
d) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporządkowanie,
e) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.
f) materiały i urządzenia należy zastosować zgodnie z dokumentacją techniczną.
20. Gdy w treści dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach zostały wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiałów lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, czyli takich, które zagwarantują realizację przedmiotu zmówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne i wykaże to w ofercie przetargowej, to jest zobowiązany w treści oferty udokumentować i potwierdzić w sposób jednoznaczny, że zastosowane materiały, urządzenia, systemy itp. będą odpowiadały wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w stopniu co najmniej równym w zakresie cech funkcjonalnych, jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnienia, i nie wykaże na etapie składania ofert równoważności zastosowanych materiałów, urządzeń, systemów itp., to będzie to skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w aspekcie opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej równoważności do każdej pozycji zastosowanego materiału, urządzenia, systemu itp. sporządził odrębnie arkusz porównawczy, w którym wskaże wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i cechy równoważności.
21. W przypadku rozbieżności w dokumentach stosowane będą wymagania bardziej rygorystyczne. Przez wymagania takie rozumie się zwiększone parametry techniczne wykonywanych robót, ilość zaplanowanych do wykonania robót budowlanych w tym ilość metrów bieżących czy kwadratowych realizowanych robót.
22. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach wskazanych w SWZ - Wykonawcy winni przygotować swoje oferty w oparciu o treść wskazanych tam dokumentów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Komisja przetargowa oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
2) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybie-rze ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
4) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ppkt. 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatko-wych zawierających nową cenę lub koszt.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6) Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone na podstawie art. 112 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.), oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.) oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r poz.835) zwaną dalej „UOBN”.
1.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w:
a) art. 108 ust.1 Pzp;
b) art. 109 ust. 1 pkt. 1,4,5,7, 8 Pzp;
c) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.
1.2.Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
1.3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania w/w okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
1.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
a) posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
- być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;
b) posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
- być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
d) posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (ilość zamówień należy rozumieć jako liczbę zawartych umów), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3. Ocena spełnienia warunków określonych w ppkt. 2 zostanie przez Zamawiającego dokonana poprzez analizę dokumentów, określonych w pkt. X SWZ, złożonych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)wypełniony i podpisany formularz oferty;2)dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);3)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;4)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów;5)oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej;6)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;7)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;8)zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;9)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3000000,00 zł;10)wykaz (co najmniej jednej) robót budowlanych polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości nie mniejszej niż 2700000,00zł, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;11)wykaz (co najmniej jednej) robót budowlanych polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości nie mniejszej niż 100000,00zł, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;12) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: dysponuje przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót drogowych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; dysponuje przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;13)dowód wniesienia wadium;14)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz oferty;2)dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);3)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;4)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów;5)oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej;6)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;7)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;8)zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;9)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3000000,00 zł;10)wykaz (co najmniej jednej) robót budowlanych polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości nie mniejszej niż 2700000,00zł, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;11)wykaz (co najmniej jednej) robót budowlanych polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości nie mniejszej niż 100000,00zł, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;12) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: dysponuje przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót drogowych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; dysponuje przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;13)dowód wniesienia wadium;14)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 65 000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2023 poz.462 z póź.zm.).
3. Wadium w pieniądzu winno zostać wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić przed terminem składania ofert.
4. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy podany w pkt I ppkt 2 SWZ.
5. Na poleceniu przelewu (blankiecie wpłaty) należy podać tytuł przelewu: „Wadium postępowanie nr – IP.271.1.21.2023” oraz podać informację o numerze rachunku bankowego Wykonawcy, na które ma zostać dokonany zwrot wadium.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie,
b) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
c) winno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania (wskazane na 1. stronie SWZ),
f) jako beneficjent gwarancji / poręczenia winien być wskazany Zamawiający,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy) poręczenie / gwarancja winno/a obejmować swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia / gwarancji), bądź z treści dokumentu winno wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium – w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności: art. 860 §1 k.c.) Zamawiający traktu-je spółkę cywilną jako stosunek
zobowiązaniowy jej wspólników, a nie odrębny podmiot wyposażony w osobowość prawną, w związku z czym oferta
składana przez wspólników spółki cywilnej musi być sporządzona zgodnie z SWZ oraz zawierać dokumenty (jeżeli są
wymagane na podstawie pkt. X SWZ), odpowiednio:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (z
art. 125 ustawy) – złożone przez każdego ze wspólników,
b) oświadczenie o dot. przynależności do grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy) – złożone przez
każdego ze wspólników,
c) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków – złożone przez każdego ze wspólników oraz przez spółkę cywilną,
d) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – złożone przez każdego ze wspólników oraz przez spółkę cywilną,
e) odpis z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – złożony przez każdego ze wspólników.
4. Oferta wspólna składana przez Wykonawców innych niż spółka cywilna musi być sporządzona zgodnie z SWZ oraz
zawierać:
a) oświadczenia (w szczególności z art. 125 i dot. sytuacji z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy) oraz dokumenty, dotyczące
każdego Wykonawcy, w szczególności: odpis z właściwego rejestru albo za-świadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS,–
składane przez każdego z Wykonawców osobno,
b) wypełniony formularz oferty, oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni
członkowie konsorcjum oraz oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków
– nie wymienione w lit. a – składane przez pełno-mocnika Wykonawców w ich imieniu,
c) pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt. 2.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.
6. Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego
z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.
7. Wadium, wniesione w formie innej niż gotówka, może być wystawione na wszystkich Wykonawców. W innym wypadku
odpowiedzialność z tytułu przepadku wadium w sytuacjach przewidzianych prawem rozpatrywana będzie w oparciu o
zasadę solidarności, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
8. Umowa pomiędzy Wykonawcami ustanawiająca konsorcjum powinna zawierać co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot
zamówienia,
b) wskazanie pełnomocnika do reprezentowania partnerów oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono także
podpisanie umowy),
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia.
9. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu – przed zawarciem umowy o
udzielenie zamówienia – umowę, o której mowa w ppkt. 8.
10. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na
następujących zasadach:
a) wykonane zamówienia równoważne – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,
b) dysponowanie osobą z uprawnieniami – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,
c) polisa OC – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie faktury zaliczkowej na kwotę równą 15,53 % wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1, lecz nie mniejszą niż 864 028,63 zł brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 63/100). Wykonawca wystawi fakturę zaliczkową nie prędzej niż po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu terenu i placu budowy
2. Zaliczka, będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury zaliczkowej. Po należytej realizacji zamówienia pozostała wartość wynagrodzenia umownego pomniejszona o wartość przekazanej zaliczki zostanie wypłacona Wykonawcy.
3. Po należytej realizacji zamówienia zaliczka zostaje wliczona w jego cenę.
4. Jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to Wykonawca zwróci otrzymaną zaliczkę w terminie 14 dni licząc od dnia rozwiązania umowy.
5. Jeśli umowę rozwiąże strona biorąca zaliczkę, jest ona zobowiązana do zwrotu pobranej zaliczki w terminie 14 dni licząc od dnia rozwiązania umowy.
6. Jeśli umowę rozwiąże strona dająca zaliczkę, może ona domagać się jej zwrotu.
7. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).
3. Zamawiający przewiduje zmianę niniejszej umowy, w szczególności w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) wynagrodzenia;
2) terminu wykonania umowy;
3) sposobu realizacji umowy.
Zmiany mogą nastąpić na zasadach określonych w PZP lub w niniejszej umowie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,
2) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót
w poszczególnych branżach pod warunkiem, że nowe osoby posiadają przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają wymogi SWZ,
3) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne oraz spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP bądź zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem możliwości rozpoczęcia robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni nieterminowego przekazania terenu budowy,
5) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwłoki, jeżeli zwłoka ta ma lub będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
a) zawieszenia prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, prób, sprawdzeń bądź dokonanie odbioru, zgodnie z technologią wykonania robót lub specyfikacją materiałową.
Szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót to ciągłe i intensywne opady deszczu trwające nieprzerwanie powyżej 4 dni w ilości 50 milimetrów słupa wody na godzinę, które uniemożliwią realizację np.: robót ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiającego i przedłoży dokumenty potwierdzające zaistnienie powyższej okoliczności umożliwiającej zmianę umowy, wskazując termin wydłużenia realizacji umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okolicznościami.
Dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w okoliczności powinny być sporządzone przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
d) siły wyższej, klęski żywiołowej,
e) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) niewypałów bądź niewybuchów i konieczności ich usunięcia przez wyspecjalizowane służby,
f) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych obiektów archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ i konieczności ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,
g) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych
(w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),
i) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 6 – 9,
6) wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, w celu usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
7) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji / pozwoleń, etc. przez te organy,

................ pozostałe zapisy dotyczące zmian umowy znajdują się w paragrafie 15 projektu umowy..........

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

10. Przedmiotowe zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych a także ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie Gminy Grodziczno. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 310 ustawy, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.