eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Kopalni Soli "Wieliczka" i ich rodzin"Ogłoszenie z dnia 2023-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” i ich rodzin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” i ich rodzin”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f093a92-8457-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00500706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl zwanej dalej „Platformą” w sekcji „Wiadomości”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Nazwa Jednostki; https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja konta następuje poprzez:
a) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
b) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Maciej Trąbka – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych,
Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych,
Agnieszka Nakoniczewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”): 1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. 2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 12 278 7114; email: iod.sa@kopalnia.pl 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie publiczne. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców. 4) Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności osoby lub podmiot posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy. 5) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji Archiwalnej, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); c) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługują następujące prawa: a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, c) do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy. 4. W odniesieniu do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 7. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO. 8. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2023/HR/127

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego w ramach następujących pakietów usług:
1) pakiet indywidualny – dotyczy 1 osoby: pracownika Zamawiającego,
2) pakiet partnerski – dotyczy 2 osób: pracownika Zamawiającego oraz osoby bliskiej pracownika,
3) pakiet rodzinny – dotyczy minimum 3 osób: pracownika Zamawiającego oraz osób bliskich pracownika.
2. Pod pojęciem osoby bliskiej pracownika rozumie się małżonka pracownika, konkubenta (konkubinę) do 65 roku życia oraz dzieci: własne, przysposobione i konkubenta (konkubiny) – do ukończenia przez nie 26 roku życia.
3. Każdy z pakietów winien być dostępny w następujących wariantach:
1) wariant podstawowy,
2) wariant rozszerzony,
4. Minimalny zakres usług dostępnych w ramach każdego z wariantów oraz inne szczegółowe informacje zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.
5. Maksymalna liczba pracowników Zamawiającego korzystających z opieki medycznej nie przekroczy:
1) w wariancie podstawowym:
a) pakiet indywidualny – 210 pracowników,
b) pakiet partnerski - 60 pracowników,
c) pakiet rodzinny - 50 pracowników,
2) w wariancie rozszerzonym:
a) pakiet indywidualny - 50 pracowników,
b) pakiet partnerski - 30 pracowników,
c) pakiet rodzinny - 20 pracowników.
6. Zamawiający gwarantuje, że z usług opieki medycznej skorzysta nie mniej niż 160 pracowników w wariancie podstawowym, pakiet indywidualny. Realizacja przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie objęta jest prawem opcji Zamawiającego, z którego skorzystanie będzie zależne od liczby pracowników, którzy zgłoszą chęć korzystania z opieki medycznej w ramach danego pakietu oraz wariantu.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia dostępu co najmniej do serwisów:
a) internetowego – umożliwiającego rejestrację wizyt 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,
b) telefonicznego – umożliwiającego rejestrację wizyt oraz uzyskanie informacji o zakresie świadczonych usług oraz placówkach medycznych, w których te usługi są świadczone 24 godzony na dobę, przez 7 dni w tygodniu,
c) aplikacji mobilnej - umożliwiającej rejestrację wizyt 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
8. Osoba objęta pakietem medycznym ma prawo wskazania placówki medycznej Wykonawcy lub podwykonawców, z której chce skorzystać. Lista placówek medycznych Wykonawcy lub podwykonawców wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z treścią załącznika nr 2 do specyfikacji, wraz z zakresem usług świadczonych w poszczególnych placówkach stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Rozszerzenie listy placówek medycznych wskazanych w załączniku nr 3 nie wymaga zmiany umowy.
9. W przypadku, gdy załącznik nr 3 do specyfikacji nie obejmuje wszystkich placówek medycznych Wykonawcy lub podwykonawców, pracownicy Zamawiającego oraz osoby bliskie będą również uprawnione do korzystania z innych niż wymienione w załączniku nr 3 placówek medycznych Wykonawcy lub udzielających na jego zlecenie świadczeń zdrowotnych osobom trzecim, dostępnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania placówek medycznych w danej miejscowości na każde żądanie pracownika Zamawiającego lub osoby bliskiej uprawnionych
do korzystania z pakietów medycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający gwarantuje, że z usług opieki medycznej skorzysta nie mniej niż 160 pracowników w wariancie podstawowym, pakiet indywidualny. Realizacja przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie objęta jest prawem opcji Zamawiającego, z którego skorzystanie będzie zależne od liczby pracowników, którzy zgłoszą chęć korzystania z opieki medycznej w ramach danego pakietu oraz wariantu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie własne Wykonawcy o dysponowaniu / zamiarze dysponowania placówkami oferującymi usługi zdrowotne wraz ze wskazaniem adresów tych placówek, w tym:
a) co najmniej 5 placówek na terenie miasta Krakowa (granice administracyjne) lub ościennych powiatów, które powinny łącznie oferować co najmniej usługi wskazane w części III pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do specyfikacji,
b) co najmniej 2 placówki na terenie miasta Wieliczki (granice administracyjne) gdzie każda z nich powinna oferować co najmniej usługi wskazane w części III pkt 1.1 i 1.2 załącznika nr 2 do specyfikacji w zakresie bezpłatnego i nielimitowanego dostępu do następujących specjalistów: internista, lekarz rodzinny, pediatra.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa obligatoryjnie wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe, winny zostać sporządzone i przekazane Zamawiającemu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym lub w postaci cyfrowych odwzorowań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez uprawniony podmiot, poświadczający zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) oświadczenie własne Wykonawcy o dysponowaniu / zamiarze dysponowania placówkami oferującymi usługi zdrowotne wraz ze wskazaniem adresów tych placówek, w tym:
a) co najmniej 5 placówek na terenie miasta Krakowa (granice administracyjne) lub ościennych powiatów, które powinny łącznie oferować co najmniej usługi wskazane w części III pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do specyfikacji,
b) co najmniej 2 placówki na terenie miasta Wieliczki (granice administracyjne) gdzie każda z nich powinna oferować co najmniej usługi wskazane w części III pkt 1.1 i 1.2 załącznika nr 2 do specyfikacji w zakresie bezpłatnego i nielimitowanego dostępu do następujących specjalistów: internista, lekarz rodzinny, pediatra.

W przypadku nie złożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych o których mowa powyżej lub gdy wymagane przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania do uzupełnienia, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy musi być sporządzona wg Formularza oferty, który generuje się na Platformie Zamawiającego na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
2. Wraz z formularzem oferty Wykonawca składa następujące załączniki do oferty:
1) załącznik nr 1 do elektronicznego formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) przedmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane w części V pkt 1 specyfikacji, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 4 do specyfikacji, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
4) oryginał pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli ofertę składa pełnomocnik);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z brzmieniem art. 58 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum).
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy). W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy:
1) w przypadku zwiększenia się maksymalnej liczby pracowników Zamawiającego uprawnionych do korzystania z pakietów medycznych dopuszcza się zwiększenie maksymalnej liczby pracowników oraz maksymalnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust. 1 wzoru umowy , nie więcej jednak niż o 10% wartości pierwotnej;
2) z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 9 wzoru umowy, dopuszcza się zmiany treści załącznika nr 3 do umowy, pod warunkiem zapewnienia minimalnej liczby placówek medycznych oraz zakresu świadczonych przez nich usług określonych w pkt 1 załącznika nr 1 do umowy.
2. 2. Szczegółowy opis zakresu zmian umowy zawiera § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-28 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" na zasadach i trybie określonym w części XIII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
a) ceny, którą zapłaci Zamawiający, za pakiet indywidualny w wariancie podstawowym za 1 miesiąc – 40 % (40 punktów jednostkowych),
b) ceny, którą zapłaci Zamawiający, za pakiet partnerski w wariancie podstawowym za 1 miesiąc – 20 % (10 punktów jednostkowych),
c) ceny, którą zapłaci Zamawiający, za pakiet rodzinny w wariancie podstawowym za 1 miesiąc – 10 % (10 punktów jednostkowych),
d) ceny, którą zapłaci Zamawiający, za pakiet indywidualny w wariancie rozszerzonym za 1 miesiąc – 10 % (20 punktów jednostkowych),
e) ceny, którą zapłaci Zamawiający, za pakiet partnerski w wariancie rozszerzonym za 1 miesiąc – 10 % (10 punktów jednostkowych),
f) ceny, którą zapłaci Zamawiający, za pakiet rodzinny w wariancie rozszerzonym za 1 miesiąc – 10 % (10 punktów jednostkowych).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.