eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - drogi powiatowe i gminne"Ogłoszenie z dnia 2023-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich – drogi powiatowe i gminne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pz_drogi2023@um.siemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.siemianowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich – drogi powiatowe i gminne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34bba541-8465-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00500686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020939/48/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.43 "Budowa peronów przystankowych wraz z dojściami na wybranych ulicach"

1.1.44 "Przebudowa chodników i remont wybranych ścieżek rowerowych"

1.1.45 "Przebudowa wybranych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów"

1.1.46 "Przebudowa wybranych przejść dla pieszych"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,146952,2ae1b840d768fcb2cd45a2987799e1ec.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,146952,2ae1b840d768fcb2cd45a2987799e1ec.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
Platformy do elektronicznej obsługi zamówień dostępnej pod adresem:
https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,146952,2ae1b840d768fcb2cd45a2987799e1ec.html
albo
poczty elektronicznej - pz_drogi2023@um.siemianowice.pl
z zastrzeżeniem, iż Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, o której mowa powyżej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Rozdziale 11 SWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanym dalej „RODO” oraz z art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.), dalej „Pzp”, Zamawiający informuje że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Siemianowice Śląskie reprezentowana przez Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ratusz@um.siemianowice.pl;
2. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl,
- listownie na adres siedziby Administratora
lub,
- telefonicznie pod numerem 32 765 11 16.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich – drogi powiatowe i gminne”, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „Pzp”,
- archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
6. Posiada Pan/Pani:
- prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- prawo do sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Pzp;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Pzp;
- w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający działając na podstawie Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
cd. poniżej w pkt 3.16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. pkt 3.15
7. Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa. W większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia, czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RD.271.0007.2023, ZP.rp.43.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 1 zamówienia: Budowa peronów przystankowych wraz z dojściami na wybranych ulicach.
1) Przedmiotem Części 1 zamówienia jest:
a) Remont chodnika przy ulicy Kapicy,
b) Remont chodnika przy ulicy Bytkowskiej,
c) Remont chodnika przy ulicy Łukasińskiego,
d) Budowa peronów przystankowych wraz z dojściami przy ulicy Bytomskiej oraz ulicy Budowlanej.
2) Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty pomiarowe,
- rozbiórkę elementów chodników i ulic wraz z wywozem materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy i nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- regulacja istniejących urządzeń technicznych.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Przedmiar robót (Dodatek nr 3a do SWZ),
b) Projektowane postanowienia umowy (Dodatek nr 6a do SWZ),
c) Plan sytuacyjny (Dodatek nr 4a do SWZ),
d) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dodatek nr 5do SWZ)
- zwane dalej „Dokumentacją”.
2. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przedłożenia, w terminie
do 14 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót.
3. Na Przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc
od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
4. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć
na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia.
5. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jeżeli wykonawca stwierdzi,
że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj.: zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu oceny równoważności.
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznych ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
6. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi pozo-stałe 20 % wartości Inwestycji.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
8. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa art. 100 ust. 1 Pzp.
9. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
10. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.
11. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) cena brutto (waga - 60%) 1%=1 pkt
b) okres gwarancji i rękojmi (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 2 zamówienia: Przebudowa chodników i remont wybranych ścieżek rowerowych.
1) Przedmiotem Części 2 zamówienia jest:
a) Przebudowa chodnika przy ulicy Bohaterów Westerplatte na drogę pieszo-rowerową
b) Przebudowa chodnika przy ulicy Jagiełły na drogę pieszo-rowerową
c) Remont ścieżki rowerowej przy ulicy Jagiełły
d) Remont ścieżki rowerowej przy ulicy Bytomskiej
e) Przebudowa chodnika przy ulicy Dworskiej na drogę pieszo-rowerową
2) Zakres robót obejmuje w szczególności:
- roboty pomiarowe,
- rozbiórkę elementów chodników i ulic, ścieżek rowerowych wraz z wywozem materiałów z rozbiórki,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy i nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z asfaltobetonu,
- regulacja istniejących urządzeń technicznych.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Przedmiar robót (Dodatek nr 3b do SWZ),
b) Projektowane postanowienia umowy (Dodatek nr 6b do SWZ),
c) Plan sytuacyjny (Dodatek nr 4b do SWZ),
d) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Dodatek nr 5 do SWZ)
- zwane dalej „Dokumentacją”.
2. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przedłożenia, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót.
3. Na Przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
4. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia.
5. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj.: zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu oceny równoważności.
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznych ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
6. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi pozo-stałe 20 % wartości Inwestycji.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
8. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa art. 100 ust. 1 Pzp.
9. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
10. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.
11. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) cena brutto (waga - 60%) 1%=1 pkt
b) okres gwarancji i rękojmi (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 3 zamówienia: Przebudowa wybranych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.
1) Przedmiotem Części 3 zamówienia jest:
a) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Dąbrowskiej przy SP nr 4,
b) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Okrężna przy nr 16,
c) Przebudowa przejazdów dla rowerów ul. Jagiełły przy skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi,
d) Przebudowa przejazdów dla rowerów ul. Michałkowicka przy nr 43
2) Zakres robót obejmuje w szczególności:
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego;
- wykonanie pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych;
- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy), projekty branżowe, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru prac, plan BIOZ;
- opracowanie projektu branży energetycznej na aktualnej mapie do celów projektowych zawierającego: część opisową, część obliczeniową, schematy ideowe, mapę (potrzebna do przedłożenia w Wydziale Infrastruktury Technicznej w UM);
- wykonanie opracowania materiałów do uzyskania stosownych pozwoleń i zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji;
- dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót umożliwiających prowadzenie robót budowlanych;
- wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym;
- opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu;
- montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych;
- montaż lamp nad znak D-6;
- prace brukarskie polegające na zdemontowaniu oraz ułożeniu chodnika oraz krawężnika;
- wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (Białe linie P10 na czerwonym tle.)
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Program funkcjonalno-użytkowy (Dodatek nr 3c do SWZ),
b) Projektowane postanowienia umowy (Dodatek nr 6c do SWZ).
2. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przedłożenia, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót.
3. Na Przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
4. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia.
5. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj.: zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu oceny równoważności.
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznych ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
6. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi pozo-stałe 20 % wartości Inwestycji.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
8. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa art. 100 ust. 1 Pzp.
9. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
10. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.
11. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

34996000-5 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) cena brutto (waga - 60%) 1%=1 pkt
b) okres gwarancji i rękojmi (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część 4 zamówienia: Przebudowa wybranych przejść dla pieszych.
1) Przedmiotem Części 4 zamówienia jest:
a) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Śląska przy nr 86,
b) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Śląska przy nr 100,
c) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kościelna przy nr 14,
d) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kościelna przy nr 20,
e) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kościelna przy nr 26,
f) Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kościelna przy nr 53
2) Zakres robót obejmuje w szczególności:
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego;
- wykonanie pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych;
- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy), projekty branżowe, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru prac, plan BIOZ;
- opracowanie projektu branży energetycznej na aktualnej mapie do celów projektowych zawierającego: część opisową, część obliczeniową, schematy ideowe, mapę (potrzebna do przedłożenia w Wydziale Infrastruktury Technicznej w UM);
- wykonanie opracowania materiałów do uzyskania stosownych pozwoleń i zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji;
- dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót umożliwiających prowadzenie robót budowlanych;
- wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym;
- opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu.
- montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych.
- montaż lamp nad znak D-6.
- prace brukarskie polegające na zdemontowaniu oraz ułożeniu chodnika oraz krawężnika.
- wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (Białe linie P10 na czerwonym tle.)
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) Program funkcjonalno-użytkowy (Dodatek nr 3d do SWZ).
b) Projektowane postanowienia umowy (Dodatek nr 6d do SWZ).
2. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przedłożenia, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót.
3. Na Przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia.
4. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia.
5. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 ustawy, tj.: zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, a nie podano kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności, powinien zwrócić się do Zamawiającego o wskazanie, jakie kryteria będą stosowane w celu oceny równoważności.
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101, ust. 1, pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Użycie w dokumentacji danej normy, oceny technicznej, specyfikacji technicznych i systemu referencji technicznych ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
6. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi pozo-stałe 20 % wartości Inwestycji.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
8. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa art. 100 ust. 1 Pzp.
9. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
10. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.
11. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

34996000-5 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) cena brutto (waga - 60%) 1%=1 pkt
b) okres gwarancji i rękojmi (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ przez Zamawiającego.
Uwaga:
Zamawiający żąda Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 oraz §3
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz zgodnie z art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek nr 1a do SWZ – w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 1b do SWZ – w odniesieniu do Części 2, Dodatek nr 1c do SWZ – w odniesieniu do Części 3, Dodatek nr 1d do SWZ – w odniesieniu do Części 4.
1.2 Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie
wskazanym w Rozdziale 9 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale 10 ust. 4 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek nr 2 do SWZ.
1.3 Zamawiający nie określił, szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, wobec
powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
1.4 Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2. powyżej w oryginale
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. poniżej.
1.5 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2 składają odrębnie wykonawca/każdy spośród
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy/każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Dodatek nr 2 do SWZ).
2. Do oferty, wykonawca załącza również:
2.1 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2.2 pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2.1. powyżej, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa,
2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego tych wykonawców, należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca, aby Pełnomocnictwo zawierało w szczególności wskazanie: nazwy postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa pkt 2.1. powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2.3 Kosztorys ofertowy – w odniesieniu do Części 1 i Części 2 (Załącznik do Oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w
której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika odpowiednio, które prace, wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Dodatek nr 6a do SWZ – w odniesieniu do Części 1, Dodatek nr 6b do SWZ – w odniesieniu do Części 2, Dodatek nr 6c do SWZ – w odniesieniu do Części 3, Dodatek nr 6d do SWZ – w odniesieniu do Części 4.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość zmiany umowy
w stosunku do treści złożonej oferty.
4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,146952,2ae1b840d768fcb2cd45a2987799e1ec.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 04.12.2023 r., do godziny 09:00:00.
2. W oparciu o art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1497) Zamawiający, wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca ta-kim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120
i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.
4. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały opisane w rozdziale 22 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.