eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.Ogłoszenie z dnia 2023-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac9c35b4-68e2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00499924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Kopalnia Wieliczka; https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja konta następuje poprzez:
a) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
b) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez:
1) Akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do postępowania). W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy tj. Nazwę i adres mail, temat oraz treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika akcję POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
2) Kafel „Wiadomości” (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu. W celu wysłania wiadomości do Zamawiającego klika na akcję „Utwórz nową wiadomość” wypełnia temat oraz treść/przedmiot pytania, a następnie klika akcję „Wyślij”.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Maciej Trąbka – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych,
Magdalena Kalarus-Kwaśniewska – Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych,
Joanna Kobiela– Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”): 1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. 2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 12 278 7114; email: iod.sa@kopalnia.pl 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie publiczne. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców. 4) Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności osoby lub podmiot posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy. 5) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji Archiwalnej, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); c) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Osobie, której dane dotyczą nie przysługują następujące prawa: a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO, b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, c) do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy. 4. W odniesieniu do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 7. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO. 8. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2023/BHP/121

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz kandydatów do pracy, obejmujących:
1) zapewnienie opieki lekarza medycyny pracy,
2) zapewnienie opieki pielęgniarki wykonującej zadania służby medycyny pracy,
3) wykonywanie badań lekarskich specjalistycznych,
4) wykonywanie badań diagnostycznych specjalistycznych,
5) wykonywanie badań radiologicznych,
6) wykonywanie badań laboratoryjnych,
7) wykonywanie badań z zakresu widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia, oraz psychologicznych (kwalifikowanych pracownika ochrony, górniczych, kierowanie samochodem służbowym kat. B oraz samochodem prywatnym dla celów służbowych)
8) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa,
9) wydawanie orzeczeń o występowaniu lub braku przeciwskazań do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy,
10) udział w przeglądach stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
11) prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników na podstawie informacji od Zamawiającego o wystąpieniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
12) udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej u Zamawiającego,
13) udział w ustaleniu oraz zatwierdzaniu wyposażenia apteczek pierwszej pomocy zlokalizowanych na terenie Zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”.
14) udział w ustalaniu wykazów prac wzbronionych młodocianym.
2 Szczegółowy zakres oraz maksymalną ilość badań, jaka zostanie zrealizowana w ramach przedmiotowego zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji
3 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia sposobu jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85143000-3 - Usługi ambulatoryjne

85145000-7 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85150000-5 - Usługi obrazowania medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zobowiązuje się do skorzystania usług objętych postępowaniem, o wartości, co najmniej 60 % wynagrodzenia. Z pozostałej ilości usług o wartości 40 % wynagrodzenia, Zamawiający skorzysta w zależności od potrzeb (prawo opcji)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, w zakresie Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów : wpis do rejestru Podmiotów Leczniczych Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej- posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem tj:
a) udokumentowanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług polegających na udzielaniu świadczeń medycyny pracy dla co najmniej 300 pracowników rocznie (Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca udowodni, że wykonywał takie usługi w co najmniej jednym roku z 3 ostatnich),
2. Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów określonych w części IX specyfikacji.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia zawierające informację zawarte w art. 118 ust. 4 ustawy lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania, zawierający minimalną treść wymaganą art. 118 ust 4 ustawy, z którego Wykonawca może skorzystać, stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.
4. Zamawiający zażąda przedstawienia stosownych dokumentów, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, wskazanych w części IX SWZ, odnoszących się do podmiotów na zdolnościach których Wykonawca będzie polegał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wpis do rejestru Podmiotów Leczniczych Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług polegających na udzielaniu świadczeń medycyny pracy dla co najmniej 300 pracowników rocznie usług polegających na udzielaniu świadczeń medycyny pracy dla co najmniej 300 pracowników rocznie (Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca udowodni, że wykonywał takie usługi w co najmniej jednym roku z 3 ostatnich) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie o dysponowaniu gabinetem lekarskim na terenie miasta Wieliczka, który ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa obligatoryjnie wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe, winny zostać sporządzone i przekazane Zamawiającemu w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym lub w postaci cyfrowych odwzorowań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez uprawniony podmiot, poświadczający zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Oświadczenie o dysponowaniu gabinetem lekarskim na terenie miasta Wieliczka, który ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa obligatoryjnie wraz z ofertą.
W przypadku nie złożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych
o których mowa w specyfikacji lub gdy wymagane przedmiotowe środki dowodowe
są niekompletne Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania wezwania do uzupełnienia, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z formularzem oferty Wykonawca składa następujące załączniki do oferty:
a. załącznik nr 1 do elektronicznego formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ), który stanowi integralną część oferty i Wykonawca winien go załączyć obligatoryjnie. Załącznik powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców- (załącznik nr 3 do SWZ)
c. oryginał pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli ofertę składa pełnomocnik),
d. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 58 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum).
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy).
W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie przedmiotu zamówienia – dopuszcza się zmianę maksymalnej ilości pracowników, którzy zostaną poddani poszczególnym badaniom, określonej w pkt 4 - 8 załącznika nr 1 do umowy w przypadku potrzeby skorzystania z większej liczby jednego rodzaju badań oraz niewykorzystania maksymalnej ilości badań innego rodzaju, pod warunkiem, że maksymalna wysokość wynagrodzenia określona w § 4 ust. 3 zd. 1 nie ulegnie zwiększeniu,
2. Strony przewidują, że wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeżeli wysokość ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w danym kwartale będzie, o co najmniej 15% wyższa albo niższa, niż w kwartale, w którym niniejsza umowa weszła w życie.
3. Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż w trzecim kwartale obowiązywania umowy. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie kolejnego pełnego kwartału kalendarzowego, licząc od miesiąca, w którym przeprowadzono poprzednią zmianę.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 2:
1) w zakresie wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że nastąpił wzrost ceny kupowanych przez Niego materiałów lub ponoszonych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do cen lub kosztów z dnia zawarcia umowy,
2) w zakresie obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w każdym przypadku, gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w danym kwartale będzie, o co najmniej 15% niższe, niż w kwartale, w którym niniejsza umowa weszła w życie, chyba, że Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 10 wykaże, że nie nastąpił spadek ceny kupowanych przez Niego materiałów lub ponoszonych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do cen lub kosztów z dnia zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zmiany umowy znajdują się w §14 wzoru umowy stanowiącego załącznik do
Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-28 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www.kopalniawieliczka.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.