eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup licencji oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu z modułem do korekcji macierzy podróży oraz usług towarzyszącychOgłoszenie z dnia 2023-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup licencji oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu z modułem do korekcji macierzy podróży oraz usług towarzyszących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - CENTRALA w WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: CENTRALA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wronia 53

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-874

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargidpr2@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup licencji oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu z modułem do korekcji macierzy podróży oraz usług towarzyszących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-013c1088-81f8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00129096/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Zakup licencji oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu z modułem do korekcji macierzy podróży oraz usług towarzyszących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. 2. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania), zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej –sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. ;włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). 3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 4. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki organizatora”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 5. Szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne są dostępne w pkt.14 IDW, stanowiącym Tom I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPZ.DPZ-4.2421.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu z modułem do korekcji macierzy podróży oraz usług towarzyszących, obejmujący: 1) dostawę 1 szt. licencji oprogramowania do makroskopowego modelowania ruchu, w rozmiarze 3000 rejonów komunikacyjnych, wraz z modułem oprogramowania do korekcji macierzy podróży, w konfiguracji i funkcjonalności określonej w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z zainstalowaniem i wdrożeniem, 2) dostawę instrukcji użytkownika oprogramowania, w formie zgodniej z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), dla oprogramowania wymienionego w pkt 1, 3) usługę wsparcia technicznego oraz utrzymanie oprogramowania do makroskopowego modelowania ruchu wraz z modułem oprogramowania do korekcji macierzy podróży, objętych licencją wymienioną w pkt 1, przez okres 36 miesięcy, 4) usługę wsparcia technicznego oraz utrzymanie oprogramowania, przez okres 36 miesięcy, dla 2 (dwóch) licencji oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu posiadanych przez Zamawiającego, objętych licencjami oprogramowania „Visum” o numerze 900309502, w rozmiarze 3000 rejonów komunikacyjnych, w wersji 2023 (SP1-7) lub wyższych,
5) przywrócenie ciągłości 2 (dwóch) licencji oprogramowania, o których mowa w pkt 4), za okres od 01.08.2023 r., do dnia wznowienia usługi wsparcia technicznego oraz utrzymania oprogramowania, o której mowa w pkt 4, 6) usługę szkolenia pracowników Zamawiającego, w liczbie do 10 osób w każdym szkoleniu, na doraźne zlecenie Zamawiającego, na stanowiskach pracy posiadających komputery z oprogramowaniem wymienionym w pkt 1) i 4), w łącznym wymiarze nie większym niż 36 godzin w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy, jednak nie mniejszym niż 24 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48460000-0 - Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Nie dotyczy, 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Nie dotyczy, 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej to taki, którego minimalne roczne przychody netto w okresie ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, wynosiły co najmniej 200 000,00 PLN netto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli zostanie spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców samodzielnie, lub przez wszystkich Wykonawców łącznie, 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) dotyczącej Wykonawcy: Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej to taki, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje co najmniej:  jedną dostawę połączoną z usługą wsparcia technicznego i utrzymania oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu, dalej „dostawa”, o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto każda, lub
 jedną usługę wsparcia technicznego i utrzymania oprogramowania do wykonywania oraz weryfikacji makroskopowych modeli przepływu ruchu, dalej „usługa”, o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każda.
gW przypadku dostaw lub usług okresowych lub ciągłych aktualnie wykonywanych, należy wyszczególnić: • tylko te dostawy o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto każda, które zostały zrealizowane, • tylko te usługi o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto każda, które są wykonywane przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek zostanie spełniony (pkt 4.a. tiret pierwsze lub tiret drugie), jeżeli zostanie spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców samodzielnie, b) dotyczącej osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Personel Wykonawcy wymieniony w pkt 1 i 2 poniżej winien posiadać certyfikację producenta oferowanego oprogramowania, a także posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania „Visum”:
1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Pracownik Przeprowadzający Szkolenie: a. wymagana liczba osób: co najmniej 1, b. minimalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
 wykształcenie wyższe techniczne,  co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie korzystania z oprogramowania do makroskopowego modelowania ruchu,
 oraz co najmniej 20 godzinne doświadczenie w przeprowadzania szkoleń z oprogramowania do makroskopowego modelowania ruchu, w okresie ostatniego roku poprzedzającego terminu składania ofert. 2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Pracownik Wsparcia Technicznego i Utrzymania
a. wymagana liczba osób: co najmniej 1 , b. minimalne doświadczenie zawodowe:  wykształcenie wyższe techniczne,
 co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w roli pracownika wsparcia technicznego i utrzymania przy oprogramowaniu do makroskopowego modelowania ruchu. Z uwagi na specyfikę realizowanej pracy Zamawiający wymaga, aby wszystkie wskazane powyżej osoby były zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Zamawiający dopuszcza sytuację, że pracownik przeprowadzający szkolenia oraz pracownik wsparcia technicznego i utrzymania jest tą samą osobą, o ile łącznie posiada wykształcenie i doświadczenie wymienione w pkt 1 i 2 powyżej, a także certyfikację producenta oferowanego oprogramowania, o którym mowa i oprogramowania „Visum”. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli zostanie spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców samodzielnie, lub przez wszystkich Wykonawców łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę, wraz z ofertą, przedmiotowego środka dowodowego w postaci instrukcji „tutorial”, o której mowa w pkt 2 OPZ, stanowiącego Tom III SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Instrukcja „tutorial”, o której mowa w pkt 2 OPZ, stanowiącego Tom III SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres przewidywanych zmian umowy określa Tom II SWZ, stanowiący Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-24 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w części obejmującej: 1) dostawę 1 szt. licencji oprogramowania wymienionego w pkt 6.1.1) IDW, wraz
z zainstalowaniem i wdrożeniem, na warunkach określonych w OPZ oraz instrukcji użytkownika oprogramowania, o której mowa w pkt 6.1.2) IDW - w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
2) usługę wsparcia technicznego i utrzymania oprogramowania wymienionego w pkt 6.1.3) i 6.1.4) IDW oraz usługę szkolenia, o której mowa w pkt 6.1.6) IDW, na warunkach określonych w OPZ, w terminie 36 miesięcy od dnia odbioru wdrożenia oprogramowania w zakresie wymienionym w pkt 1) powyżej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.