eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w TczewieOgłoszenie z dnia 2023-11-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ffa74a6-770f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ffa74a6-770f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Zarejestrowanie w platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, że:
1 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie z siedzibą przy ul.
Rokickiej 5A, 83-110.
2 Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZUOS sp.
z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p.
Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl
3 Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-28 do 2025-01-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień na podobne /powtórzone usługi których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp. Przedmiot
wspomnianych zamówień stanowić będą podobne /powtórzone usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do
wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności,
gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów ubezpieczenia nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia
podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu
zamówienia podstawowego.
Zamawiający może udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe okoliczności.. Zamówienie zostanie udzielone po stawkach
nie wyższych niż wynikających ze złożonej oferty.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena brutto – 60 %.
Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt.
Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.
2. Klauzule dodatkowe – 40 %.
Punkty będą przyznawane wg wzoru suma punktów za akceptację klauzuli razy waga procentowa.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Punkty będą przyznawane wg wzoru suma punktów za akceptację klauzuli razy waga kryterium.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt.
Zamówienie częściowe nr 1: Mienie i OC
Pakiet I (ubezpieczenie mienia)
- Franszyza redukcyjna dla szkód wynikających z pożaru, wybuchu: 5% wysokości odszkodowania jednak nie mniej niż 30.000,00 zł – 25 pkt
- klauzula ubezpieczenia od szkód mechanicznych i elektrycznych: limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 20 pkt
- klauzula zwiększonych kosztów działalności: Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli wynosi
500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 20 pkt
- klauzula aktów terroryzmu: Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 10 pkt

Pakiet II (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej)
- klauzula milczącego akceptu - 25 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klazule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-28 do 2025-01-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podobne /powtórzone usługi których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne /powtórzone usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów ubezpieczenia nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Zamawiający może udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe okoliczności. Zamówienie zostanie udzielone po stawkach nie wyższych niż wynikających ze złożonej oferty.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena brutto – 80 %.
Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa.
2. Klauzule dodatkowe – 20 %.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach tego kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Waga klauzul:
- Klauzula pojazdu zastępczego – 10 pkt
- Klauzula szkód w ogumieniu – 5 pkt
- Klauzula zniesienia stosowania potrąceń amortyzacyjnych – 5 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-28 do 2025-01-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podobne /powtórzone usługi których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne /powtórzone usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów ubezpieczenia nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.
Zamawiający może udzielić jednego, bądź kilku zamówień na powyższe okoliczności. Zamówienie zostanie udzielone po stawkach nie wyższych niż wynikających ze złożonej oferty.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60%
Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa.
2. Klauzule dodatkowe - 40%
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Punkty będą przyznawane wg wzoru suma punktów za akceptację klauzuli razy waga procentowa kryterium.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt.
(ochrona prawna - zanieczyszczenie środowiska)
- Klauzula ochrony retroaktywnej - 50 pkt
- pokrycie kosztów zarządzania sytuacją kryzysową: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 200.000,00 PLN – 50 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego:
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Dla wykazania spełnienia warunku wymagane jest:
posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie
nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, odpowiednio do części, w której ubiega się on o udzielenie zamówienia:
- dla zamówienia częściowego nr 1 - w szczególności w grupach nr 8, nr 9, nr 13, o których mowa w dziale II załącznika do
ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2021 poz.1130);
- dla zamówienia częściowego nr 2 - w szczególności w grupach nr 1, nr 3, nr 10, o których mowa w dziale II załącznika do
ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2021 poz.1130);
- dla zamówienia częściowego nr 3 – zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2187)
W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden wykonawca musi spełniać ten
warunek.
Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego,
potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z Dz.U. 2021 poz.1130), w grupach ryzyk, w zależności od wybranego
zamówienia częściowego.
Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, potwierdzającego
zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i zakres zmian możliwych do wprowadzenia zawarty został w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy- załączniku nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.