eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śliwice › Budowa dróg na terenie Gminy ŚliwiceOgłoszenie z dnia 2023-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dróg na terenie Gminy Śliwice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Śliwice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ks. dra St. Sychowskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Śliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-530

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3340710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg na terenie Gminy Śliwice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cd60e6f-7e13-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami prowadzona jest pisemnie w języku polskim (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP)
przy użyciu środka komunikacji elektronicznej -jakim jest- platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice, w zakładce
„POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza
awaryjnie np. w
przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej, komunikację z wykonawcami za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
przetargi@sliwice.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) wykonawca może złożyć
wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje pisemnie (w rozumieniu art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka
komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana pisemnie (w rozumieniu
art. 20 i art. 7 pkt. 16 PZP) przy użyciu środka komunikacji elektronicznej - jakim jest - platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl obywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
6. Dalsze informacje w rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Śliwice reprezentowana przez Wójta Gminy Śliwice, z siedzibą Urzędu
Gminy ul. ks. dra Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej
iod.gmina@sliwice.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 ustawy;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.1.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dróg na terenie Gminy Śliwice”.
2. Zakres zamówienia został podzielony na części:
1) Część I - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Laski od km 0+000 do km 0+434 zlokalizowana na dz. ewid. nr 383/1, 384/1, 385/1, 386/1, 462 oraz budowa drogi publicznej nr 010215C relacji Laski Lisiny od km 1+255 do km 2+434,29
2) Część II - Budowa drogi gminnej w miejscowości Śliwiczki od km 0+329 do km 0+927 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 249, 247/6, 245/8, 244/19 – odcinek o długości 371 metrów od km 0+329 do km 0+700.
3. Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Opis części przedmiotu zamówienia:
5.1. Część I - budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Śliwice łącząca ulicę Dworcową z ulicą Starogardzką wraz z instalacją oświetlenia drogowego
5.1.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi
- wewnętrznej w miejscowości Laski od km 0+000 do km 0+434
- drogi publicznej relacji Laski – Lisiny od km 1+255 do km 2+434,29
5.1.2 Teren przewidziany pod inwestycję położony jest w południowej części w miejscowości Laski . W chwili obecnej przedmiotowa droga zarówno wewnętrzna jak i publiczną posiadają nawierzchnie gruntowe lokalnie wzmocnione kruszywem oraz szlaką.
5.1.3 Na terenie objętym opracowaniem występują niżej wymienione urządzenia uzbrojenia terenu:
- sieć energetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć teletechniczna.
5.1.4 W zakresie zadania projektuje się jezdnię bitumiczna szerokości od 3,5-5,0m, budowę zjazdów indywidualnych na przylegające z inwestycją działki.
5.1.5 Przedmiotowy odcinek drogi posiada połączenie z droga powiatową relacji Czersk – Tleń poprzez przylegające drogi publiczne i wewnętrzne.
5.1.6 Podstawowe parametry techniczne
a) długość dróg łączna 1613,29 m
b) prędkość projektowa Vp: 30 km/h,
c) droga wewnętrzna i publiczna 010215C
d) kategoria ruchu: KR 1-2,
e) szerokość jezdni: 3,5-5,0 m
5.1.7 Projektowana konstrukcja nawierzchni
Jezdnia główna droga wewnętrzna, zjazdy indywidualne
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA 16 Jena gr 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr 4cm
- podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr 20cm
zabruk z kostki kamiennej
- warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 spoinowana żywica ,
- podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr 20cm
Pobocza utwardzone
- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr 15 cm
Oporniki betonowe 12x25x100, krawężniki wjazdowe oraz korytka betonowe trójkątne należy ustawić na ławie betonowej z betonu C12/15.
5.1.8 Zestawienie długości i powierzchni poszczególnych elementów drogi:
- Nawierzchnia bitumiczna - powierzchnia 6074m2
- zjazdy bitumiczne – powierzchnia 314 m2
- Pas zieleni - powierzchnia 4840 m2
- Pobocza utwardzone – 2420 m2
5.1.9 Profil Podłużny
Profil podłużny drogi publicznej zgodnie z treścią rys. nr 3.0. pn.”Niweleta jezdni” Odwodnienie projektuje się powierzchniowo na przylegający teren jak na dotychczasowych zasadach.
5.1.10 Uzbrojenie terenu
Teren projektowanych robót nie jest wolny od uzbrojenia infrastrukturalnego. W obszarze projektowanych robót linia napowietrzna elektroenergetyczna . Wykonawca winien zapoznać się z lokalizacja istniejących urządzeń, jak również z treścią uzgodnień branżowych. Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu i urządzenia obce napotkane na etapie wykonawstwa traktować należy, jako czynne i po ustaleniu ich użytkowników, bezwzględnie uzgodnić z nimi w trybie doraźnym dalszy sposób postępowania. Wszelkie roboty w pobliżu urządzeń obcych należy wykonać ręcznie, w obecności przedstawicieli ich gestorów, zachowując przy tym należną ostrożność.
5.1.11 Oznakowanie robót
Planowana do budowy droga jest drogą udostępnioną do ruchu publicznego , w związku z czym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przed przystąpieniem do robót – ich wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania projektowanych robót. Niniejsze winien przeprowadzić w trybie i na zasadach określonych w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
Dla projektu, o którym mowa, koniecznym będzie uzyskanie opinii:
1) Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi (ul. Dworcowa 17 a, 89 - 500 Tuchola);
2) Wójta Gminy Śliwice (ul. Ks.dr.st Sychowskiego, 89 – 530 Śliwice )
3) oraz zatwierdzenie właściwego organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych kategorii gminnej przebiegających przez teren powiatu tucholskiego, tj. Starosty Tucholskiego; ul. Pocztowa 7; 89 - 500 Tuchola).
5.1.12 Roboty przygotowawcze
Do kategorii robót przygotowawczych należą roboty pomiarowe, których przeprowadzenie ma na celu wyznaczenie położenia obiektu na gruncie wraz z wyznaczeniem jego charakterystycznych punktów wysokościowych. Roboty powierzyć należy geodecie uprawnionemu, który zobowiązany jest odnotować w dzienniku budowy fakt ich wykonania. Do robót przygotowawczych należy także wycinka drzewostanu , która opisana została dokładniej w projekcie architektoniczno-budowlanym. Do robót przygotowawczych należy wycinka drzewostanu. Zgodnie z art.. 83d ustawy o ochronie przyrody dla niniejszego przedsięwzięcia uzyskano decyzję na wycinkę. Opis zakresu wycinki – projekt architektoniczno budowlany str. 25.
5.1.13 Stała organizacja ruchu
W związku z budową drogi, koniecznym będzie wprowadzenie stałej organizacji ruchu na terenie objętym inwestycją. Projektowane elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu zlokalizowane zostaną zgodnie z treścią odrębnego projektu stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie SOR nr. DR.7121.1.39.2022 z dnia 12.08.2022r. wydana przez Starostę Tucholskiego
5.1.14 Roboty Ziemne
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów, zabruków.
5.1.15 Zabezpieczenie sieci Fibee
Zgodnie z uzgodnieniem spółki Fibee na istniejące kable telekomunikacyjne założyć należy rury ochronne Arot 160 . Końcówki rur zabezpieczyć pianką. Należy zgłosić 7 dni wcześniej gestorowi sieci rozpoczęcie robót.
5.1.16 Roboty Rozbiórkowe
Brak robót rozbiórkowych .
5.1.17 Roboty Wykończeniowe
Do kategorii projektowanych robót wykończeniowych zalicza się wykonanie plantowania niezbędnych powierzchni gruntu w granicach pasa drogowego.
5.1.18 Roboty porządkowe
Do kategorii projektowanych robót porządkowych zalicza się roboty mające na celu przywrócenie miejsca robót i terenu przyległego do należytego porządku.
5.1.19 Uwagi końcowe
Po wykonaniu wszystkich projektowanych robót budowlanych, należy zlecić geodecie uprawnionemu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Po stronie wykonawcy jest stabilizacja punktów granicznych poprzez ustawienie słupków granicznych żółto – czarnych z napisem pas drogowy. Projekt zagospodarowania terenu uwzględnia uwagi zarządcy drogi oraz gestorów sieci wskazane w uzgodnieniach . Wprowadzone zmiany w trakcie uzgadniania dokumentacji nie naruszają wydanych wcześniej uzgodnień Enea operator Chojnice oraz Zuk Śliwice.
Roboty nie ingerują w działkę 108 . Należy dostosować się do terenu zgodnie z niweleta jezdni.
5.1.20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr ŚL.15.2023 z dnia 24 maja 2023 r. oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7.1 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 9.1 do SWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załączniki nr 8.1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: A - Cena (waga 60%), B - Okres gwarancji
jakości (waga 40%).
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie
będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dróg na terenie Gminy Śliwice”.
2. Zakres zamówienia został podzielony na części:
1) Część I - Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Laski od km 0+000 do km 0+434 zlokalizowana na dz. ewid. nr 383/1, 384/1, 385/1, 386/1, 462 oraz budowa drogi publicznej nr 010215C relacji Laski Lisiny od km 1+255 do km 2+434,29
2) Część II - Budowa drogi gminnej w miejscowości Śliwiczki od km 0+329 do km 0+927 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 249, 247/6, 245/8, 244/19 – odcinek o długości 371 metrów od km 0+329 do km 0+700.
3. Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
4. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Opis części przedmiotu zamówienia:
5.2. Część II - budowa drogi gminnej w miejscowości Śliwiczki od km 0+329 do km 0+927 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 249, 247/6, 245/8, 244/19 – odcinek o długości 371 metrów od km 0+329 do km 0+700
5.1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznych w Śliwiczkach na odcinku o długości 371 metrów od km 0+329 do km 0+700. Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową na drogi gminnej w miejscowości Śliwiczki od km 0+329 do km 0+927 zlokalizowanej na dz. ewid. nr 249, 247/6, 245/8, 244/19. Niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy drogi na odcinku 0+701 do km 0+927 i nie należy uwzględniać tego odcinka w ofercie.
5.1.2 Teren przewidziany pod inwestycję położony jest w północno wschodniej części w miejscowości Śliwiczki. Początek opracowania stanowi km 0+329 przebiegu drogi wewnętrznej.
Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w podziemną infrastrukturę podziemną, którą stanowią sieć energetyczna, sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna.
5.1.3 W zakresie zadania projektuje się jezdnię bitumiczna szerokości 4,0 m wraz z budową mijanek warunkujących prawidłową widoczność dla uczestników ruchu drogowego , budowę zjazdów indywidualnych na przylegające z inwestycją działki a także budowę skrzyżowań z drogami przylegającymi do niniejszej drogi wewnętrznej.
5.1.4 Przedmiotowy odcinek drogi ma bezpośrednie połączenie z drogą powiatową nr 1005C relacji Czersk –Tleń.
5.1.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
Projektowana inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem terenu. Uzyskano pozytywne uzgodnienie przedmiotowej inwestycji, które załączono do niniejszego opracowania. Enea Chojnice nakazało zgodnie z uzgodnieniem nr 346/22 założyć na istniejące przewody elektroenergetyczne rury ochronne co zostało zaprojektowane. Wójt gminy w uzgodnieniu RG.7211.171.2022 z dnia 15.09.2022 wskazał dodatkowe zjazdy indywidualne, które należy zaprojektować. Powyższe uwagi zostały wprowadzone do projektu. Gestor sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej uzgodnił dokumentacje bez uwag.
5.1.6 Podstawowe parametry techniczne
a) długość drogi 598 m
b) prędkość projektowa Vp: 30 km/h,
c) droga wewnętrzna
d) kategoria ruchu: - KR-1,
e) szerokość jezdni: - 4,0 m
5.1.7 Projektowana konstrukcja nawierzchni
Jezdnia główna droga wewnętrzna, zjazdy indywidualne
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA 16 Jena gr 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr 3cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr 20cm
- Pobocza utwardzone
- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr 15 cm
5.1.8 Zestawienie długości i powierzchni poszczególnych elementów drogi:
- Nawierzchnia bitumiczna - powierzchnia 2705 m2
- zjazdy bitumiczne – powierzchnia 248,7 m2
- Pas zieleni - powierzchnia 1794 m2
- Pobocza utwardzone – 3917 m2
5.1.9 Profil Podłużny
Profil podłużny drogi publicznej zgodnie z treścią rys. nr 3.0. pn.”Niweleta jezdni”. Odwodnienie projektuje się powierzchniowo na przylegający teren jak na dotychczasowych zasadach.
5.1.10 Uzbrojenie terenu
Teren projektowanych robót nie jest wolny od uzbrojenia infrastrukturalnego. W obszarze projektowanych robót znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Wykonawca winien zapoznać się z lokalizacja istniejących urządzeń, jak również z treścią uzgodnień branżowych. Wszystkie niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu i urządzenia obce napotkane na etapie wykonawstwa traktować należy, jako czynne i po ustaleniu ich użytkowników, bezwzględnie uzgodnić z nimi w trybie doraźnym dalszy sposób postępowania. Wszelkie roboty w pobliżu urządzeń obcych należy wykonać ręcznie, w obecności przedstawicieli ich gestorów, zachowując przy tym należną ostrożność.
5.1.11 Oznakowanie robót
Planowana do budowy droga jest drogą wewnętrzna udostępnioną do ruchu publicznego, w związku z czym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przed przystąpieniem do robót – ich wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania projektowanych robót. Niniejsze winien przeprowadzić w trybie i na zasadach określonych w treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
5.1.12 Roboty przygotowawcze
Do kategorii robót przygotowawczych należą roboty pomiarowe, których przeprowadzenie ma na celu wyznaczenie położenia obiektu na gruncie wraz z wyznaczeniem jego charakterystycznych punktów wysokościowych. Roboty powierzyć należy geodecie uprawnionemu, który zobowiązany jest odnotować w dzienniku budowy fakt ich wykonania.
5.1.13 Stała organizacja ruchu
W związku z budową drogi, koniecznym będzie wprowadzenie stałej organizacji ruchu na terenie objętym inwestycją. Projektowane elementy oznakowania pionowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu zlokalizowane zostaną zgodnie z treścią odrębnego projektu stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie SOR nr. DR.7221.27.2022 z dnia 03.11.2022r. wydana przez Wójta Gminy Śliwice).
5.1.14 Roboty Ziemne
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów.
5.1.15 Roboty Rozbiórkowe
Brak robót rozbiórkowych .
5.1.16 Roboty Wykończeniowe
Do kategorii projektowanych robót wykończeniowych zalicza się wykonanie plantowania niezbędnych powierzchni gruntu w granicach pasa drogowego.
5.1.17 Roboty porządkowe
Do kategorii projektowanych robót porządkowych zalicza się roboty mające na celu przywrócenie miejsca robót i terenu przyległego do należytego porządku.
5.1.18 Uwagi końcowe
Po wykonaniu wszystkich projektowanych robót budowlanych, należy zlecić geodecie uprawnionemu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Po stronie wykonawcy jest stabilizacja punktów granicznych poprzez ustawienie słupków granicznych żółto – czarnych z napisem pas drogowy.
5.1.19 Wycinka drzewostanu
Projektowana budowa drogi koliduje z istniejącym drzewostanem. Do robót przygotowawczych należy także wycinka drzewostanu, która opisana jest w projekcie architektoniczno budowlanym.
5.1.20 Kanał Technologiczny
Projektowana budowa drogi nie jest drogą publiczną w więc zgodnie z ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2022.0.1693 t.j budowa kanału technologicznego jest nie wymagana.
5.1.21 Wyłączenia
Niniejsze zamówienie nie obejmuje budowy drogi na odcinku 0+701 do km 0+927 i nie należy uwzględniać tego odcinka w ofercie.
5.1.22 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę nr ŚL.85.2022 z dnia 20 stycznia 2023 r. oraz w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7.2 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 9.2 do SWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załączniki nr 8.2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: A - Cena (waga 60%), B - Okres gwarancji
jakości (waga 40%).
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria. Zastosowanie
będzie miał następujący wzór: P (punkty) = A+B.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
Część I
posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych w branży drogowej obejmującą budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi twardej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie;
Część II
posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych w branży drogowej obejmującą budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi twardej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do SWZ;
− w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców, oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
− w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem Nr 2B do SWZ;
2) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do
SWZ (jeżeli dotyczy),
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w
przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów (jeżeli dotyczy).
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu.
Dokument potwierdzający wadium należy złożyć do dnia upływu terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości
1) Część I - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych),
2) Część II – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Bank Spółdzielczy Koronowo O/Śliwice 30 8144 0005 2006 0060 4514 0004. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium zgodnie z art. 98 ust 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Stosowne pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wielu Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 15% wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy na konto bankowe
wskazane przez Wykonawcę ……………………………………………… .oraz po spełnieniu wymagań określonych w § 5 ust
13 umowy.
2. Kwota zaliczki wyliczona na podstawie złożonej oferty wynosi …………… zł .
3. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy.
2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej
zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy,.
3. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych przyczynami niezależnymi od stron
umowy …..
4. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem i utrzymywaniem się stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, wpływających lub mogących wpłynąć na należyte wykonanie umowy.
5. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych,
zastępczych lub równoważnych, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót - w celu prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia, określonego w umowie, w zakresie uwzględniającym zmienioną
technologię oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji robót w
zmienionej technologii będzie dłuższy od dotychczasowego …

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.