eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2024 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2024 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 18

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897627020

1.5.8.) Numer faksu: 897627044

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umgorowo@gorowoilaweckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gorowoil-um.bip-wm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2024 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-076930cc-846d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039982/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-076930cc-846d-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfiki połączenia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Wobec powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje
o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
a) Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Górowo Iławeckie reprezentowana przez Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie, ul. Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie.
b) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych:
Zamawiający wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: inspektor@cbi.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
c) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
i) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w 2019 roku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji dokumentacji zawiązanej z w/w postępowaniem.
ii) Dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
iii) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO).
d) Kategorie przetwarzania danych:
i) Dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, dat urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;
ii) Dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail);
iii) Dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych;
iv) Informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa;
v) Inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OGA.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych
i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Górowo Iławeckie, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania:
Zadanie nr 1- Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych
ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie i transport ww. odpadów do stacji przeładunkowej w Medynach.
Zadanie nr 2- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zadanie nr 3- Zapewnienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych wskazanych
przez Zamawiającego worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o poj. 120 l.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. cena ofertowa 60 %
2. kryterium ekologiczne-40%
1. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie z zastosowaniem wzorów do obliczenia punktowego:
Cena (P1) – 90 % oceniana jako:
(P1) = (Cmin/ Cbadana)*100 pkt*60%
gdzie: Cmin - minimalna cena spośród złożonych ofert
Cbadana - cena oferty badanej

Kryterium ekologiczne (P2) – zostaną przyznane w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie (załącznik nr 1 SWZ) dotyczące przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów
w Przedszkolu Miejskim oraz Szkole Podstawowej klasy I-III
Liczba punktów zostanie przyznana na poniższych zasadach:
1) nie przeprowadzenie akcji - 0 pkt.,
2) przeprowadzenie akcji 1 raz - 20 pkt.,
3) przeprowadzenie akcji 2 razy- 40 pkt.

Sposób przyznawania punktów:
1) Wykonawca, który zaoferuje przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów 2 razy w okresie obowiązywania umowy otrzyma maksymalną liczbę punktów (40 pkt) w niniejszym kryterium,
2) Wykonawca, który zaoferuje przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów 1 raz w okresie obowiązywania umowy otrzyma 20 punktów,
3) W przypadku, gdy Wykonawca zrezygnuje z przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów otrzyma 0 punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

P= P1-+ P2

P- łączna liczba punktów
P1- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
P2- liczba punktów uzyskanych w kryterium termin płatności faktury
Spośród ofert, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tzn. taką, która za kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.
Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium ekologiczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, opisane w art. 41ust. 1 lub art. 232 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),
b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 7 ust. 1 Ustawy z 14.12.2012 o odpadach
(tj. Dz.U. z 2023, poz. 1587 z póz. zm.), w zakresie określonym w art. 50 ust. 1 pkt 5 ppkt b;
c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 tej ustawy.
d) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, prowadzonego przez Burmistrza Górowo Iławeckie na podstawie art. 9b
i art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

3. sytuacja ekonomiczna i finansowa
(W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie).
1. Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

4. zdolności technicznej lub zawodowej
(W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie).

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje usługę lub usługi polegające na odbiorze i przekazaniu do zagospodarowania lub/i odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości w sposób ciągły o łącznej masie odebranych odpadów komunalnych
w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy (jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej 1000 Mg wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b) dysponuje lub będzie dysponował na podstawie zawartej umowy co najmniej:
a. Pojazdem specjalistycznym (śmieciarka), przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach 120l – 1100l, wyposażony w wagę z homologacją (2 szt.)
b. Pojazdem specjalistycznym z dźwigiem hakowym lub bramowym przystosowany do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach kontenerowych (m.in. typu KP7) (1 szt.)
c. Pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (2 szt.).
d. Pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (1 szt.)
e. Bazą magazynowo- transportową spełniającą wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) oraz ustawy o odpadach,
w szczególności art. 25 ust. 6a-6j oraz 7,8 i 8a.(1szt.)

Samochody wymienione w pkt. ba, bb, bc, bd powyżej muszą być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów). Wszystkie samochody wymienione powyżej muszą być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
4) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności- stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
5) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne- stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
6) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)- stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.
7) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia wg. załącznika nr 3 SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zmówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu wg załącznika nr 2 do SWZ .
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu wg załącznika nr 4 SWZ .
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) Pisemne zobowiązanie sporządzone wg załącznika nr 11 do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa Rozdziale nr 5 ust. 3 o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy).
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa powyżej w pkt 1 i 2.
6) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu.
7) Oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 12 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, opisane w art. 41ust. 1 lub art. 232 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
ze zm.),
b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 7 ust. 1 Ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U.
z 2023 r., poz. 1587 z póz. zm.), w zakresie określonym w art. 50 ust. 1 pkt 5 ppkt b;
c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o którym mowa
w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2023 r. poz.1587 ze zm.), prowadzonego przez Marszałka Województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 tej ustawy.
d) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, prowadzonego przez Burmistrza Górowo Iławeckie na podstawie art. 9b i art. 9c Ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).
e) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane sporządzony wg załącznika nr 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
W wykazie narzędzi należy wykazać wymagane samochody, o których mowa w Rozdziale nr 5 ust. 2 pkt 4. Powyższy wykaz narzędzi sporządzony wg załącznika nr 6 do SWZ;
g) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu bazy magazynowo- transportowej spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122 ze zm.) wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem sporządzone wg. załącznika nr 7
do SWZ.
h) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

7000,00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 97 ustawy Pzp tj.
a) pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 26 8855 0004 2003 0011 0815 0001: Bank Spółdzielczy Bartoszyce/oddział Górowo Iławeckie ( w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania i swój NIP),
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1) Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w ofercie lub poza ofertą w terminie przewidzianym na składanie ofert.
2) W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadamia również o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
2) Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające
na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 9 do SWZ.
3) Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Parafowany wzór umowy należy załączyć do Oferty przetargowej jako akceptacja treści i warunków.
4) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszystkie niezbędne dane do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami.
6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Górowo Iławeckie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.