eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta oraz warsztatu gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta oraz warsztatu gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ZIELONOGÓRSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podgórna 5

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-057

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.powiat-zielonogorski.pl/zamowienia_publiczne/11/237/Wykonanie_zabudowy_meblowej_do_pracowni_gastronomicznej_2C_obslugi_konsumenta_oraz_warsztatu_gastronomicznego_w_Centrum_Ksztalcenia_Zawodowego_i_Ustawicznego_w_Sulechowie/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta oraz warsztatu gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d6df769-6bd6-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036298/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta oraz warsztatu gastronomicnzego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456091/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.273.49.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta oraz warsztatu gastronomicznego w Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawiera załącznik nr 4 oraz 5
3. Zakres zamówienia obejmuje także dostawę fabrycznie nowych nieużywanych mebli lub elementów, rozładunek, wniesienie do miejsc wskazanych przez Dyrektora CKZiU
w Sulechowie, a także ich montaż ( ustawienie, powieszenie, przymocowanie, wypoziomowanie poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia)
Uwaga: Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymiary są wymiarami orientacyjnymi
i w trakcie realizacji mogą ulec zmianie. Wybrany wykonawca dokona na własny koszt
i ryzyko samodzielnych obmiarów na etapie realizacji umowy.
4. Zamawiający wymaga aby oferowana zabudowa meblowa wykonana była z materiałów dopuszczonych do obrotu na rynku krajowym oraz spełniała wymagane parametry
i standardy jakościowe. Użyte do produkcji mebli komponenty muszą posiadać odpowiednie atesty oraz spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 260 ust 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę nr 2 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3,6 Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust 2 Pzp i na podstawie art. 255 pkt 3 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ Wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta oraz warsztatu gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie”
W odpowiedzi na ogłoszenie nr 00456091/01 z dnia 24.11.2022 r., złożono 2 oferty.
Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Grupa A&E sp. z o.o. ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań została odrzucona na podstawie art.. 226 ust 1 pkt 3, 6 Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ust 2 Pzp.
Zgodnie z art. 63 ust 2 Pzp o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, oferta, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ww. Wykonawca w terminie składania ofert przekazał ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu miniPortal przy użyciu formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Sam formularz podpisany przez Wykonawcę nie wywiera skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty. Oferta bowiem ( zał. nr 1 do SWZ), zgodnie z art. 63 ust 2 Pzp a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest przekazana, musi zostać opatrzona prawidłowym podpisem, czego wykonawca nie zrobił.
Ponadto działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości brutto: 44 315,00 zł
Cena kolejnej oferty tj. oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki Lubomira 29A, 62-090 Mrowino wynosi 100 860,00 zł. Cena ta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, w związku z powyższym zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.