eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › "Zakup samochodu ciężarowego z HDS"Ogłoszenie z dnia 2023-11-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup samochodu ciężarowego z HDS”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kościerski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drogowców 2

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdpkoscierzyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db1af868-40b5-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup samochodu ciężarowego z HDS”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db1af868-40b5-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00490460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081877/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Zakup samochodu ciężarowego z HDS”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00361303

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.2311.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 325203,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup samochodu ciężarowego z HDS”.
2. Zamówienie dotyczy zakupu samochodu ciężarowego wyposażonego w podnośnik HDS zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34142300-7 - Pojazdy samowyładowcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały od-rzuceniu;”.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przed otwarciem ofert podał do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400 000,00 zł brutto.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, do upływu terminu na składanie ofert tj. do 22.09.2023 r. do godziny 10:00 wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców:
1. FHU TRANS-MIT Tomasz Mituła, Książenice, ul. Zielona, 63-520 Grabów nad Prosną
na kwotę: 429 270,00 zł brutto.
Oferta odrzucona. Zgodnie z informacją zawartą na druku Formularza oferty – załącznika nr 2 SWZ – „Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę”. Złożony przez Wykonawcę formularz ofertowy jest opatrzony nieprawidłowym podpisem.
W związku z tym, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.
2. PHU Jarosław Nowogórski, Przyrzecze 7, 86-010 Koronowo
na kwotę: 377 450,00 zł brutto.
Oferta odrzucona. Złożona oferta Wykonawcy jest niezgodna z warunkami postawionymi przez Zamawiającego w SWZ- oferowany przedmiot nie spełnia wymagań Zamawiającego opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia tj. oferowany pojazd nie spełnia następujących warunków: „silnik wysokoprężny o mocy minimum 350 KM” oraz „samochód fabrycznie oryginalny, bez przeróbek i ingerencji w jego konstrukcję, bezwypadkowy”.
W związku z tym, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

Wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu.
W związku z zaistniałymi okolicznościami Zamawiający postanowił unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.