eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Oceanologii PANOgłoszenie z dnia 2023-11-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Oceanologii PAN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000632467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Warszawy 55

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-712

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 551-72-81

1.5.8.) Numer faksu: 58 551-21-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mmasnicka@iopan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.iopan.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-457c5dce-5c3e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


badania naukowe, edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Oceanologii PAN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-457c5dce-5c3e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00489483

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136872/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

1. GRIEG-PHARMARINE, nr 2019/34/H/NZ8/00590 – dot. Pakietu 2; 2. projekty finansowane ze środków NCN – dot. P. 3,6-8,10,12–15,29; 3. ProBaNNt, umowa nr MARTERA/3/5/ProBaNNt/2022– dot. P.5; 4. „Argo-Polska”, umowa nr 2022/WK/04 – dot. P.16; 5. „High Arctic Ocean Observation System” (Project 101094621 - HiAOOS) – dot. P.20; 6. BIOGLIDER, nr MarTERA-3/BIOGLIDER/1/2021 – dot. P.21. Szczegóły w SWZ.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416625

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IO/ZP/8/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 127123,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop nr 1 ( 1 szt. ),
2. Laptop nr 2 ( 1 szt. ),
3. Drukarka laserowa monochromatyczna ( 1 szt. ),
4. Mysz bezprzewodowa ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

4.5.5.) Wartość części: 10162,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet II - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Mysz bezprzewodowa ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237410-6 - Myszka komputerowa

4.5.5.) Wartość części: 48,78 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet III - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Kamera internetowa ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237240-3 - Kamera internetowa

4.5.5.) Wartość części: 325,20 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet IV - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Komputer przenośny 2w1 ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

4.5.5.) Wartość części: 5691,06 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet V - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Komputer stacjonarny ( 1 szt. ),
2. Monitor komputerowy ( 1 szt. ),
3. Kabel HDMI ( 3 szt. ),
4. Kabel RS232 ( 1 szt. ),
5. Przejściówka RS232 ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

32581100-0 - Kabel do transmisji danych

4.5.5.) Wartość części: 4260,16 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VI - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 7317,07 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 6504,07 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VIII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Monitor komputerowy ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.5.5.) Wartość części: 1626,02 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet IX - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Komputer stacjonarny ( 1 szt. ),
2. Monitor komputerowy ( 1 szt. ),
3. Głośniki komputerowe stereo ( 1 szt. ),
4. Słuchawki z mikrofonem ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

32342412-3 - Głośniki

32342100-3 - Słuchawki

4.5.5.) Wartość części: 3658,54 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet X - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop ( 1 szt. ),
2. Monitor komputerowy ( 1 szt. ),
3. Mysz bezprzewodowa ( 1 szt. ),
4. Klawiatura bezprzewodowa ( 1 szt. ),

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 17154,47 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XI - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Komputer przemysłowy ( 1 szt. ),
2. Monitor dotykowy „open frame” ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.5.5.) Wartość części: 6910,57 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop ( 1 szt. ),
2. Pamięć flash (Pendrive) nr 1 ( 1 szt. ),
3. Pamięć flash (Pendrive) nr 2 ( 1 szt. ),
4. Mysz bezprzewodowa wertykalna ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30234600-4 - Pamięć flash

30237410-6 - Myszka komputerowa

4.5.5.) Wartość części: 6747,97 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XIII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 4065,04 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XIV - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop ( 1 szt. ),
2. Mysz bezprzewodowa ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

4.5.5.) Wartość części: 3227,64 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XV - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop ( 1 szt. ),
2. Mysz bezprzewodowa wertykalna ( 1 szt. ),
3. Pamięć flash (Pendrive) ( 2 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

30234600-4 - Pamięć flash

4.5.5.) Wartość części: 7804,88 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XVI - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Monitor komputerowy ( 1 szt. ),
2. Dysk zewnętrzny SSD ( 1 szt. ),
3. Mysz bezprzewodowa ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237230-0 - Pamięci

30237410-6 - Myszka komputerowa

4.5.5.) Wartość części: 2162,60 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XVII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Komputer stacjonarny ( 1 szt. ),
2. Monitor komputerowy ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

4.5.5.) Wartość części: 6504,07 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XVIII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Komputer stacjonarny ( 1 szt. ),
2. Monitor komputerowy ( 1 szt. ),
3. Głośniki komputerowe stereo ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30231310-3 - Wyświetlacze płaskie

32342412-3 - Głośniki

4.5.5.) Wartość części: 3658,54 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XIX - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Komputer przenośny 2w1 ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

4.5.5.) Wartość części: 7967,48 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XX - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Dysk zewnętrzny SSD ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237230-0 - Pamięci

4.5.5.) Wartość części: 1048,78 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XXI - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Dysk zewnętrzny SSD ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237230-0 - Pamięci

4.5.5.) Wartość części: 1349,59 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XXII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Konwerter USB <-> RS-232 ( 1 szt. ),
2. Głośniki komputerowe stereo ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342412-3 - Głośniki

4.5.5.) Wartość części: 239,02 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

XXIII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Pamięć flash (Pendrive) ( 3 szt. ),
2. Dysk zewnętrzny SSD ( 1 szt. ),
3. Dysk SSD nr 1 ( 3 szt. ),
4. Dysk SSD nr 2 ( 1 szt. ),
5. Obudowa dysku ( 2 szt. ),
6. Mysz bezprzewodowa nr 1 ( 5 szt. ),
7. Mysz bezprzewodowa nr 2 ( 1 szt. ),
8. Zasilacz ATX ( 3 szt. ),
9. Stacja dokująca 2xHDD ( 1 szt. ),
10. Kabel USB ( 2 szt. ),
11. Konwerter USB <-> Gigabit Ethernet ( 3 szt. ),
12. Przejściówka USB-A USB-C ( 3 szt. ),
13. Kabel DVI-HDMI ( 5 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30234600-4 - Pamięć flash

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237230-0 - Pamięci

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237100-0 - Części komputerów

4.5.5.) Wartość części: 3008,13 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XXIV - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Dysk zewnętrzny HDD ( 1 szt. ),
2. Dysk zewnętrzny SSD ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237230-0 - Pamięci

4.5.5.) Wartość części: 1056,91 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XXV - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Moduł/wkładka QSFP+ ( 4 szt. ),
2. Dysk SSD ( 4 szt. ),
3. Przełącznik sieciowy zarządzalny ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237230-0 - Pamięci

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.5.5.) Wartość części: 5853,66 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XXVI - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Kabel sieciowy ( 6 szt. ),
2. Kabel sieciowy DAC nr 1 ( 4 szt. ),
3. Kabel sieciowy DAC nr 2 ( 10 szt. ),
4. Karta graficzna ( 2 szt. ),
5. Kabel zasilający ( 30 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 32581100-0 - Kabel do transmisji danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237130-9 - Karty komputerowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 4878,05 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XXVII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Urządzenie wielofunkcyjne ( 1 szt. ),
2. Dysk zewnętrzny SSD ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232130-4 - Kolorowe drukarki atramentowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30216110-0 - Skanery komputerowe

30237230-0 - Pamięci

4.5.5.) Wartość części: 518,37 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XXVIII - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Zasilacz do laptopa ( 1 szt. ),
2. Przejściówka Thunderbolt ( 1 szt. ),

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237100-0 - Części komputerów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 528,46 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet XXIX - Pakiet obejmuje dostawę następujących elementów: 1. Laptop ( 1 szt. ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 2845,53 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12140,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12423,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12140,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387833326

7.3.3) Ulica: 60

7.3.4) Miejscowość: Wolica

7.3.5) Kod pocztowy: 28-232

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12140,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 362,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 362,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 362,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 362,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6881,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6915,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6881,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6881,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4981,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5393,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4981,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387833326

7.3.3) Ulica: 60

7.3.4) Miejscowość: Wolica

7.3.5) Kod pocztowy: 28-232

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4981,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8382,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8382,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8382,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8382,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7708,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8025,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7958,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Migda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385325726

7.3.3) Ulica: ul. Opaczewska 7 lokal 16

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-368

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7958,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1389,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1389,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1389,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1389,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4960,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6703,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4960,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387833326

7.3.3) Ulica: 60

7.3.4) Miejscowość: Wolica

7.3.5) Kod pocztowy: 28-232

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4960,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 31.10.2023r. Wykonawca iSpot Poland sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa poinformował Zamawiającego, że odstępuje od podpisania umowy w zakresie Pakietu X.

W związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

Zamawiający nie zdecydował się na ponowne badanie i ocenę ofert przewidzianą w art. 263 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10455,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10455,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10455,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w ramach Pakietu XII została złożona jedna oferta, Wykonawcy EL TORO Bobrowski Blatkiewicz sp.j. Oferta ta została odrzucona.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w zakresie Pakietu XII na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4638,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4827,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4638,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387833326

7.3.3) Ulica: 60

7.3.4) Miejscowość: Wolica

7.3.5) Kod pocztowy: 28-232

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4638,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4280,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4280,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4280,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4280,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8303,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8303,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8303,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8303,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2792,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2792,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2792,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2792,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w ramach Pakietu XVII zostały złożone dwie oferty, Wykonawcy EL TORO Bobrowski Blatkiewicz sp.j. oraz Wykonawcy PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic. Oferty te zostały odrzucone.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w zakresie Pakietu XVII na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4830,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5264,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4830,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387833326

7.3.3) Ulica: 60

7.3.4) Miejscowość: Wolica

7.3.5) Kod pocztowy: 28-232

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4830,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10319,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10319,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10319,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10319,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1476,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1476,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1476,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1476,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2207,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2207,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2207,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2207,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 547,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 547,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 547,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 547,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4324,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4324,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4324,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4324,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 990,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 990,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 990,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 990,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8776,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8776,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8776,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8776,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w ramach Pakietu XXVI została złożona jedna oferta, Wykonawcy EL TORO Bobrowski Blatkiewicz sp.j. (cena oferty: 9 225,00 zł). Oferta ta jest jednocześnie najwyżej ocenianą ofertą w ramach Pakietu XXVI.

Zamawiający przeznaczył na realizację Pakietu XXVI kwotę 6 000,00 zł.

W związku z faktem, iż cena jedynej oferty złożonej w ramach przedmiotowego Pakietu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w zakresie Pakietu XXVI na postawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 26)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 27

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1070,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1070,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1070,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 27)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 27)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1070,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 28

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 28)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 578,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 633,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 578,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 28)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 28)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 578,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3044,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3044,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3044,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL TORO BOBROWSKI BLATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812684100

7.3.3) Ulica: ul. Racławicka 23

7.3.4) Miejscowość: Stargard

7.3.5) Kod pocztowy: 73-110

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3044,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.