eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudna › Budowa instalacji klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego w budynku przy Pl. Zwycięstwa 5 w RudnejOgłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa instalacji klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego w budynku przy Pl. Zwycięstwa 5 w Rudnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004058203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl.Zwycięstwa 5

1.5.2.) Miejscowość: Rudna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-305

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 746 70 84

1.5.8.) Numer faksu: 76 746 70 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@zgkim.rudna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.rudna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28a3b5e4-5c5f-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego w budynku przy Pl. Zwycięstwa 5 w Rudnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28a3b5e4-5c5f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063492/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku przy Placu Zwycięstwa 5 oraz Placu Kościelnym 6 w miejscowości Rudna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414443

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WUK.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego
w budynku przy Pl. Zwycięstwa 5 w Rudnej, stanowiących siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zadania określa: SWZ oraz załączone dokumenty (załącznik nr 6, nr 7 oraz nr 8), w szczególności wzór umowy stanowiący załącznik nr 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 354486,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 581790,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 354486,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KLIMA-POL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6912553275

7.3.3) Ulica: Drohobycka

7.3.4) Miejscowość: Legnica

7.3.5) Kod pocztowy: 59-220

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 354486,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.