eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. "Realizacja szkoleń personelu medycznego(...)" w ramach NPZ.Ogłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. „Realizacja szkoleń personelu medycznego(...)" w ramach NPZ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krystyna.terech-worosz@nio.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wynajęcia sal szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. „Realizacja szkoleń personelu medycznego(...)" w ramach NPZ.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c60fef1b-5843-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406433

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-231/23/KT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 -Lokalizacja - Gdańsk

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 19764,23 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 -Lokalizacja - Kraków

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 20471,54 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 -Lokalizacja - Warszawa

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 14341,46 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23190,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24290,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23190,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: M Concept Monika Dewerenda – Biedroń,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771946077

7.3.3) Ulica: ul. Wejherowska 45

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

nocleg, gastronomia, wynajem sal - Hotel Zatoka Gdańsk


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23190,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-16 do 2023-10-17

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25073,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25073,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25073,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Iwentarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6793103576

7.3.3) Ulica: Ul. Tadeusza Romanowicza 17A,

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-702

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

usługa noclegowa, catering, wynajem sal - Kraków: Hotel warszawski, Hotel Holidey Inn


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25073,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-17 do 2023-11-18

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie składania ofert tj. do dnia 29.09.2023 r., do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta do w/w części.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.