eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czernica › Dostawa oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych dla Szko造 Podstawowej w Czernicy i Szko造 Podstawowej w Piecach na rok 2024Og這szenie z dnia 2023-11-09


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych dla Szko造 Podstawowej w Czernicy i Szko造 Podstawowej w Piecach na rok 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szko豉 Podstawowa Im. Henryka Miko豉ja G鏎eckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001193120

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Wolno軼i, 41

1.5.2.) Miejscowo嗆: Czernica

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-282

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324305060

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spczernica@gaszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://czernicasp.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych dla Szko造 Podstawowej w Czernicy i Szko造 Podstawowej w Piecach na rok 2024

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-435ab397-7efc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00486288

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-09

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00486112/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych dla Szko造 Podstawowej w Czernicy i Szko造 Podstawowej w Piecach na rok 2024

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-435ab397-7efc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 8.2. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w rozdziale 7 pkt 7.1. sk豉da si w oryginale, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj, 瞠:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szko豉 Podstawowa im. Henryka Miko豉ja G鏎eckiego w Czernicy, ul. Wolno軼i 41, 44-282 Czernica. Kontakt z administratorem jest mo磧iwy tak瞠 za pomoc adresu mailowego: spczernica@gaszowice.pl
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Miko豉jec. Kontakt z inspektorem jest mo磧iwy za pomoc adres闚 mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn. „Dostawa oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych dla Szko造 Podstawowej w Czernicy i Szko造 Podstawowej w Piecach na rok 2024” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.271.1.23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

3.1 Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opa這wego w roku 2024 roku w orientacyjnej ilo軼i 90m3 oraz na potrzeby kot這wni wskazanych w za陰czniku nr 1 do Umowy.
Zamawiaj帷y wymaga, aby dostarczany olej opa這wy lekki spe軟ia warunki jako軼i zgodne z Rozporz康zeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymaga jako軼iowych dotycz帷ych zawarto軼i siarki dla olej闚 oraz rodzaj闚 instalacji i warunk闚, w kt鏎ych b璠 stosowane ci篹kie oleje opa這we (Dz.U. z 2016, poz. 2008). Ponadto dostarczany przez Wykonawc lekki olej opa這wy musi by zgodny z norm PN-C-96024:2020-12

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 13.1. Najkorzystniejsz ofert b璠zie oferta, kt鏎a przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteri闚 odnosz帷ych si do przedmiotu zam闚ienia publicznego.
13.2. Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena za 1m3 oleju opa這wego, powi瘯szona o sta陰 stawk mar篡 lub zmniejszona o sta造 upust (punkt odniesienia ceny oleju opa這wego opublikowanego na stronie internetowej PKN ORLEN w dniu 09 listopada 2023 roku 60%
2 Termin p豉tno軼i wynagrodzenia Wykonawcy 40%
13.3. Punkty przyznawane za podane w pkt. 13.2 kryteria b璠 liczone wed逝g nast瘼uj帷ych wzor闚:

Nr kryterium Wz鏎
1 Cn
C = -------------- x 60 (max liczba punkt闚)
Cb
C - otrzymana ilo嗆 punkt闚 w kryterium ceny
Cn - najni窺za oferowana cena spo鈔鏚 ofert
Cb - cena badanej oferty
2 Gb - 14
G = -------------- x 40 (max liczba punkt闚)
Gn - 14
G - otrzymana ilo嗆 punkt闚 w kryterium termin p豉tno軼i
Gb - termin p豉tno軼i liczony w dniach w ofercie badanej
Gn - termin p豉tno軼i liczony w dniach najd逝窺zy spo鈔鏚 ofert
Ocena = C + G, gdzie:
C - liczba punkt闚 dla kryterium cena
G - liczba punkt闚 dla kryterium termin p豉tno軼i

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin p豉tno軼i wynagrodzenia Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

5.1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy zgodnie z art.57 ust. 1 i ust.2 Pzp:
1) nie podlegaj wykluczeniu;
2) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o ile zosta造 one okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
5.2. O udzielnie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust.2 pkt1):
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 (art.112 ust.2 pkt2):
w zakresie „uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej” Wykonawca musi posiada aktualn koncesj Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi obj皻ymi zam闚ieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art.112 ust.2 pkt 3):
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej (art.112 ust.2 pkt4):
Warunek zostanie spe軟iony je瞠li Wykonawca nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, zrealizowa co najmniej 1 dostaw polegaj帷 na dostawie oleju opa這wego o warto軼i minimum 100 000,00 z. netto, przy czym jedna dostawa rozumiana jest jako dostawa, dla jednego zamawiaj帷ego, sukcesywna, o 陰cznej warto軼i min. 100 000,00 z. netto przeprowadzona w okresie maksymalnie 1 roku.
Wykonawca winien za陰czy dowody okre郵aj帷e, czy te dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.
5.3. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych.
5.4. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby sk豉da, wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia (za陰cznik nr 8) lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
5.5. Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane wykonawcy przez inne podmioty zdolno軼i techniczne, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art.108 ust.1 ustawy PZP.
5.6. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, zamawiaj帷y 膨da, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego:
1) zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykaza, 瞠 samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
Uwaga: Wykonawca nie mo瞠, po up造wie terminu sk豉dania ofert, powo造wa si na zdolno軼i podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, je瞠li na etapie sk豉dania ofert nie polega on w danym zakresie na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby.
5.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym, mowa w rozdziale 7 pkt 7.1 SWZ, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokument闚 okre郵onych w rozdziale 7 SWZ.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.4 Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj:
1) aktualn koncesj Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi obj皻ymi zam闚ieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) – w celu potwierdzenia spe軟ienia przez Wykonawc warunku, o kt鏎ym mowa w rozdziale 5 w pkt 5.2 ppkt 2) SWZ;
2) wykaz realizowanych lub zrealizowanych dostaw - Za陰cznik nr 5 do SWZ;
Wykonawca winien za陰czy dowody okre郵aj帷e, czy te dostawy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 3) o鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1689), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – Za陰cznik nr 6 do SWZ;
4) o鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego – Za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

7.8 Informacje dla wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (np. konsorcja/sp馧ki cywilne):
1) Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo powinno by za陰czone do oferty.
2) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w postepowaniu.
3) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
4) O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5) Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunku przez Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia zmian zawartej Umowy w stosunku do tre軼i z這穎nej w niniejszym post瘼owaniu oferty w nast瘼uj帷ym zakresie:
1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
a) spowodowane uzasadnionymi przyczynami le膨cymi po stronie Zamawiaj帷ego, kt鏎e sprawiaj, 瞠 Przedmiot Umowy nale篡 wykona w inny spos鏏 ani瞠li pierwotnie to przewidzia Zamawiaj帷y w Opisie przedmiotu zam闚ienia i w Umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy jest korzystna dla Zamawiaj帷ego:
b) w przypadku wprowadzenia po zawarciu umowy nowych rozwi您a technologicznych, o ile zmiany takie s korzystne dla Zamawiaj帷ego lub z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwi您a technologicznych,
- w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
2) zmiany terminu wykonania umowy lub termin闚 p豉tno軼i w przypadku:
a) wprowadzenia przez Zamawiaj帷ego zmiany sposobu realizacji Umowy, przez co niemo磧iwe jest dotrzymanie terminu,
b) wstrzymania przez Zamawiaj帷ego realizacji Przedmiotu Umowy, nie wynikaj帷ego z winy Wykonawcy,
c) wyra瞠nia zgody przez Zamawiaj帷ego na skr鏂enie terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
d) je瞠li Wykonawca zg這si przeszkod w realizacji zadania zawinion przez Zamawiaj帷ego;
e) wstrzymania/przerwania wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zale積ych od Zamawiaj帷ego lub b璠帷ych nast瘼stwem zaistnienia si造 wy窺zej definiowanej jako - zdarzenie lub po陰czenie zdarze obiektywnie niezale積ych od Stron, kt鏎e zasadniczo i istotnie utrudniaj wykonywanie cz窷ci lub ca這軼i zobowi您a wynikaj帷ych z Umowy, kt鏎ych Strony nie mog造 przewidzie i kt鏎ym nie mog造 zapobiec ani ich przezwyci篹y i im przeciwdzia豉 poprzez dzia豉nie z nale篡t staranno軼i og鏊nie przewidzian dla cywilnoprawnych stosunk闚 zobowi您aniowych
- w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
3) zmian powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj Umowy
- w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
4) zmiany wysoko軼i naliczonej Wykonawcy kary umownej, w przypadku, gdy zobowi您anie Wykonawcy zosta這 w znacznej cz窷ci wykonane, a Zamawiaj帷y nie poni鏀 szkody;
2. Poza zmianami opisanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy mo瞠 nast徙i w przypadkach okre郵onych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami okre郵onymi w postanowieniach przepisu art. 454-455 ustawy Pzp.
3. Zmiany, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 1-4 powy瞠j, nie mog spowodowa zwi瘯szenia ca趾owitej warto軼i wynagrodzenia brutto.
Oraz pozosta貫 punktu z 9 wzoru umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-11-28 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-12-27

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.