eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olkuszu przy ul.Dworskiej i KolejowejOgłoszenie z dnia 2023-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olkuszu przy ul.Dworskiej
i Kolejowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357233182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Króla Kazimierza Wielkiego 61

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32/6430251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olkuskitbs@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.olkusz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c724417d-68c2-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olkuszu przy ul.Dworskiej
i Kolejowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c724417d-68c2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00486261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00444371

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OTBS-ZP-2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9848159,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (pod klucz) liczącego 36
lokali mieszkalnych i 18 miejsc postojowych w garażach indywidualnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj.
zewnętrzną instalacją wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, prądu, budową miejsc postojowych, wykonaniem
oświetlenia zewnętrznego, budową ciągu pieszo jezdnego, przekładką kabla teletechnicznego w Olkuszu przy ul. Dworskiej i
Kolejowej, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego,
prawem budowlanym oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru.
Lokalizacja: Olkusz, ul. Dworska, ul Kolejowa dz. nr 4991/2, 4991/1, 2434, 3157/2
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie m.in.:
- wykonanie robót przygotowawczych
- wykonanie robót budowlanych i montażowych zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego,
- wykonanie zewnętrznych instalacji dla przyłączy zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego oraz zgodnie z
zasadami określonymi w warunkach przyłączenia wydanych przez dostawców mediów.
- prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,
- wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji zamiennej w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia,
- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynku objętego inwestycją
- uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego prawomocnej decyzji
pozwolenia na użytkowanie budynku objętego inwestycją
-wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Ogólna charakterystyka projektowanego budynku i dane techniczne:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, składający się z dwóch oddylatowanych segmentów, posiadający 4 kondygnacje
nadziemne, jedną kondygnację podziemną w której zaprojektowano garaże indywidualne oraz komórki lokatorskie. Dach
wielospadowy.
Dane powierzchniowe budynku (z opisu dokumentacji):
- powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) 1952,18 m²
- powierzchnia użytkowa pomocnicza (w tym garaże ) 509,20 m²
- powierzchnia ruchu 257,24 m²
- powierzchnia netto 2718,62 m²
- powierzchnia zabudowy 737,54 m²
- kubatura 9820,00 m³
- maksymalne wymiary zewnętrzne budynku 41,45m x 24,90m
- maksymalna wysokość budynku 15,00 m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w związku z tym unieważnia postępowanie w trybie art. 255 pkt 3) Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12362444,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15159161,58 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.