eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa części komputerowych na potrzeby Politechniki Opolskiej.Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa części komputerowych na potrzeby Politechniki Opolskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA OPOLSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prószkowska 76

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-758

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774498178

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.zyzik@po.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://po.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,109329,ea4f65c1a33d324831254c0296d7ea79.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa części komputerowych na potrzeby Politechniki Opolskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c04714cd-6ca9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00486025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013371/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 Dostawa części komputerowych dla PO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/D/51/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 119380 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Dostawa pamięci RAM na potrzeby Politechniki Opolskiej - opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Dostarczony sprzęt może być sprzętem poleasingowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237230-0 - Pamięci

4.5.5.) Wartość części: 45550,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Dostawa części komputerowych na potrzeby Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.5.5.) Wartość części: 73830,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53726,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53726,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53726,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Getprice.pl Kamila Pawłowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 555-270-51-51

7.3.3) Ulica: ul. Jana Czochralskiego 3

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-248

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53726,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie część nr II nastąpiło na podstawie art. 255. pkt. 1), zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie gdy nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Na część nr II zamówienia nie złożono żadnej oferty w związku z tym unieważnienie postępowania w przedmiotowej części postępowania jest uzasadnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.