eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługi szkoleniowe w zakresie radioterapiiOgłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi szkoleniowe w zakresie radioterapii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032/359-13-34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi szkoleniowe w zakresie radioterapii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3380d687-7631-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany POWR.03.05.00-00-Z301/18

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

dzp.us.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: dzp.us.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
.
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us;
.
3) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy;
.
4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określił w SWZ niezbędne
wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.
.
5) Rekomendacje
a) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017r.2247);
.
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
.
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednegozformatów:-.zip - .7Z;
.
d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;
.
e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;
.
f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;
.
g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
.
h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
.
6) Forma oferty
.
a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/us;
.
b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz
dokumentami zamówienia;
.
c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.088.2022.UGS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia, w zakresie części A, są usługi szkoleniowe z zakresu: planowania leczenia w teleradioterapii.
.
2) Zakres zamówienia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalny zakres tematyczny szkolenia, stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
.
4) Ilość godzin i uczestników szkolenia: Wykonawca przeprowadzi szkolenie, w ciągu min. 1 dnia, dla jednej grupy uczestników, po maksymalnie 3 osoby w grupie, w wymiarze 8h .
.
5)Termin realizacji zamówienia: do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r.
.
6) Miejsce realizacji zamówienia:
a) Część praktyczna: miejsce oraz aparaturę i oprogramowanie niezbędne do realizacji szkolenia zapewnia Wykonawca. Miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez Wykonawcę musi być zlokalizowane w promieniu 30 km (w linii prostej) od siedziby Zamawiającego tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice.
b) Część teoretyczna: Zamawiający (w razie braku dostępności sal u Wykonawcy) udostępni salę wyposażoną w rzutnik, ekran, tablicę multimedialną mieszącą się w budynkach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Chorzowie na szkolenie w części teoretycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia szkolenia lub jego części w formie on-line. W przypadku realizacji części szkolenia w formie online: Wykonawca zapewni rozwiązania techniczne dla realizacji szkolenia w formie zdalnej z udziałem trenera i uczestników (webinarium).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą ,zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena brutto (C)-60 pkt.,
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie (D)-30 pkt. oraz
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (N)-10 pkt.
Sposób oceny ofert zawiera rozdz. XIII ust. 1 pkt 2) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia, w zakresie części B, są usługi szkoleniowe z zakresu: Planowanie leczenia brachyterapii.
.
2) Zakres zamówienia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalny zakres tematyczny szkolenia, stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
.
4) Ilość godzin i uczestników szkolenia: Wykonawca przeprowadzi szkolenie, w ciągu min. 1 dnia, dla jednej grupy uczestników, po maksymalnie 3 osoby w grupie, w wymiarze 10h .
.
5)Termin realizacji zamówienia: do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r.
.
6) Miejsce realizacji zamówienia:
a) Część praktyczna: miejsce oraz aparaturę i oprogramowanie niezbędne do realizacji szkolenia zapewnia Wykonawca. Miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez Wykonawcę musi być zlokalizowane w promieniu 30 km (w linii prostej) od siedziby Zamawiającego tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice.
b) Część teoretyczna: Zamawiający (w razie braku dostępności sal u Wykonawcy) udostępni salę wyposażoną w rzutnik, ekran, tablicę multimedialną mieszącą się w budynkach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Chorzowie na szkolenie w części teoretycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia szkolenia lub jego części w formie on-line. W przypadku realizacji części szkolenia w formie online: Wykonawca zapewni rozwiązania techniczne dla realizacji szkolenia w formie zdalnej z udziałem trenera i uczestników (webinarium).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą ,zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena brutto (C)-60 pkt.,
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie (D)-30 pkt. oraz
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (N)-10 pkt.
Sposób oceny ofert zawiera rozdz. XIII ust. 1 pkt 2) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia, w zakresie części C, są usługi szkoleniowe z zakresu: Planowanie leczenia w radioterapii, budowa i działanie CyberKnife lub Gamma Knife.
.
2) Zakres zamówienia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalny zakres tematyczny szkolenia, stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
.
4) Ilość godzin i uczestników szkolenia: Wykonawca przeprowadzi szkolenie, w ciągu min. 1 dnia, dla jednej grupy uczestników, po maksymalnie 3 osoby w grupie, w wymiarze 6h .
.
5)Termin realizacji zamówienia: do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r.
.
6) Miejsce realizacji zamówienia:
a) Część praktyczna: miejsce oraz aparaturę i oprogramowanie niezbędne do realizacji szkolenia zapewnia Wykonawca. Miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez Wykonawcę musi być zlokalizowane w promieniu 30 km (w linii prostej) od siedziby Zamawiającego tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice.
b) Część teoretyczna: Zamawiający (w razie braku dostępności sal u Wykonawcy) udostępni salę wyposażoną w rzutnik, ekran, tablicę multimedialną mieszącą się w budynkach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Chorzowie na szkolenie w części teoretycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia szkolenia lub jego części w formie on-line. W przypadku realizacji części szkolenia w formie online: Wykonawca zapewni rozwiązania techniczne dla realizacji szkolenia w formie zdalnej z udziałem trenera i uczestników (webinarium).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą ,zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena brutto (C)-60 pkt.,
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie (D)-30 pkt. oraz
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (N)-10 pkt.
Sposób oceny ofert zawiera rozdz. XIII ust. 1 pkt 2) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia, w zakresie części D, są usługi szkoleniowe z zakresu: planowanie leczenia w radioterapii, nowoczesne techniki napromieniania
.
2) Zakres zamówienia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia oraz wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalny zakres tematyczny szkolenia, stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
.
4) Ilość godzin i uczestników szkolenia: Wykonawca przeprowadzi szkolenie, w ciągu min. 1 dnia, dla jednej grupy uczestników, po maksymalnie 3 osoby w grupie, w wymiarze 6h .
.
5)Termin realizacji zamówienia: do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r.
.
6) Miejsce realizacji zamówienia:
a) Część praktyczna: miejsce oraz aparaturę i oprogramowanie niezbędne do realizacji szkolenia zapewnia Wykonawca. Miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez Wykonawcę musi być zlokalizowane w promieniu 30 km (w linii prostej) od siedziby Zamawiającego tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice.
b) Część teoretyczna: Zamawiający (w razie braku dostępności sal u Wykonawcy) udostępni salę wyposażoną w rzutnik, ekran, tablicę multimedialną mieszącą się w budynkach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Chorzowie na szkolenie w części teoretycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia szkolenia lub jego części w formie on-line. W przypadku realizacji części szkolenia w formie online: Wykonawca zapewni rozwiązania techniczne dla realizacji szkolenia w formie zdalnej z udziałem trenera i uczestników (webinarium).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą ,zostanie uznana oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena brutto (C)-60 pkt.,
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie (D)-30 pkt. oraz
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (N)-10 pkt.
Sposób oceny ofert zawiera rozdz. XIII ust. 1 pkt 2) SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował zasobami kadrowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia tj. co najmniej 1 (jedną) osobą, skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia, która:
.
1) W zakresie części A- Planowanie leczenia w teleradioterapii:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) jest specjalistą z fizyki medycznej zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (Dz.U. 2022 poz. 2058 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1419 z późn. zm.);
c) pracuje co najmniej od 3 lat jako fizyk medyczny w szpitalu/ klinice/ instytucie w danej dziedzinie teleradioterapii;
d) przeprowadził co najmniej 3 szkolenia/wykłady/zajęcia praktyczne z zakresu leczenia w teleradioterapii w ilości godzin nie mniejszej niż 15 godzin łącznie w ostatnich 3 latach.
.
2) W zakresie części B- Planowanie leczenia brachyterapii:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) jest specjalistą z fizyki medycznej zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (Dz.U. 2022 poz. 2058 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1419 z późn. zm.);
c) pracuje co najmniej od 3 lat jako fizyk medyczny w szpitalu/ klinice/ instytucie w danej dziedzinie brachyterapii;
d) przeprowadził co najmniej 3 szkolenia/wykłady/zajęcia praktyczne z zakresu leczenia w brachyterapii w ilości godzin nie mniejszej niż 15 godzin łącznie w ostatnich 3 latach.
.
3) W zakresie części C- Planowanie leczenia w radioterapii, budowa i działanie CyberKnife lub Gamma Knife:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) jest specjalistą z fizyki medycznej zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (Dz.U. 2022 poz. 2058 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1419 z późn. zm.);
c) pracuje co najmniej od 3 lat jako fizyk medyczny w szpitalu/ klinice/ instytucie w danej dziedzinie radioterapii;
d) przeprowadził co najmniej 3 szkolenia/ wykłady/ zajęcia praktyczne z zakresu leczenia w radioterapii w obszarze budowy i działania CyberKnife lub Gamma Knife w ilości godzin nie mniejszej niż 15 godzin łącznie w ostatnich 3 latach.
.
4) W zakresie części D- Planowania leczenia w radioterapii. Nowoczesne techniki napromieniania:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) jest specjalistą z fizyki medycznej zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe (Dz.U. 2022 poz. 2058 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1419 z późn. zm.);
c) pracuje co najmniej od 3 lat jako fizyk medyczny w szpitalu/ klinice/ instytucie w dziedzinie radioterapii;
d) przeprowadził co najmniej 3 szkolenia/wykłady/zajęcia praktyczne z zakresu leczenia w radioterapii w obszarze nowoczesnych technik napromieniania w ilości godzin nie mniejszej niż 15 godzin łącznie w ostatnich 3 latach.
.
Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowy środek dowodowy, stanowiący Załącznik nr 1E do SWZ, o których mowa w rozdz. VI ust. 3, tj. „wykaz osób”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
.
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w
celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 .
.
Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
.
Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Deklaracja Wykonawcy skierowania do prowadzenia szkolenia osoby, która posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń, dla uczelni wyższych lub instytucji badawczych, w tematyce odpowiadającej przedmiotowi
zamówienia w zakresie poszczególnych części, składana wraz z informacją o ilości usług szkoleniowych wykonanych przez osobę skierowaną do prowadzenia szkolenia oraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, (referencje, zaświadczenia, inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane), zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
.
Wykonawca składa ww. deklarację jeżeli zamierza otrzymać dodatkowe punkty w pozacenowym kryterium oceny ofert: „Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie” zgodnie z rozdz. XIII SWZ. Wykonawca, który nie złoży ww. deklaracji wraz z dowodami lub nie wykaże, że osoba skierowania do prowadzenia
szkolenia posiada ww. doświadczenie zawodowe, nie otrzyma punktów w zakresie tego kryterium. Wymagana forma i moment złożenia: Dokumenty składany wraz z ofertą. tj. Deklaracja składana w formie oświadczenia w Formularzu oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).
Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.
.
2. Deklaracja Wykonawcy zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w ramach kryterium: „Zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Wykonawca składa ww. deklarację jeżeli zamierza zatrudnić przy realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną i otrzymać dodatkowe punkty w pozacenowych kryteriach oceny ofert, zgodnie z rozdz. XIII SWZ. Dokumenty składany wraz z ofertą tj.- Deklaracja składana w formie oświadczenia w Formularzu oferty (Załącznik nr 1A do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy: - Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
.
Wymagana forma: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.
.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wymagana forma: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.
.
3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2ustawy Pzp, Wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 1B i 1 C do SWZ.
.
Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym. Oświadczenia składane wraz z ofertą.
.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik 1D do SWZ.
.
Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – powinni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik1A);
.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem bezskuteczności wymagają formy aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:
a) zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,
b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania zamówienia, zmiany umowy o dofinansowanie itp.,
c) w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych z zastrzeżeniem, iż Przedmiot Umowy powinien być zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu;
2) w sytuacji przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich modyfikacja jest wynikiem udzielenia zamówień dodatkowych z zastrzeżeniem, iż Przedmiot Umowy winien być zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu;
3) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 12;
4) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom;
6) zmiany osób prowadzących szkolenie, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia wymaganych od osób skierowanych do realizacji zamówienia, określonych w dokumentacji postępowania DZP.381.088.2022.UGS, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zmiany Wykonawcy);
7) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron,
8) zmiany wynagrodzenia umownego, będącego następstwem zastosowania klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w § 11 Umowy.
9) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:
1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno –organizacyjną Umowy,
2) zmiany danych rejestrowych,
3) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Środki ochrony prawnej: Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.