eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Modernizacja drogi gminnej nr 107152EOgłoszenie z dnia 2023-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej nr 107152E

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPOCZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staromiejska 6

1.5.2.) Miejscowość: Opoczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44/7860137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia21@um.opoczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opoczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-14aa7272-53b3-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi gminnej nr 107152E

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14aa7272-53b3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00484767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019357/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Modernizacja drogi gminnej nr 107152E

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400354

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.31.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 107152E
5.2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie remontu drogi gminnej nr 107152E polegającego na remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej na dz. nr 2647/17, 2647/14 obręb Libiszów oraz na dz. nr 902/12 obręb Kolonia Kruszewiec i na dz. nr 991/16 obręb Kruszewiec w gm. Opoczno o długości 400 m. w zakresie:
a) robót pomiarowych,
b) ścięcia humusu z poboczy,
c) frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej,
d) regulacji studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
e) mechanicznego oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy przed ułożeniem warstwy ścieralnej,
f) wykonania warstwy ścieralnej AC 11S 50/70 z bet. asfaltowego gr. 4 cm.
2) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.
5.3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa:
1) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
2) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STW i ORB) stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ,
4) przedmiary robót,
5) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy.,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 265968,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 322398,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 265968,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAKT S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591267282

7.3.3) Ulica: Szczukowskie Górki 1

7.3.4) Miejscowość: Piekoszów

7.3.5) Kod pocztowy: 26-065

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 265968,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.