eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie, produkcja i dostarczenie wydawnictw muzycznych z nośnikami audio - dgpacki jedno i dwuskrzydłowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka ChopinaOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie, produkcja i dostarczenie wydawnictw muzycznych z nośnikami audio – dgpacki jedno i dwuskrzydłowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017307171

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tamka 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-355

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nifc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nifc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie, produkcja i dostarczenie wydawnictw muzycznych z nośnikami audio – dgpacki jedno i dwuskrzydłowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e40598a4-76ea-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057415/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Przygotowanie, produkcja i dostarczenie wydawnictw muzycznych z nośnikami audio - dgpacki jedno i dwuskrzydłowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.nifc.pl/pl/bip/zamowienie/351_tryb-podstawowy-bez-negocjacji-zp255020221

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu są:
1) miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
2) Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego: /NIFChopina/SkrytkaESP, znajdująca się na
platformie ePUAP pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal),
3) poczta elektroniczna: zamowienia@nifc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do:
1) Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
2) Formularza do komunikacji,
3) Listy wszystkich postępowań.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się
korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Szczegółowe informacje
dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje,
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf
4. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, muszą być opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w § 7-11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wykonawca składa przedmiotowy środek dowodowy -próbki elementów wykonywanej usługi w postaci modelu fizycznego
(6 sztuk), na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, Dział Administracji, parter,
wejście od ul. Tamka 43. Szczegółowe informacje przedstawione w § 11 ust. 2 SWZ.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będzie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Tamka 43, 00-355 w Warszawie.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina pod adresem: ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poprzez e-mail iod@nifc.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2
i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.25.50.2022.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, produkcji i dostarczeniu 21 wydawnictw muzycznych z
nośnikami audio - dgpacki jedno i dwuskrzydłowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w ramach istniejących serii
fonograficznych (w tym dgpacki jedno lub dwuskrzydłowe, booklet, tampodruki, płyty) w łącznym nakładzie 19.000
egzemplarzy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354100-5 - Usługi odwzorowania cyfrowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)

32353000-2 - Nagrania dźwiękowe

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

98390000-3 - Inne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość przedstawionych próbek

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający określa warunek w tym zakresie dotyczący doświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej trzy usługi, każda wykonana w
ramach jednej umowy, polegające na przygotowaniu, produkcji i dostarczeniu zbiorczego wydawnictwa muzycznego wraz z
poligrafią i nośnikami audio, a wartości każdej z usług nie była mniejsza niż 40.000 zł brutto. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie co do liczby usług przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia w postępowaniu przedmiotowego środka dowodowego w postaci modelu fizycznego –
próbek elementów wykonywanej usługi obejmujących:
a) 2 sztuki dgpacka dwuskrzydłowego z bookletem przygotowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w
pkt 1.I pkt 4)- 6) OPZ,
b) 2 sztuki dgpacka jednoskrzydłowego z bookletem przygotowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w
pkt 1.III pkt 4)- 6) OPZ,
c) 2 sztuki tampodruków offsetowych matowych na CD przygotowanych zgodnie z opisem wskazanym w pkt 1.II pkt 2 OPZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego
postępowania, w następujących sytuacjach :
1) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od
którejkolwiek ze Stron;
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub
Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego:
3) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
4) niewykonania części usług, będących przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę;
5) wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
6) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji
przewidzieć lub ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części usług, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po
stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmiana polegająca na obniżeniu
wynagrodzenia o wartość niewykonanych Usług z uwagi na działanie osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o
wartość usług niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), pkt 2 (zwiększenie
bądź zmniejszenie wynagrodzenia w zależności od zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4- 7 (zmiany
polegające na obniżeniu wynagrodzenia o wartość niewykonanych Usług),
2) zakresu Usług w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu usług w zakresie niewykonanym lub
zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a związany z działaniami osób trzecich),
pkt 2 (zwiększenie bądź zmniejszenie zakresu usług zależnie od zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4 i 6-
7 (zmniejszenie zakresu usług o usługi niewykonane), pkt 5 (zmniejszenie zakresu usług o niewykonane usługi lub
zwiększenie zakresu usług o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
3) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
4) przedłużenia okresu wykonywania Usług, o którym mowa w § 15 ust. 3 Umowy w przypadku niewykorzystania kwoty
wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 Umowy – w takim przypadku okres wykonania usług objętych przedmiotem Umowy
zostanie przedłużony do dnia wykorzystania całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.