eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. PrzemyślOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650186837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/biosg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0df320b8-5a89-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484469

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012287/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00421842/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 36/SZ/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 180000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci opieki lekarskiej dot. cudzoziemców osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m. Przemyśl. Opieka w zakresie badań lekarskich cudzoziemców będzie obejmowała w szczególności: opiekę lekarską osób dorosłych i dzieci; przeprowadzanie badań lekarskich oraz leczenie, a w tym kierowanie na konsultacje specjalistyczne, badania dodatkowe oraz leczenie szpitalne; monitorowanie stanu zdrowia osadzonych w przypadku odmowy przyjmowania pokarmów; wystawianie zaświadczeń lekarskich dot. przeciwskazań do transportu, zaświadczeń o poddaniu cudzoziemca badaniu lekarskiemu przed zwolnieniem z ośrodka oraz innych; udzielanie konsultacji pediatrycznych w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego; opiniowanie próśb, skarg i wniosków osadzonych w sprawie leczenia i warunków socjalno -bytowych w ośrodku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85141000-9 - Usługi świadczone przez personel medyczny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Medyczne Rodzinna Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 388556461

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 30

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji umowy wynosi 12 miesięcy licząc od dnia 01.01.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.