eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Dostawa odzieży ochronnej i roboczejOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czapliniecka 123

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 44 635 82 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: z.publiczne@szpital-belchatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-belchatow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af80e992-76db-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Biorąc pod uwagę, iż jednym z kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest kryterium „Walory jakościowe”, oferty będą również oceniane również na podstawie próbek oferowanego wyrobu (patrz: Rozdział XVII pkt 3 ppkt 3.1. 2) SWZ). Dlatego zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XI SWZ w przypadku środków dowodowych sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna tj. oferowane próbki należy złożyć w następujący sposób:
1)Próbki należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w Biurze Podawczym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów.
2) Próbki można przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZP.3800.61.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr Pakiet nr 1 jest
Garsonka, garnitur, fartuch
1. Garsonka pielęgniarki (bluza + spódnica)
2. Garsonka pielęgniarki (bluza + spodnie)
3. Garnitur lekarski
4. Fartuch damski
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ

4.2.5.) Wartość części: 75108,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Walory jakościowe

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 2 jest:
1 Buty profilaktyczne damskie
2 Buty profilaktyczne męskie
3 Drewniaki
4 Obuwie piankowe medyczne damskie
5 Obuwie piankowe medyczne męskie
Szczegółowy opis oraz ilości znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ

4.2.5.) Wartość części: 59043,23 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 3 jest:
1. Ubranie robocze drelichowe (spodnie i bluza)
2. Czapka letnia
3. Ubranie robocze ocieplane (spodnie i bluza)
4. Buty robocze
5. Czapka zimowa
6. Buty gumowe
7. Koszula robocza
8. Rękawice robocze
9. Koszulka bawełniana
10. Buty gumofilcowe
11. Kurtka ocieplana męska
12. Damskie półbuty
13. Kalosze damskie
14. Trzewiki elektroizolacyjne
Szczegółowy opis oraz ilości znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ

4.2.5.) Wartość części: 12598,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 4 jest:
1. Obuwie letnie ratownika medycznego
2. Koszulka T-shirt ratownika medycznego
Szczegółowy opis oraz ilości znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ

4.2.5.) Wartość części: 3360,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:


W zakresie Pakietu nr 1:
a) foldery wraz z kolorowymi zdjęciami i zaznaczonymi wzorami (fasonami) oferowanych wyrobów:
- poz. 1 i 2 - Garsonka pielęgniarki – do wyboru co najmniej 3 wzory (fasony) dla bluzy, po jednym dla spódnicy i spodni,
- poz. 3 - Garnitur lekarski – do wyboru co najmniej 3 wzory (fasony) dla bluzy, jeden dla spodni,
- poz. 4 – Fartuch damski – do wyboru co najmniej 2 wzory (fasony).
b) karta parametrów użytkowych tkaniny,
c) Certyfikaty zgodności z Normą:
• PN-EN ISO 13688:2013 - Odzież ochronna. Wymagania ogólne,
• PN-P-845425:1998 - Odzież robocza. Ubrania robocze
• CEN/TS 14237:2015 - Tekstylia dla placówek opieki zdrowotnej i socjalnej,
• Certyfikat „przyjazny dla człowieka” potwierdzający właściwości ekologiczne odzieży w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych wydany dla odzieży medycznej spełniający kryteria oceny tekstyliów KT/E/20/IW
W zakresie Pakietu 2:
a) Foldery wraz z kolorowymi zdjęciami i zaznaczonymi wzorami (fasonami) oferowanych wyrobów
b) Deklaracja lub certyfikat zgodności z Polską Normą

W zakresie Pakietu 3:
pozycja 1:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN340
pozycja 4:
a) dokumenty potwierdzające oznaczenia SB, E, P, WRU, FO, SRC
pozycja 6,
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN ISO 20345 oznaczenia S5, SCR
pozycja 10:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN ISO 20347
pozycja 12,
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN ISO 20345
pozycja 13:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN ISO 20347
b) Certyfikat CE lub deklaracja zgodności
pozycja 14:
a) Dokumenty potwierdzające oznakowanie obuwia SB, E, P, WRU, FO,
w zakresie Pakietu 4:
a) foldery wraz z kolorowymi zdjęcia i zaznaczonymi wzorami (fasonami) oferowanych wyrobów,

Uwaga! Jeżeli zamawiający wymaga w postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych - przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

2) W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert zamawiający żąda od wykonawców złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie Pakietu nr 1:
a) próbki* gotowych wyrobów (po 1 kpl. dla każdej pozycji formularza cenowego) – w zakresie Pakietu nr 1

* Złożone w postępowaniu próbki zamawiający zwróci wykonawcy na jego pisemny wniosek na zasadach określonych w SWZ.
Uwaga! Jeżeli zamawiający wymaga w postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych - przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W zakresie Pakietu nr 1:
a) foldery wraz z kolorowymi zdjęciami i zaznaczonymi wzorami (fasonami) oferowanych wyrobów:
- poz. 1 i 2 - Garsonka pielęgniarki – do wyboru co najmniej 3 wzory (fasony) dla bluzy, po jednym dla spódnicy i spodni,
- poz. 3 - Garnitur lekarski – do wyboru co najmniej 3 wzory (fasony) dla bluzy, jeden dla spodni,
- poz. 4 – Fartuch damski – do wyboru co najmniej 2 wzory (fasony).
b) karta parametrów użytkowych tkaniny,
c) Certyfikaty zgodności z Normą:
• PN-EN ISO 13688:2013 - Odzież ochronna. Wymagania ogólne,
• PN-P-845425:1998 - Odzież robocza. Ubrania robocze
• CEN/TS 14237:2015 - Tekstylia dla placówek opieki zdrowotnej i socjalnej,
• Certyfikat „przyjazny dla człowieka” potwierdzający właściwości ekologiczne odzieży w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych wydany dla odzieży medycznej spełniający kryteria oceny tekstyliów KT/E/20/IW
W zakresie Pakietu 2:
a) Foldery wraz z kolorowymi zdjęciami i zaznaczonymi wzorami (fasonami) oferowanych wyrobów
b) Deklaracja lub certyfikat zgodności z Polską Normą

W zakresie Pakietu 3:
pozycja 1:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN340
pozycja 4:
a) dokumenty potwierdzające oznaczenia SB, E, P, WRU, FO, SRC
pozycja 6,
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN ISO 20345 oznaczenia S5, SCR
pozycja 10:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN ISO 20347
pozycja 12,
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN ISO 20345
pozycja 13:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN ISO 20347
b) Certyfikat CE lub deklaracja zgodności
pozycja 14:
a) Dokumenty potwierdzające oznakowanie obuwia SB, E, P, WRU, FO,
w zakresie Pakietu 4:
a) foldery wraz z kolorowymi zdjęcia i zaznaczonymi wzorami (fasonami) oferowanych wyrobów,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Druk OFERTA - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego - według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania (jeżeli wykonawca nie wskazał w ofercie danych umożliwiających zamawiającemu dostęp do tych
dokumentów w celu ich uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru);
6) Inne dokumenty i/lub oświadczenia (jeżeli obowiązek załączenia ich do oferty - złożenia wraz z ofertą - wynika z
postanowień niniejszej SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zgodnie z §7 wzoru umowy według załącznika nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.