eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122830260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrężna 11

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mpgk.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-775451c1-76c6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483993

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, przy użyciu poniższych środków komunikacji elektronicznej:
1. ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal - bezpośrednio, lub
2. za pośrednictwem: miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
3. poczta elektroniczna (za wyjątkiem złożenia oferty oraz dokumentów razem z nią składanych, których nie można składać za pomocą poczty elektronicznej).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przypadku ePUAP (bezpośrednio lub za pośrednictwem miniPortalu) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (za wyjątkiem złożenia oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego „Formularza do komunikacji” udostępnionego w ePUAP (Katalog spraw, Inne sprawy urzędowe, Zamówienia publiczne). Do wysłania korespondencji przez ePUAP potrzebne jest m.in. podanie numeru ogłoszenia BZP (numer jest podany m.in. w miniPortal) oraz wskazanie odbiorcy tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (33-100 Tarnów, woj. małopolskie). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się w/w numerem ogłoszenia BZP.
2. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, lub elektroniczne ich kopie, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów i oświadczeń elektronicznych, lub elektronicznych ich kopii, za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: przetargi@mpgk.tarnow.pl
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularza do komunikacji wynosi 150 MB. W przypadku komunikacji za pośrednictwem ePUAP, za datę przekazania zawiadomień, dokumentów i oświadczeń elektronicznych lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie reprezentowana przez Prezesa Zarządu z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Okrężna 11. Kontakt do Administratora: e-mail:mpgk@mpgk.tarnow.pl tel. 14 621-93-73
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@mpgk.tarnow.pl tel. 14 621-93-73 lub kontakt osobisty w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;9. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących5;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych6;
− na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych7;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/DO/2022/09

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna złożonym ofertom punkty, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 13 SWZ.
Sposób dokonywania oceny zamówienia będzie następujący:
CZĘŚĆ I UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
W kryterium Cena [ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego wzoru:
Pi = C min / Ci * 100
Pi – liczba punktów w kryterium cena [ P ] przyznanych ofercie rozpatrywanej;
Cmin – najniższa zaoferowana cena łącznie za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ci – cena badanej oferty łącznie za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – ubezpieczenie mienia
1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
3. ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.5 W zakresie zamówienia dla części II tj. wyłącznie dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w trakcie trwania umowy dla części II z określonego w art. 441 ustawy Pzp prawa opcji przez które należy rozumieć:
3.5.1. ubezpieczenie nowo nabywanych lub niewskazanych w SWZ maszyn i sprzętu budowlanego
3.5.2. zwiększenia sumy ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego w związku z jego modernizacją, przeprowadzonymi remontami, adaptację,
3.5.3. zgłoszenie do ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego wskazanych w załączniku numer 2.2 do SWZ z pozycji od 2 do 28 ze względu na możliwość sfinansowania składki ze strony Zamawiającego
3.5.4. niezgłoszenie do ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego wskazanych w załączniku numer 2.2 do SWZ z pozycji od 2 do 28 ze względu na brak możliwość sfinansowania składki ze strony Zamawiającego
3.5.5. niezgłoszenie lub wycofanie maszyn i sprzętu budowlanego z ubezpieczenia ze względu na jego zbycie/sprzedaż/przekazanie/zezłomowanie.
Zamawiający przewiduje prawo opcji zwiększenia wielkości zamówienia dotyczącego części II (wyłącznie dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego) o 80% łącznej ceny w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego wskazanych w punkcie 3.5.1, 3.5.2 oraz 3.5.3. Do skorzystania z prawa opcji zwiększenia zamówienia dotyczącego części II ((wyłącznie dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego) niezbędne jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w tym zakresie
3.7. Zamawiający przewiduje prawo opcji zmniejszenia zamówienia dotyczącego części II (wyłącznie dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego) do 20% łącznej ceny zamówienia w przypadku zmniejszonych potrzeb Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 3.5.4 oraz 3.5.5. Niewykonanie przez Zamawiającego zamówienia dotyczącego części II (wyłącznie dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego) w zakresie do 20% łącznej ceny w danej części zamówienia, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do skorzystania z prawa opcji zmniejszenia zamówienia w części II (wyłącznie dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego) niezbędne jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w tym zakresie. W tej sytuacji rozliczenie składek ubezpieczeniowych (np. zapłata składki lub zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej oraz ewentualne inne rozliczenia) dokonywane będzie proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie zamówienia dla części II w odniesieniu do maszyn i sprzętu budowlanego wskazanego w załączniku nr 2.2 do SWZ z pozycji 1. Natomiast prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna złożonym ofertom punkty, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 13 SWZ.
Sposób dokonywania oceny zamówienia będzie następujący:
CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE MIENIA
W kryterium Cena [ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego wzoru:
Pi = C min / Ci * 100
Pi – liczba punktów w kryterium cena [ P ] przyznanych ofercie rozpatrywanej;
Cmin – najniższa zaoferowana cena łącznie za ubezpieczenie mienia
Ci – cena badanej oferty łącznie za ubezpieczenie mienie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku
1. ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku w związku z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Komunalnej 31 w Tarnowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna złożonym ofertom punkty, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 13 SWZ.
Sposób dokonywania oceny zamówienia będzie następujący:
CZĘŚĆ III
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU
W kryterium Cena [ P ] oferty będą oceniane na podstawie poniższego wzoru:
Pi = C min / Ci * 100
Pi – liczba punktów w kryterium cena [ P ] przyznanych ofercie rozpatrywanej;
Cmin – najniższa zaoferowana cena łącznie za ubezpieczenie szkód w środowisku
Ci – cena badanej oferty łącznie za ubezpieczenie szkód w środowisku

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Numer Części I - Numer grupy 13 - Nazwa grupy - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
Numer Części II - Numer grupy 8-Nazwa grupy Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
1) ogień;
2) eksplozję;
3) burzę;
4) inne żywioły;
5) energię jądrową;
obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Numer Części II -Numer grupy 9-Nazwa grupy- Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
Numer Części III - Numer grupy 13 - Nazwa grupy- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią:
- Załącznika nr 5.1 do SWZ – dotyczy Cz. I
- Załącznika nr 5.2 do SWZ – dotyczy Cz. II
- Załącznika nr 5.3 do SWZ – dotyczy Cz. III
3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie następujących podstaw wykluczenia z postępowania, tj.: 108 ust. 1 pkt 1 – 6, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy PZP – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży zezwolenie właściwego organu naprowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1130 z późn. zm.) w następującym zakresie:
Numer Części Zamówienia -I -Numer grupy 13 Nazwa grupy -Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
Numer Części Zamówienia -II -Numer grupy 8- Nazwa grupy- Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
1) ogień;
2) eksplozję;
3) burzę;
4) inne żywioły;
5) energię jądrową;
obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Numer Części Zamówienia -II -Numer grupy 9- Nazwa grupy -Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
Numer Części Zamówienia -III -Numer grupy 13- Nazwa grupy -Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale 8. Dodatkowo, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 7.2.2. – Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zakres tych uprawnień łącznie obejmował przedmiot zamówienia, na który zostanie złożona oferta przez tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, do żądania umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2 dotyczy każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia wymienionych poniżej zmian zapisów niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj.:
a) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku,
b) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
c) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Ubezpieczonych w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
d) zmiany dotyczące Ubezpieczonego i jego formy prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
e) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej
w specyfikacji,
f) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 2 pkt b) - d) nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia zmiany mającej wpływ na obniżenie kosztów wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia w tym zakresie informacji, niezbędnych do określenia obniżenia wynagrodzenia.
4. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia realizacji Zamówienia zmianie ulegną zasady opodatkowania usług ubezpieczeniowych, Zamawiający przewiduje wprowadzenie stosownej zmiany do treści Umowy, tj. odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, wynagrodzenie wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na datę początkową drugiego półrocza obowiązywania umowy.
b) poziom zmiany kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 pkt. proc.
c) jako zmianę kosztów przyjmuje się wyrażoną w pkt proc. roczną zmianę, publikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w kwartale poprzedzającym miesiąc ustalenia zmiany wynagrodzenia, wskaźnika kosztów administracyjnych,
d) zmiana (obniżenie lub wzrost) ww. wskaźnika powyżej progu określonego w lit. b. uprawnia strony do zmiany wynagrodzenia wykonawcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie uległ ww. wskaźnik;
e) maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 30 pkt proc.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy ePUAP i w związku z powyższym Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający w celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji będzie stosował kryteria oceny ofert określone w pkt 13.1 SWZ (trzech Wykonawców z największą liczba punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów zostanie zaproszonych do negocjacji ofert).
2. Negocjacje treści ofert:
2.1. nie mogą prowadzić do zmiany SWZ
2.2. dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 13.1 SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.