eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › RDW w Zamościu Usługi sprzątania pomieszczeń w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
RDW w Zamościu Usługi sprzątania pomieszczeń w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Zamościu Usługi sprzątania pomieszczeń w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a80c6ac-76d1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054425/46/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.67 RDW w Zamościu Usługi sprzątania pomieszczeń w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: hffps://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. W przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej (tj. opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Zamawiający rekomenduje podpisywanie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów tzw. podpisem wewnętrznym, znajdującym się wewnątrz pliku podpisywanego (np. podpis w formacie PAdES, używany do podpisywania plików w PDF). To oznacza, że tak podpisany dokument jest przekazywany Zamawiającemu jako jeden plik.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: RDW w Zamościu Usługi sprzątania pomieszczeń w 2023 r. prowadzonym w trybie podstawowym:
 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R8.ST.372.24.2022.eb

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 228500,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 44079,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Obwód Drogowy w Biłgoraju ul. Krzeszowska 71
1) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi :
a. biura - 62,17 m²,
b. sanitariaty - 2,43 m²,
c. okna - 11,33 m².
2. Zakres usługi będzie obejmowało sprzątanie pomieszczeń:

Czynności wykonywane codziennie :
a. wycieranie kurzu z mebli, obrazów, parapetów, lamp biurowych, sprzętu biurowego (drukarek, kserokopiarek, niszczarek, faksów, aparatów telefonicznych, klawiatur, monitorów),
b. opróżnianie koszy na śmieci, pojemników na ścinki z niszczarek do papieru,
c. odkurzanie, czyszczenie, mycie powierzchni podłóg,
d. mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych (neutralizacja zapachów),
e. mycie i polerowanie luster, powierzchni błyszczących, przecieranie drzwi, futryn, szyldów, klamek, tabliczek na drzwiach, kontaktów i wyłączników światła,
f. odkurzanie dywanów, chodników, mebli pokrytych tapicerką oraz usuwanie plam za pomocą środków chemicznych,
g. dbanie o czystość przy wejściu do budynku,
h. mycie listew przyściennych na mokro przy użyciu odpowiednich środków do mycia,
i. bieżące uzupełnianie pojemników na ręczniki i mydło w płynie.

Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu :
a. usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów,
b. podlewanie i pielęgnacja kwiatów (mycie i usuwanie zeschniętych liści – w zależności od potrzeb).

Czynności wykonywane raz w miesiącu :
a. mycie drzwi, lamp sufitowych, opraw wentylacyjnych,
b. usuwanie zabrudzeń ze ścian.

Czynności wykonywane co trzy miesiące :
a. mycie powłok ceramicznych na ścianach w toaletach i innych pomieszczeniach, grzejników, czyszczenie fug,
b. czyszczenie i pranie dywanów na mokro
c. mycie okien wraz z ościeżnicami, parapetami,

Czynności wykonywane 2 razy w roku: m-c kwiecień i m-c wrzesień:
a. pranie zasłon i firanek.

Sprawdzenie zamknięcia okien i drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Cena – znaczenie kryterium 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

PC= x10

2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów .
3. Zgodnie z art. 246 ust.2 zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to , że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Obwód Drogowy w Józefowie ul . Batalionów Chłopskich 29
1) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi :
a. biura - 39,05 m²,
b. świetlica - 40,89 m2,
c. pomieszczenia socjalne - 13,31 m2,
d. sanitariaty - 9,78 m²,
e. korytarz - 12,76 m²,
f. okna - 17,92 m².
Czynności wykonywane codziennie :
a. wycieranie kurzu z mebli, obrazów, parapetów, lamp biurowych, sprzętu biurowego (drukarek, kserokopiarek, niszczarek, faksów, aparatów telefonicznych, klawiatur, monitorów),
b. opróżnianie koszy na śmieci, pojemników na ścinki z niszczarek do papieru,
c. odkurzanie, czyszczenie, mycie powierzchni podłóg,
d. mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych (neutralizacja zapachów),
e. mycie i polerowanie luster, powierzchni błyszczących, przecieranie drzwi, futryn, szyldów, klamek, tabliczek na drzwiach, kontaktów i wyłączników światła,
f. odkurzanie dywanów, chodników, mebli pokrytych tapicerką oraz usuwanie plam za pomocą środków chemicznych,
g. dbanie o czystość przy wejściu do budynku,
h. mycie listew przyściennych na mokro przy użyciu odpowiednich środków do mycia,
i. bieżące uzupełnianie pojemników na ręczniki i mydło w płynie.

Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu :
a. usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów,
b. podlewanie i pielęgnacja kwiatów (mycie i usuwanie zeschniętych liści – w zależności od potrzeb).

Czynności wykonywane raz w miesiącu :
a. mycie drzwi, lamp sufitowych, opraw wentylacyjnych,
b. usuwanie zabrudzeń ze ścian.

Czynności wykonywane co trzy miesiące :
a. mycie powłok ceramicznych na ścianach w toaletach i innych pomieszczeniach, grzejników, czyszczenie fug,
b. czyszczenie i pranie dywanów na mokro
c. mycie okien wraz z ościeżnicami, parapetami,

Czynności wykonywane 2 razy w roku: m-c kwiecień i m-c wrzesień:
a. pranie zasłon i firanek.

Sprawdzenie zamknięcia okien i drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Cena – znaczenie kryterium 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

PC= x10

2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów .
3. Zgodnie z art. 246 ust.2 zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to , że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu oraz Obwód Drogowy w Zamościu ul. Stefana Batorego 2
1) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Rejonu Dróg Wojewódzkich wynosi :
a. Biura - 117,53 m²,
b. pomieszczenia socjalne - 12,56 m2,
c. sanitariaty - 6,22 m²,
d. korytarz - 19,98 m²,
e. okna - 34,06 m²

2) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Obwodu Drogowego wynosi :
a. Biura - 10,4 m²,
b. Szatnia - 12,2 m2,
c. pomieszczenia socjalne - 15,1 m2,
d. sanitariaty - 8,9 m²,
e. korytarz - 11,6 m²,
f. archiwum - 9,45 m2,
g. okna - 7,44 m².
Czynności wykonywane codziennie :
a. wycieranie kurzu z mebli, obrazów, parapetów, lamp biurowych, sprzętu biurowego (drukarek, kserokopiarek, niszczarek, faksów, aparatów telefonicznych, klawiatur, monitorów),
b. opróżnianie koszy na śmieci, pojemników na ścinki z niszczarek do papieru,
c. odkurzanie, czyszczenie, mycie powierzchni podłóg,
d. mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych (neutralizacja zapachów),
e. mycie i polerowanie luster, powierzchni błyszczących, przecieranie drzwi, futryn, szyldów, klamek, tabliczek na drzwiach, kontaktów i wyłączników światła,
f. odkurzanie dywanów, chodników, mebli pokrytych tapicerką oraz usuwanie plam za pomocą środków chemicznych,
g. dbanie o czystość przy wejściu do budynku,
h. mycie listew przyściennych na mokro przy użyciu odpowiednich środków do mycia,
i. bieżące uzupełnianie pojemników na ręczniki i mydło w płynie.

Czynności wykonywane jeden raz w tygodniu :
a. usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów,
b. podlewanie i pielęgnacja kwiatów (mycie i usuwanie zeschniętych liści – w zależności od potrzeb).

Czynności wykonywane raz w miesiącu :
a. mycie drzwi, lamp sufitowych, opraw wentylacyjnych,
b. usuwanie zabrudzeń ze ścian.

Czynności wykonywane co trzy miesiące :
a. mycie powłok ceramicznych na ścianach w toaletach i innych pomieszczeniach, grzejników, czyszczenie fug,
b. czyszczenie i pranie dywanów na mokro
c. mycie okien wraz z ościeżnicami, parapetami,

Czynności wykonywane 2 razy w roku: m-c kwiecień i m-c wrzesień:
a. pranie zasłon i firanek.

Sprawdzenie zamknięcia okien i drzwi zewnętrznych w pomieszczeniach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Cena – znaczenie kryterium 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

PC= x10

2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów .
3. Zgodnie z art. 246 ust.2 zamawiający stosuje kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to , że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca:
1) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych przez okres minimum 1 roku wykonanej należycie.
3. Spełnianie warunku pkt VII. 2. Zamawiający oceni na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: „Oświadczenie wykonawcy dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia”.
„Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: „Oświadczenie wykonawcy dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. Oświadczenia, o których mowa w pkt IX. 1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z „ustawy sankcyjnej” i „rozporządzenia sankcyjnego” (wzór zał. E do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy, polegających na:
1) Zmianie wynagrodzenia Umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT – wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie, co wymaga zawarcia stosownego aneksu.
2) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy
3) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia- w przypadku , gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu przypadki dopuszczające zmianę Umowy nie stanowią zobowiązania Stron do dokonania takiej zmiany

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu ul. Stefana Batorego 2, 22-400 Zamość platforma zakupowa hffps://zdw-lublin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.