eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Utrzymanie przez Wykonawcę w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury dźwigów osobowych, towarowych, platform dla niepełnosprawnych na obiektach Komendy Głównej Policji w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie przez Wykonawcę w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury dźwigów osobowych, towarowych, platform dla niepełnosprawnych na obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Policji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012137497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Puławska 148/150

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-624

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniakgp@policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie przez Wykonawcę w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury dźwigów osobowych, towarowych, platform dla niepełnosprawnych na obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4bd4a00-760f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119640/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 Zamówienie na "Utrzymanie przez Wykonawcę w prawidł. stanie tech. infrastruktury dźwigów osob., towarowych, platform dla niepełnosprawnych na obiektach KGP ", udzielane w ramach odrębnych postępowań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w Rozdziale XII SWZ oraz na stronie Platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (Instrukcja dla Wykonawców)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawarte są w załączniku nr 7 do SWZ. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 258/Cir/22/ESz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie przez Wykonawcę w prawidłowym stanie technicznym infrastruktury technicznej dźwigów osobowych, towarowych, platform dla niepełnosprawnych na obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia"

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp i niniejszej SWZ oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
K – łączna ilość punktów uzyskana w poszczególnych kryteriach
K = K1 + K2 + K3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1. wykonanie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: 3 (trzech) usług polegających na serwisowaniu dźwigów o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł każda
1.2. dysponuje minimum 4 osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi przynajmniej 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu dźwigów oraz posiadają uprawnienia dozorowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;
1.3. dysponuje co najmniej 4 osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi uprawnienia elektryczne E (eksploatacja) do min. 1kV
1.4. dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi uprawnienia elektryczne D (dozór) do min. 1kV
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez osoby zdolne do wykonania zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2.1 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
1.2.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.1 wykaz wykonanych usług, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.1 SWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
1.1.2 wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 – zalecaną treść wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11
Zmiana wynagrodzenia:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 10 Umowy zostanie odpowiednio zmienione (zwiększone lub zmniejszone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego prze Główny Urząd Statystyczny – dalej jako: „wskaźnik GUS” – za poprzedni rok kalendarzowy.
2. Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, wyniku którego wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany cen) publikowanego przez Główny Urząd statystyczny na dzień 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zawarto umowę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wpływu zmian wskaźnika GUS na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. Wskazanie wpływu w formie pisemnej.
4. Strony nie przewidują zmian wynagrodzenia na podstawie ust. 1 w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy. W kolejnych latach: 2024, 2025 wynagrodzenie będzie podlegało zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu GUS za poprzedni rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 – 4, wynosi łącznie 15% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 2 lit. a Umowy i dotyczy całego okresu realizacji Umowy.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 – 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.
§ 13
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w sytuacji gdy:
a) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego,
b) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego,
c) nastąpiła zmiana wysokości podatku od towarów i usług VAT,
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-20 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 lutego 2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.