eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Bolesława Krzywoustego w RadomskuOgłoszenie z dnia 2023-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12e65966-7c83-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00483411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039224/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku CPV: 45233161-5

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12e65966-7c83-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do komunikacji”) pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl. link bezpośredni: w pkt 3.1 ogłoszenia o zamówieniu.
2.Oferty należy złożyć za pomocą platformy e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/ w tym link bezpośredni w pkt 3.1 ogłoszenia o zamówieniu.
3.Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@radomsko.pl(maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20 MB), z wyłączeniem składania ofert.
5. Szczegóły w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia -
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu .
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@radomsko.pl (maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20 MB).
6. Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca RODO- szczegółowo określona w RODO w Rozdziale 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca RODO- szczegółowo określona w RODO w Rozdziale 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.28.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 521572,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku’’
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem umowy, projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, projektami technicznymi, projektem stałej organizacji ruchu drogowego - zwane dalej ogólnie dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót opracowanymi przez Biuro Projektów Budowlano -Architektonicznych „DETAL”, uzgodnieniami i opiniami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót geodezyjnych (wytyczenie, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza);
2) wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych;
3) wymiana krawężnika wzdłuż całej krawędzi jezdni po stronie zaprojektowanego chodnika;
4) wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm;
5) przebudowa istniejących zjazdów do posesji - docelowo o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze czerwonym;
6) korekta łuków wyokrąglających na połączeniu jezdni ul. Bolesława Krzywoustego z ulicami: Dąbrówki, Mieszka I-go, Hermana;
7) poszerzenie jezdni na łukach wyokrąglających jezdnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na połączeniu ul. Bolesława Krzywoustego z ulicami: Dąbrówki, Mieszka I-go oraz Hermana;
8) wypełnienie w jezdni szczeliny na styku istniejącej nawierzchni jezdni a krawężnikiem objętym wymianą;
9) montaż obrzeży betonowych;
10) wycinka kolidujących z budową chodnika drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń zastępczych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej. Zamawiający dysponuje decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew;
11) wykonanie regulacji istniejących elementów infrastruktury technicznej do poziomu projektowanych nawierzchni (skrzynki zasuw, hydrant, studnia telekomunikacyjna);
12) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (wprowadzenie zmian polegających na wyznaczeniu przejść dla pieszych na wlotach ulic: Dąbrówki, Mieszka 1-go, Hermana);
13) budowa kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi w łącznej ilości 10 słupów i 10 opraw na wysięgnikach, w tym:
- montaż złącza kablowo – pomiarowego,
- montaż złącza sterującego oświetleniem,
- montaż linii kablowej zasilającej,
- podłączenie, pomiary wykonawcze, uruchomienie i regulacja wybudowanego oświetlenia ulicznego;
14) wykonanie pozostałych robót i prac zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy;
15) wykonanie obowiązków zawartych w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, opiniach zawartych w protokole z narady koordynacyjnej, w tym również tych, które zostaną wystosowane przez gestorów sieci i zarządców dróg w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 9 do SWZ,
2) dokumentacja projektowa składającą się z:
a) Projektu budowlanego w tym Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku - stanowiących dodatek nr 10 do SWZ,
b) Projektu wykonawczego przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku - stanowiącego dodatek nr 11 do SWZ,
c) Projektu technicznego przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku - stanowiącego dodatek nr 12 do SWZ,
d) Projektu stałej organizacji ruchu drogowego przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku - stanowiącego dodatek nr 13 do SWZ,
e) Projektu budowlanego - branża elektryczna, w tym: Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego, Załączników do projektów budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku - stanowiących dodatek nr 14 do SWZ,
f) Projektu wykonawczego budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku - stanowiącego dodatek nr 15 do SWZ,
g) Projektu technicznego budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku - stanowiącego dodatek nr 16 do SWZ,
h) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przebudowy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku - stanowiącej dodatek nr 17 do SWZ,
i) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku – stanowiących dodatek nr 18 do SWZ,
j) Oświadczenie Projektanta - dodatek nr 21 do SWZ

5. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią: przedmia-ry robót - stanowiące dodatki nr 19 i 20.

6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w tym w projekcie/wzorze umowy, dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi dodatki od nr 9 do nr 18 i nr 21 do SWZ.

7. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, każdemu systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych, występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów.
Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

8. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy - szczegóły w SWZ i dodatkach.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych- szczegóły w SWZ.

10. Zamawiający przewidział, że istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający podjął następujące środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia uczciwej konkurencji w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy:
1) na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikował wszelkie dokumenty jakimi dysponuje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia tj. dokumenty wymienione w pkt 3.4 i pkt 3.5 SWZ,
2) wyznaczył dłuższy termin na złożenie ofert,
3) ujawnia wartość szacunkową zamówienia, która wynosi: 521 572,19 zł netto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – wg
przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot zamówienia w tym na wykonane roboty oraz
zastosowane materiały oraz urządzenia (z wyłączeniem zieleni) wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji (G) 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł netto (bez VAT) polegające na wykonaniu tj. budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie z wyjątkiem remontu cząstkowego nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych (kostka betonowa, kostka kamienna, płyty chodnikowe, płytki betonowe i inne), w tym jedną w/w robotę budowlaną (zamówienie – umowę) o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł netto (bez VAT) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:

1) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.
2) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

Uwaga: Dopuszcza się możliwość, aby jedna osoba pełniła jednocześnie więcej niż jedną funkcję.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do SWZ. W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.
2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ . W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,
Uwaga : Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru
stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 6) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz
zofertą ,
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia
wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i
3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia, składa każdy z tych
podmiotów.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 oraz 10.3.1 SWZ.
Uwaga do SEKCJI V-KWALIFIKACJA WYKONAWCY- wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2023 r. poz.
1497 ze zm.)-szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.2 SWZ.

3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S. A.
Nr rachunku: 59 1020 3352 0000 1302 0265 3475

z dopiskiem: Wadium - „Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku’’
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze zm.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 12.3 ppkt 2-4 wówczas Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wystawionego na rzecz Zamawiającego (przed upływem terminu określonego w pkt 16.2 SWZ).
Dokument ten musi zachować ważność przez okres związania ofertą.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – „Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Bolesława Krzywoustego w Radomsku’’

7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej). Wszelka korespondencja
prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia: w pkt 3.1 ogłoszenia o zamówieniu.
2.Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
4)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 4 do SWZ.
6) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;
7) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
3. Szczegółowe informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącej dodatek nr 9 do SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl -w pkt 3.1 ogłoszenia o zamówieniu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.