eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › SZPiFP-132-22 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Posterunek Policji w Niemczu - budowa siedziby, Niemcz ul. Bydgoska, dz. nr ew. 81/21, Gmina Osielsko 040306_2.0008.81/21Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
SZPiFP-132-22 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Posterunek Policji w Niemczu – budowa siedziby, Niemcz ul. Bydgoska, dz. nr ew. 81/21, Gmina Osielsko 040306_2.0008.81/21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091362152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 47 7511631

1.5.8.) Numer faksu: 477515319

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@bg.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZPiFP-132-22 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Posterunek Policji w Niemczu – budowa siedziby, Niemcz ul. Bydgoska, dz. nr ew. 81/21, Gmina Osielsko 040306_2.0008.81/21

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3e5d9b7-7633-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096406/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 PP Niemcz - budowa siedziby, Niemcz ul. Bydgoska, dz. nr ew. 81/21, Gmina Osielsko 040306_2.0008.81/21 w formule "zaprojektuj i wybuduj".

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz lub przetarg@bg.policja.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: REGULAMIN platformazakupowa.pl”
oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl”.Regulamin znajduje się stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja
dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”. Instrukcje korzystania z
Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"
na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar jednego pliku
przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB
natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 26 MB. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a)Specyfikacja połączenia:
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, - komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja ,jeden z systemów operacyjnych
- MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, z wyjątkiem Internet (Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer
ze względu na wycofanie się ze wsparcia tej przeglądarki przez firmę Microsoft)., -włączona obsługa JavaScript,
-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
b)Format przesyłanych danych:-Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2
„Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie
Krajowych RamInteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności:
.txt;.rft;.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; pptx; .csv, .zip, .tar, .gz, (.gzip), .7Z.
-Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Podpisy
kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku”. c)Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS1.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę
znaków pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone
zostały w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85 – 090 Bydgoszcz, tel. 47 751-53-20, fax 47 75-53-19, e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy: tel. 47 751-12-30, adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe, zebrane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 - 4 ustawy Pzp, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji oraz przepisów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 i 76 ustawy, informuję że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, nie może też naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłaszanie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4. Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy, stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZPiFP-132-22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Posterunek Policji w Niemczu – budowa siedziby, Niemcz ul. Bydgoska, dz. nr ew. 81/21, Gmina Osielska 040306_2.0008.81/21”
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w szczególności
przygotowanie terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, roboty instalacyjne w budynku,
instalacje zasilania elektrycznego, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne oraz usługi architektoniczne.
3. Szczegółowy zakres prac określony został w:
1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 480 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty budowlane* odpowiadające wartością i rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna co najmniej jedną robotę ogólnobudowlaną tj.: wielobranżową (obejmującą co najmniej roboty z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) polegającą na budowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej** o powierzchni użytkowej co najmniej 150m2 o wartości większej lub równej 2.000.000,00 brutto zł.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, warunek nie podlega sumowaniu tzn., że ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby

* Przez roboty budowlane Zamawiający rozumie - wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.6)), zwanego dalej,,Wspólnym Słownikiem Zamówień'', lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

** Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) – budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej, legitymujące się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń wydawanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 220 ze zm.) w specjalności:
 architektonicznej,
 konstrukcyjno – budowlanej,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

c) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych, legitymujące się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wydawanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 220) w specjalności:
 konstrukcyjno – budowlanej, pełniącą jednocześnie obowiązki kierownika budowy,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą w każdej specjalności z wymienionych w lit. b i c.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunku określonego w lit. b i c Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
- świadczenie usług projektowych, wraz z informacjami na temat ich, kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy:
Nie dotyczy (Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na brak podstaw wykluczenia)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz „Oferta”
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowana wykonawcy:
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru,
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy):
4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium .
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
6) ZOBOWIĄZANIE lub inny podmiotowy środek dowodowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. V ust. 3, 4 i 5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez wykonawców oświadczenie (załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np.: każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców (np. członek konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej) wykazuje spełnianie tych warunków.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe.
5. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający w rozdz. V ust. 2 SWZ określił sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w oparciu o art. 442 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku dysponowania przez Zamawiającego stosownymi
środkami finansowymi. Zaliczka jest udzielana na pokrycie kosztów realizacji zamówienia będącego przedmiotem umowy.
2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach
w wysokości nie mniejszej niż 5% i nie większej niż 50% wartości umownej, o której mowa w § 1 ust. 6 umowy (wysokość i
ilość transz/zaliczki określi Zamawiający).
Szczegółowe informacje na temat zaliczek określone zostały w PPU

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera załącznik do SWZ - Projektowane Postanowienia
Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.