eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ramach projektu pn.: "Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik"Ogłoszenie z dnia 2023-11-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 751 76 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33b7dc74-588b-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33b7dc74-588b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00481345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058316/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” nr POIS.03.01.00-00-0149/22-00 dofinansowanego w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412508

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WINZP.271.33.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 308500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa 4 sztuk wyniesionych przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Klonowej i Modrzewiowej wraz z dodatkowym oznakowaniem, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na ul. Wyszyńskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą łączącą Wyszyńskiego z Hryniewicza, budowa przejazdu rowerowego na ulicy Hryniewicza na wysokości Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” dofinansowanego w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, w tym:
1) Budowa 4 sztuk wyniesionych przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Klonowej i Modrzewiowej.
2) Budowa przejazdu rowerowego na ulicy Hryniewicza na wysokości Szkoły Podstawowej nr 5.
3) Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na ul. Wyszyńskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego z Hryniewicza.
4) Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.
5) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem.
6) W przypadku, gdy budowany przejazd będzie zakłócał właściwy odpływ wody z ulicy wykonanie nowych wypustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz wykonanie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji i zgłoszeń lub pozwoleń.
7) Na ulicy Klonowej rozbiórka jezdni z betonu asfaltowego.
8) Na ulicy Modrzewiowej rozbiórka jezdni z betonu asfaltowego.
9) Wykonanie nowej konstrukcji jezdni na wyniesionym przejściu i przejeździe, z niefazowanej betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, wraz z wykonaniem właściwego profilu zgodnego z SWZ.
10) Wykonanie niezbędnych przekładek chodników oraz regulacji krawężników.
11) Zastosować Fakturowe Oznakowanie Nawierzchni (FON) zgodne z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury
12) Wykonanie nowego oznakowania poziomego, (na wyniesionych przejściach cienkowarstwowo)
13) Wykonanie oznakowania pionowego.
14) geodezyjne pomiary powykonawcze,

3. Szczegółowy opis przedmiou zamówienia stanowi załacznik nr 5 do SWZ – dokumentacja projektowa, SSTWiOR

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 223318,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 516000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 223318,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ryszard Kozak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430958322

7.3.3) Ulica: 121 Jacków

7.3.4) Miejscowość: Mełgiew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-007

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 223318,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z w ramach projektu pn.: „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” nr POIS.03.01.00-00-0149/22-00 dofinansowanego w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.