eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › zakup depozytorów kluczy wraz z oprogramowaniem dla jednostek KAS w woj. zachodniopomorskim - postępowanie nr 3Ogłoszenie z dnia 2023-11-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
zakup depozytorów kluczy wraz z oprogramowaniem dla jednostek KAS w woj. zachodniopomorskim – postępowanie nr 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-525

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

zakup depozytorów kluczy wraz z oprogramowaniem dla jednostek KAS w woj. zachodniopomorskim – postępowanie nr 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a2bae5f-56bb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00489213/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup depozytorów kluczy dla jednostek KAS w woj. Zachodniopomorskim – postępowanie nr 3.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00402246

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż depozytora wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 35-37; 78-500 Drawsko Pomorskie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44421721-7 - Kasety depozytowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 55560,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż dwóch depozytorów wraz z oprogramowaniem dla I Urzędu Skarbowego w Szczecinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 44421721-7 - Kasety depozytowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 125004,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż dwóch depozytorów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu

4.5.3.) Główny kod CPV: 44421721-7 - Kasety depozytowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 51393,90 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż depozytora wraz z oprogramowaniem dla II Urzędu Skarbowego w Koszalinie

4.5.3.) Główny kod CPV: 44421721-7 - Kasety depozytowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 62506,10 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż depozytorów wraz z oprogramowaniem - zewnętrzne depozytory kluczy dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44421721-7 - Kasety depozytowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

4.5.5.) Wartość części: 80000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46248,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46248,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BT Electronics Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762072461

7.3.3) Ulica: Rybitwy 22

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-722

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46248,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99980,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 103812,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Protector Polska Jacek Bartkowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8551000773

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 67

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-382

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99980,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41574,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Protector Polska Jacek Bartkowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8551000773

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 67

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-382

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49815,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50300 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49815,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BT Electronics Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762072461

7.3.3) Ulica: Rybitwy 2

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-722

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49815,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99999,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Protector Polska Jacek Bartkowiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8551000773

7.3.3) Ulica: Jagiellońska 67

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-382

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.