eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Realizacja kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec221e3f-7173-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032447/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.55 Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska - kompleksowe przeprowadzenie kampanii edukacyjnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,110207,24f48b9bcd7e35831cdc1864619c8133.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego
(dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
3. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
- w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne.
4. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z.
6. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
7. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; e-mail: helpdesk@logintrade.net.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej „rozporządzenie”) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 ustawy, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w pkt 4 i 5, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 9, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w pkt 4 i 5 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy.
11. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
12. Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w rozdziale II pkt 8 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w rozdziale II pkt 8 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.56.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja kampanii edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego.
2. Kampania realizowana będzie w następujących obszarach tematycznych:
a) racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – propagowanie zapobiegania powstawania odpadów, w tym marnowania żywności, promowanie mniej konsumpcyjnego stylu życia oraz prawidłowej segregacji odpadów,
b) ochrona atmosfery - propagowanie stosowania w ramach systemów grzewczych jak najwyższej jakości instalacji oraz paliw, a także użytkowania samochodów o jak najwyższych standardach ekologicznych,
c) ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - promowanie prawidłowych postaw względem środowiska naturalnego przyczyni się do ochrony bioróżnorodności i funkcjonujących ekosystemów, które zapewnią żywność, słodką wodę, czyste powietrze, jak również wpłyną na złagodzenie ryzyka klęsk żywiołowych, a także regulacji klimatu,
d) inna tematyka o znaczeniu horyzontalnym dotycząca zrównoważonego rozwoju – zaprezentowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych mających na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej,
e) ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi – propagowanie ochrony zasobów wodnych poprzez popularyzację potrzeby zmniejszania zużycia wody.
3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) ZADANIE nr 1 - produkcja wraz z dystrybucją trzech min. 15 minutowych filmów,
b) ZADANIE nr 2 - produkcja wraz z emisją trzech spotów radiowych i trzech spotów telewizyjnych (każdy po min. 30 s) w lokalnych rozgłośniach,
c) ZADANIE nr 3 - zakup materiałów edukacyjnych oraz gadżetów,
d) ZADANIE nr 4 - organizacja 15 spotkań z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora z województwa świętokrzyskiego,
e) ZADANIE nr 5 - organizacja konkursu ekologicznego dla szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,
f) ZADANIE nr 6 - organizacja pikniku ekologicznego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ.
5. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu realizacji przedmiotu zamówienia na środowisko naturalne, Zamawiający zastrzega, iż talerzyki i kubki zapewnione przez Wykonawcę, w ramach realizacji poczęstunków, o których mowa w rozdziale IV.4. SOPZ nie mogą być wykonane z tworzyw sztucznych. Nieprzestrzeganie powyższego wymagania będzie skutkowało nałożeniem na wykonawcę kar finansowych określonych w projektowanych postanowieniach umownych.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z zamawiającym (osobami wskazanymi przez zamawiającego do kontaktów) na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na zamawiającego, bez naliczania dodatkowych opłat, nieograniczone w czasie i co do terytorium, autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wytworzonych w ramach Zadań nr 1 i 2, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80540000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zespołu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykorzystanie w poczęstunkach żywności wyprodukowanej zgodnie z wymaganiami produkcji ekologicznej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż:
1) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej jedną (1) usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej i/lub edukacyjnej i/lub reklamowej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, której zakres obejmował m.in.:
a) przeprowadzenie akcji plenerowej w postaci pikniku,
b) wyprodukowanie co najmniej jednego filmu,
c) wyprodukowanie co najmniej jednego spotu telewizyjnego oraz co najmniej jednego spotu radiowego.
2) Do wykonania zamówienia skierują min. 2 osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu spełniającym podane poniżej warunki:
a) Kierownik Projektu Kampanii – osoba posiadająca doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z realizacją minimum jednej kampanii informacyjno-promocyjnej i/lub edukacyjnej i/lub reklamowej,
UWAGA:
Przydzielenie do zespołu osoby pełniącej funkcję Kierownika Projektu Kampanii, spełniającej warunki określone powyżej oraz posiadającej dodatkowe doświadczenie ponad wymagane będzie dodatkowo punktowane zgodnie z rozdziałem XVI pkt 3.II.1 SWZ.
b) Specjalista ds. produkcji filmowej - osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum jednej produkcji spotu filmowego lub filmu.
UWAGA:
Przydzielenie do zespołu osoby pełniącej funkcję Specjalisty ds. produkcji filmowej, spełniającej warunki określone powyżej oraz posiadającej dodatkowe doświadczenie ponad wymagane będzie dodatkowo punktowane zgodnie z rozdziałem XVI pkt 3.II.2 SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna (ta sama) osoba, którą wykonawca będzie dysponował, mogła być wskazana w celu spełnienia wymagań w kilku rolach.
2. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
UWAGA:
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału
w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści oświadczenia załączonego do oferty, wg wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 2 do SWZ, Dodatek nr 3 do SWZ oraz na podstawie Wykazu osób, o którym mowa w rozdziale XIV 1.7) – wg wzoru określonego w Dodatku nr 9A do SWZ. Następnie zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, wyszczególnionych w rozdziale XIV niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy , o których mowa w rozdziale XIII, tj.:
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Dodatku nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. XIII część B pkt. 1.2) SWZ:
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Dodatku nr 9A do SWZ.
2) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII SWZ, tj.:
Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz SWZ (Dodatek nr 7 do SWZ) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone
w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, oraz każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna lub zawodowa.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy występujący wspólnie załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Dodatku nr 8 do SWZ.
2) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia wskazany został w ww. dodatku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,110207,24f48b9bcd7e35831cdc1864619c8133.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Okres realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 30 września 2023 roku, w tym:
1) Zadanie nr 1 – do 40 dni od dnia zawarcia umowy,
2) Zadanie 2:
a) produkcja spotów – do 40 dni od dnia zawarcia umowy
b) emisja spotów – terminy emisji poszczególnych spotów zostaną uzgodnione w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
3) Zadanie nr 3: do 30 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem dostawy sadzonek roślin. Termin dostarczenia sadzonek roślin zostanie ustalony przez zamawiającego i wykonawcę wraz z ustaleniem konkretnej daty pikniku.
4) Zadanie nr 4 – 01.04 - 30.06.2023 r.
5) Zadanie nr 5 – do 31 maja 2023 r.
6) Zadanie nr 6 – do 30 września 2023 r.
2. Konkretne daty wykonania poszczególnych Zadań zostaną ustalone przez zamawiającego i wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.